P.Č. Názov a číslo zmluvy Dodávateľ Predmet zmluvy Dátum podpisu Dátum zverejnenia Dokument
540. ZMLUVA O MANAŽMENTE PROJEKTU AZ projekt s.r.o. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Poskytovateľa, odplatne pre Objednávateľa zabezpečiť a vykonať v súvislosti s Projektom Objednávateľa, Manažment projektu, a to za podmienok, v rozsahu a spôsobom uvedeným v tejto Zmluve. 11.7.2024 12.7.2024
539. ZMLUVA č. 722/2024/OPR o poskytnutí dotácie Prešovský samosprávny kraj Vybudovanie detského ihriska - športoviska pre deti a mládež 3 etapa 8.7.2024 12.7.2024
538. ZMLUVA O DIELO na uskutočnenie stavebných prác a súvisiacich dodávok STAWEB, s.r.o. Touto zmluvou sa obe zmluvné strany dohodli na spolupráci pri realizácii stavebných prác názov stavby: „ZŠ v Kračúnovciach - Riešenie havarijného stavu sociálnych zariadení“ 25.6.2024 25.6.2024
537. Sponzorská zmluva STAWEB, s.r.o. Predmetom zmluvy je finančný dar, ktorý sa použije na festival Kračúnovce 2024 10.6.2024 25.6.2024
536. Dohoda č. 34/2024/ŠVPÚ/DK o ukončení zmluvy kontrolnej činnosti č. 27/2023/ŠVPÚ/DK Štátny veterinárny a potravinový ústav Predmetom dohody o ukončení zmluvy je ukončenie laboratórnej činnosti v skúšobnom laboratóriu Prešov 15.4.2024 14.6.2024
535. Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre mzdové účely a vedenie účtovníctva Mesto Giraltovce Predmetom Zmluvy o SOÚ_PAM_U je úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb 31.5.2024 3.6.2024
534. ZMLUVA o spolupráci uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Predmet zmluvy tvorí prenájom reklamnej plochy pre potreby propagácie KOMUNÁLNEJ poisťovne, a.s. Vienna Insurance Group, v rámci 20. ročníka kultúrneho podujatia „Folklórny festival“, ktoré sa bude konať dňa 16. júna 2024. Propagácia objednávateľa bude uskutočnená spôsobom uvedeným v článku II. tejto zmluvy. 30.5.2024 3.6.2024
533. Zmluva o spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky č. PLSK.01.01-IP.01-0018/23-00/ŠR Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Predmetom zmluvy je projekt z názvom: Bezpečné pohraničie - bezpečná spoločnosť 16.5.2024 17.5.2024
532. Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu č. SZ2024/PO1057 ESPIK Group s.r.o. Predmetom zmluvy je zber a likvidácia odpadu. 9.5.2024 10.5.2024
531. DOHODA č. 2024/PO/015 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov o poskytnutí finančného príspevku na opatrovateľskú službu uzatvorená v rámci národného projektu „Podpora opatrovateľskej služby“ 19.4.2024 19.4.2024
530. Zmluva o dielo na zhotovenie projektovej dokumentácie VodoKap – SK, s.r.o. Predmetom zákazky je realizácia a dodanie kompletnej projektovej dokumentácie s názvom „Projektová dokumentácia pre projekt „Rekonštrukcia a rozšírenie ČOV Kračúnovce“ 12.4.2024 12.4.2024
529. Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať Národná agentúra pre sieťové a elektonické služby Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať 28.3.2024 12.4.2024
528. Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb a Licenčná zmluva č. 2000/707 Remek, s.r.o. Táto zmluva upravuje práva a povinnosti zmluvných strán vo veci dodania a užívania IS špecifikovaného v prílohe č.2. 27.3.2024 27.3.2024
527. Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny Východoslovenská distribučná, a.s. Zmena zmluvy o združenej dodávke elektriny 21.3.2024 21.3.2024
526. ZMLUVA O ZABEZPEČENÍ SYSTÉMU ZDRUŽENÉHO NAKLADANIA S ODPADMI Z OBALOV A S ODPADMI Z NEOBALOVÝCH VÝROBKOV NATUR-PACK, a.s. NATUR-PACK a Obec týmto uzatvárajú medzi sebou zmluvu o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov v Obci 20.3.2024 20.3.2023
525. ZMLUVA O DIELO na uskutočnenie stavebných prác a súvisiacich dodávok „Stavebná úprava miestností OÚ Kračúnovce““ Pavol Mašlej Touto zmluvou sa obe zmluvné strany dohodli na spolupráci pri realizácii stavebných prác názov stavby: „Stavebná úprava miestností OÚ Kračúnovce““ 21.2.2024 21.2.2024
524. Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí Mesto Košice Poskytovateľ sa zaväzuje v roku 2024 poskytnúť prijímateľovi finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie detí vo veku od 5 do 15 rokov s trvalým pobytom na území poskytovateľa 6.2.2024 14.2.2024
523. Zmluva o nájme bytu uzatvorená podľa § 663 a nasl., § 685 a násl., Občianskeho zákonníka č. 47/1992 Zb. v znení neskorších predpisov. Šimon Nazarej Prenájom bytu 13.2.2024 14.2.2024
522. NÁJOMNÁ ZMLUVA a umiestnenie Boxu balíkovo Slovak Parcel Service s.r.o. Predmetom zmluvy je prenájom plochy a to za účelom umiestnenia, prevádzkovania, servisu a prípadnej obmeny samoobslužného automatu slúžiaceho k vydávaniu zásielok a poskytovaniu ďalších služieb 22.1.2024 23.1.2024
521. Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku školy Občianske združenie ART-SCHOOL Predmetom zmluvy je dohoda zmluvných strán o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku pre školské zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti prijímateľa 15.1.2024 16.1.2024
520. Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov Poskytovateľ sa zaväzuje v roku 2024 poskytnúť prijímateľovi finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie detí vo veku od 5 do 15 rokov s trvalým pobytom na území poskytovateľa 22.12.2023 11.1.2024
519. ZMLUVA o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Kračúnovce v roku 2024 č. 2/2024 Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Kuková Obec Kračúnovce v zmysle uznesenia obecného zastupiteľstva č. 135/10/20023 zo dňa 13. 12. 2023 poskytuje príjemcovi Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku Kuková – Dcérocirkev so sídlom v Kračúnovciach finančnú dotáciu vo výške 1 500 .- EUR 5.1.2024 5.1.2024
518. ZMLUVA o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Kračúnovce v roku 2024 č. 1/2024 OFK TATRAN Kračúnovce Obec Kračúnovce v zmysle uznesenia obecného zastupiteľstva č. 134/10/2023 zo dňa 13. 12. 2023 poskytuje príjemcovi OFK TATRAN Kračúnovce finančnú dotáciu vo výške 24 000,- Eur 5.1.2024 5.1.2024
517. Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku školského zariadenia Občianske združenie ART-SCHOOL Predmetom zmluvy je dohoda zmluvných strán o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku pre školské zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti prijímateľa 20.12.2023 2.1.2024
516. MEMORANDUM O PARTNERSTVE A SPOLUPRÁCI Nadácia PSK pre podporu rodiny Účelom memoranda je vytvoriť rámec dlhodobej spolupráce medzi účastníkmi memoranda 21.12.2023 22.12.2023
515. DODATOK č. 2/2023 k Zmluve č. 3/2023 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Kračúnovce OFK TATRAN Kračúnovce Obec Kračúnovce v zmysle uznesenia č. 137/10/2023 zo dňa 13. 12. 2023 poskytuje navýšenie finančnej dotácie vo výške 1 136,50 € 18.12.2023 19.12.2023
514. Dohoda č.:1/2023 Správa a údržba ciest PSK Predmetom uzatvorenia tejto dohody je výkon zimnej údržby miestnych komunikácií v obci Kračúnovce pre zimné obdobie 2023/2024, do 31.3.2024. 22.11.2023 06.12.2023
513. Zmluva o nájme bytu uzatvorená podľa § 663 a nasl., § 685 a násl., Občianskeho zákonníka č. 47/1992 Zb. Daniel Harčarik Prenájom bytu 30.11.2023 4.12.2023
512. Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu VSE Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Dodávateľa zabezpečiť Odberateľovi dodávku zemného plynu do jeho odberných miest 28.11.2023 29.11.2023
511. DODATOK č. 2 k ZMLUVE O DIELO č. ZM-KO-OD-19-0118 OBEC KOSIT a.s. Vykonávanie komplexných služieb súvisiacich s nakladaním s odpadmi 21.11.2023 22.11.2023
510. Dodatok č. 1 k zmluve o zneškodňovaní odpadových vôd Marek Paľa – Nákladná doprava Dodávateľ sa touto kontrahovanou zmluvou zaväzuje odoberať od objednávateľa dovezenú odpadovú vodu a poskytovať objednávateľovi služby spočívajúce v zneškodňovaní dovezenej odpadovej vody zo žúmp 2.11.2023 3.11.2023
509. Dodatok č. 1 k zmluve o zneškodňovaní odpadových vôd č. 01/2021 INŠTAL-CENTRUM s.r.o. Dodávateľ sa touto kontrahovanou zmluvou zaväzuje odoberať od objednávateľa dovezenú odpadovú vodu a poskytovať objednávateľovi služby spočívajúce v zneškodňovaní dovezenej odpadovej vody zo žúmp 2.11.2023 3.11.2023
508. Dodatok č. 3 k zmluve o zneškodňovaní odpadových vôd č. 01/2021 SUPER EXPRES s.r.o. Dodávateľ sa touto kontrahovanou zmluvou zaväzuje odoberať od objednávateľa dovezenú odpadovú vodu a poskytovať objednávateľovi služby spočívajúce v zneškodňovaní dovezenej odpadovej vody zo žúmp 2.11.2023 3.11.2023
507. DODATOK č. 1/2023 k Zmluve č. 3/2023 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Kračúnovce OFK TATRAN Kračúnovce Obec Kračúnovce v zmysle uznesenia č. 94/7/2023 zo dňa 28. 06. 2023 poskytuje navýšenie finančnej dotácie vo výške 3.500 €, slovom: tritisícpäťsto eur. 23.10.2023 24.10.2023
506. Zmluva o nájme bytu uzatvorená podľa § 663 a nasl., § 685 a násl., Občianskeho zákonníka č. 47/1992 Zb. v znení neskorších predpisov. Petronela Bujnovská Prenájom bytu 27.09.2023 28.09.2023
505. Zmluva o nájme nebytových priestorov Jazyková škola Prenájom nebytových priestorov v budove ZŠ Kračúnovce 19.9.2023 25.9.2023
504. Zmluva o odchyte túlavých zvierat Občianske združenie Druhá šanca Predmetom tejto zmluvy je zabezpečenie odchytu túlavých zvierat na priestranstvách verejnosti prístupných na území obce za podmienok stanovených v útulku pre zvieratá. 25.9.2023 25.9.2023
503. Zmluva o nakladaní s komunálnymi odpadmi – OBK/001/23 FENEGA, s.r.o. Predmetom zmluvy je nakladanie s určenými zložkami komunálneho odpadu, ktoré vzniknú na území obce 22.8.2023 22.8.2023
502. Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby, uzatvorenej v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka v nadväznosti na § 80 písm. h, bod 2 a § 75 ods. 1 a 2 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov Nový Domov Vranov n. T. – Lomnica n.o. Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie finančného príspevku na čiastočné pokrytie nákladov spojených s poskytovaním sociálnej služby v Zariadení pre seniorov 15.8.2023 16.8.2023
501. Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy Východoslovenská distribučná, a.s. Zmluvné strany uzatvoria Zmluvu o zriadení vecného bremena, ktorou povinný zriadi na slúžiacom pozemku vecné bremeno v prospech oprávneného ako vlastníka stavby podzemné elektrické vedenie 8.8.2023 8.8.2023
500. Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 01/2022 PEhAES, a.s. Predmetom zmluvy je zhotovenie diela - stavby k zákazke „Rekonštrukcia Domu Nádeje Kračúnovce“ 28.7.2023 29.7.2023
499. ZMLUVA č. 703/2023/OPR o poskytnutí dotácie Prešovský samosprávny kraj Predmetom zmluvy je dotácia na projekt: Vybudovanie detského ihriska - športoviska pre deti a mládež 2 etapa 18.7.2023 3.8.2023
498. DODATOK č. 1 k Zmluve pre umiestnenie Z-BOXu Packeta Slovakia s. r. o. Predmetom zmluvy je prenájom plochy a to za účelom umiestnenia, prevádzkovania, servisu a prípadnej obmeny samoobslužného automatu slúžiaceho k vydávaniu zásielok a poskytovaniu ďalších služieb 14.7.2023 20.7.2023
497. KÚPNA ZMLUVA uzatvorená podľa ust. § 588 a nasl. Občianského zákonníka Pavel Kundra Predmetom kúpnej zmluvy je nehnuteľnosť evidovaná na liste vlastníctva č. 1041 v katastrálnom území Kračúnovce obce Kračúnovce, a to pozemok, parcela registra „E“ č.: 402/15 s celkovou výmerou 5981 m2 13.7.2023 13.7.2023
496. KÚPNA ZMLUVA uzatvorená podľa ust. § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník Peter Kacvinský Predaj pozemku zo svojho výlučného vlastníctva kupujúcemu: parcela č. 604/4 o výmere 208 m2 12.7.2023 12.7.2023
495. Kúpna zmluva o prevode vlastníctva pozemkov Marta Pánová Predaj pozemku zo svojho výlučného vlastníctva kupujúcemu: parcela C KN 598/2 vo výmere 150 m2 04.7.2023 05.7.2023
494. ZMLUVA O DODÁVKE SOFTVÉROVÝCH PRODUKTOV A POSKYTOVANÍ SERVISNÝCH SLUŽIEB INISOFT s. r. o. Predmetom zmluvy je záväzok dodávateľa dodať objednávateľovi softvérové produkty 27.6.2023 28.6.2023
493. ZMLUVA O DIELO na dodávku projektovej dokumentácie uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka VodoKap, s.r.o. Predmetom zákazky je realizácia a dodanie kompletnej projektovej dokumentácie s názvom „Obec Kračúnovce – verejný vodovod“ v stupni pre DUR, DSP a DRS. 26.6.2023 27.6.2023
492. ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Predmetom zmluvy je riešenie migračných výziev spôsobených vojenskou agresiou voči Ukrajine v obci Kračúnovce 26.6.2023 27.6.2023
491. Rámcová zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu č. SZ2023/PO1086 ESPIK Group s.r.o. Predmetom zmluvy je zber a likvidácia odpadu. 6.6.2023 7.6.2023
490. Zmluva o dielo uzavretá v zmysle §536 a násl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov PEhAES, a.s. Predmetom zmluvy je zhotovenie diela - stavby k zákazke „Rekonštrukcia Domu Nádeje Kračúnovce“ 5.6.2023 6.6.2023
489. Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu §54 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu §54 31.5.2023 01.6.2023
488. DODATOK č.1 ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. 309070CDP2 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Rekonštrukcia Domu Nádeje Kračúnovce 29.5.2023 29.5.2023
487. Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre poskytovanie služieb v oblasti zberu, odvozu a spracovania zmesového komunálneho odpadu KOSIT a.s. Predmetom Zmluvy o SOÚ_ODPAD je úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb Sprostredkovateľom v mene Prevádzkovateľa a poverenie Sprostredkovateľa Prevádzkovateľom spracúvaním osobných údajov, ktoré Prevádzkovateľ spracúva vo svojich informačných systémoch. 12.5.2023 23.5.2023
486. Zmluva č. 010/2023 o kolektívnom členstve v Dobrovoľnej požiarnej ochrane SR Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky Predmetom tejto zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán vyplývajúcich z kolektívneho členstva v občianskom združení Dobrovoľná požiarna ochrana SR 10.5.2023 23.5.2023
485. Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby uzatvorená v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov S.O.S. n.o. Predmetom zmluvy je poskytnutie finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby 3.5.2023 3.5.2023
484. Zmluva č. 323 0973 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka Dobrovoľná požiarna ochrana SR Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa poskytnúť príjemcovi dotáciu v sume 3 000,00 Eur a záväzok príjemcu použiť dotáciu v plnej výške pre Dobrovoľný hasičský zbor obce na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO, na osobné ochranné pracovné prostriedky pre členov DHZO, odbornú prípravu členov DHZO a zabezpečenie servisu - opravy a nákup náhradných dielov na hasičskú techniku a hasičské motorové vozidlá 3.5.2023 3.5.2023
483. Zmluva č. 27/2023/ŠVPÚ/DK o kontrolnej činnosti Štátny veterinárny a potravinový ústav Predmetom kontroly je vykonávanie laboratórneho vyšetrenia vzoriek pitnej vody na mikrobiologické, biologické a fyzikálno - chemické analýzy 19.4.2023 19.4.2023
482. ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. 309070CDP2 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Rekonštrukcia Domu Nádeje Kračúnovce 6.4.2023 6.4.2023
481. Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Predmetom zmluvy je úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas trvania projektu aktivácia znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie - opatrenie č. 2 4.4.2023 4.4.2023
480. Zmluva o nájme bytu uzatvorená podľa § 663 a nasl., § 685 a násl., Občianskeho zákonníka č. 47/1992 Zb. v znení neskorších predpisov. Zuzana Sabová Prenájom bytu 20.3.2023 20.3.2023
479. Rámcová kúpna zmluva na dodávky ovocia školským a predškolským zariadeniam GAS Familia, s.r.o. Predmetom tejto zmluvy sú opakované dodávky ovocia predávajúcim 20.3.2023 20.3.2023
478. Dodatok č.2 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov NATUR-PACK, a.s. NATUR-PACK a Obec týmto uzatvárajú medzi sebou zmluvu o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov v Obci 13.1.2023 6.3.2023
477. DODATOK č. 2 K ZMLUVE č. 52/2018K Aquaspiš – vodné hospodárstvo s.r.o. Dodatok k zmluve o prevádzkovaní infraštrukturálneho majetku 23.1.2023 3.3.2023
476. Zmluva o poskytovaní audítorských služieb ML – audit, s.r.o. Predmetom zmluvy je audítorské overenie správnosti a úplnosti riadnej ročnej účtovnej závierky a rozpočtového hospodárenia ku dňu 31.12.2021, overenie výročnej správy 2021 2.3.2023 2.3.2023
475. DODATOK Č. 3 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021J123-222-13 Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Predmetom zmluvy je Obstaranie odborných učební pre žiakov a žiačky ZŠ 10.2.2023 14.2.2023
474. Zmluva o nájme bytu uzatvorená podľa § 663 a nasl., § 685 a násl., Občianskeho zákonníka č. 47/1992 Zb. v znení neskorších predpisov. Jozef Bartoš Prenájom bytu 25.01.2023 02.02.2023
473. ZMLUVA o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Kračúnovce v roku 2023 č. 3/2023 OFK TATRAN Kračúnovce Obec Kračúnovce v zmysle uznesenia obecného zastupiteľstva č. 47/3/2022 zo dňa 20. 12. 2022 poskytuje príjemcovi OFK TATRAN Kračúnovce finančnú dotáciu vo výške 20 500,- Eur 24.1.2023 25.1.2023
472. ZMLUVA o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Kračúnovce v roku 2023 č. 2/2023 Jednota dôchodcov Slovenska ZO Kračúnovce Obec Kračúnovce v zmysle uznesenia obecného zastupiteľstva č. 29/2/2022 zo dňa 13. 12. 2022 poskytuje príjemcovi Jednota dôchodcov Slovenska ZO Kračúnovce finančnú dotáciu vo výške 1 200,- Eur 16.1.2023 17.1.2023
471. ZMLUVA o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Kračúnovce v roku 2023 č. 1/2023 Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Kuková Obec Kračúnovce v zmysle uznesenia obecného zastupiteľstva č. 30/2/2022 zo dňa 13. 12. 2022 poskytuje príjemcovi Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku Kuková – Dcérocirkev so sídlom v Kračúnovciach finančnú dotáciu vo výške 1 500,- Eur 13.1.2023 14.1.2023
470. Dodatok č. 1/2022 k zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 24.09.2020 Občianske združenie ART-SCHOOL S účinnosťou od 01. 01. 2023 sa zmluvne strany vzájomne dohodli na zvýšení časti nájomného v dôsledku nárastu cien energií, ktoré predstavujú podstatné zvýšenie nákladov ktoré sú predmetom zmluvy. 27.12.2022 28.12.2022
469. Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku školského zariadenia Občianske združenie ART-SCHOOL Predmetom zmluvy je dohoda zmluvných strán o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku pre školské zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti prijímateľa 27.12.2022 28.12.2022
468. Zmluva o poskytovaní audítorských služieb ML – audit, s.r.o. Predmetom zmluvy je audítorské overenie správnosti a úplnosti riadnej ročnej účtovnej závierky a rozpočtového hospodárenia ku dňu 31.12.2021, overenie výročnej správy 2021 21.12.2022 22.12.2022
467. Zmluva o nájme bytu uzatvorená podľa § 663 a nasl., § 685 a násl., Občianskeho zákonníka č. 47/1992 Zb. v znení neskorších predpisov. Ing. Rastislav Čorej Prenájom bytu 29.11.2022 30.11.2022
466. Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku školy Občianske združenie ART-SCHOOL Predmetom zmluvy je dohoda zmluvných strán o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku pre školské zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti prijímateľa 22.11.2022 28.11.2022
465. DODATOK č. 1 k ZMLUVE O DIELO č. ZM-KO-OD-19-0118 OBEC KOSIT a.s. Vykonávanie komplexných služieb súvisiacich s nakladaním s odpadmi 24.11.2022 24.11.2022
464. ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky Wifi pre Teba - Kračúnovce 21.11.2022 21.11.2022
463. Darovacia zmluva č. KRHZ-PO-VO-283-088/2022 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Darca týmto bezplatne prevádza obdarovanému vlastníctvo hnuteľných vecí: Nákladný príves KOVOFLEX 19.10.2022 20.10.2022
462. Dohoda o zriadení spoločného školského obvodu podľa § 8 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Obec Lúčka Dohoda o zriadení spoločného školského obvodu 04.10.2022 06.10.2022
461. Dohoda o zriadení spoločného školského obvodu podľa § 8 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Obec Kalnište Dohoda o zriadení spoločného školského obvodu 04.10.2022 06.10.2022
460. Zmluva o nájme bytu uzatvorená podľa § 663 a nasl., § 685 a násl., Občianskeho zákonníka č. 47/1992 Zb. v znení neskorších predpisov. Šimon Obrochta Prenájom bytu 26.09.2022 26.09.2022
459. Rámcová kúpna zmluva na dodávky ovocia školským a predškolským zariadeniam GAS Familia, s.r.o. Predmetom tejto zmluvy sú opakované dodávky ovocia predávajúcim 19.7.2022 20.7.2022
458. ZMLUVA O ELEKTRONICKOM VYHOTOVOVANÍ A ZASIELANÍ FAKTÚR JeS financing, s.r.o. Predmetom tejto zmluvy Odoberateľ udeľuje Dodávateľovi súhlas na to, aby mu Dodávateľ vyúčtovával Odmenu alebo Iný nárok Dodávateľa Elektronickou faktúrou. 15.7.2022 18.7.2022
457. ZMLUVA O ELEKTRONICKOM VYHOTOVOVANÍ A ZASIELANÍ FAKTÚR VIJOFEL trade, s.r.o. Predmetom tejto zmluvy Odoberateľ udeľuje Dodávateľovi súhlas na to, aby mu Dodávateľ vyúčtovával Odmenu alebo Iný nárok Dodávateľa Elektronickou faktúrou. 15.7.2022 18.7.2022
456. Zmluva o výpožičke č. KRHZ-PO-VO-377-029/2022 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Záväzok požičiavateľa prenechať vypožičiavateľovi do bezplatného užívania dočasne prebytočný hnuteľný majetok štátu v správe MV SR: súprava povodňovej záchrannej služby pre hasičské jednotky 1.7.2022 18.7.2022
455. Zmluva o odchyte túlavých zvierat Občianske združenie Druhá šanca Predmetom tejto zmluvy je zabezpečenie odchytu túlavých zvierat na priestranstvách verejnosti prístupných na území obce za podmienok stanovených v útulku pre zvieratá. 12.7.2022 13.7.2022
454. Zmluva o prenájme bytových priestorov uzavretá podľa par. 3 zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a prenájme bytových priestorov v znení neskorších predpisov a za služby spojené s užívaním bytových priestorov zo dňa 09. 11. 2018 Jozef Humeník Prenajímateľ prenecháva nájomcovi za odplatu byt súp. č. 277 v celkovej výmere 58,57 m2. 1.7.2022 6.7.2022
453. ZMLUVA č. 906/2022/OPR o poskytnutí dotácie Prešovský samosprávny kraj Predmetom zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí dotácie z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja na podporenú činnosť „Vybudovanie detského ihriska - športoviska pre deti a mládež“ 20.6.2022 27.6.2022
452. ZMLUVA o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Kračúnovce v roku 2022 č. 4/2022 Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Kuková Obec Kračúnovce v zmysle uznesenia obecného zastupiteľstva č. 379/25/2022 zo dňa 26.04.2022 poskytuje príjemcovi Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku Kuková finančnú dotáciu vo výške 500,- Eur 20.5.2022 8.6.2022
451. Zmluva č. 322 0971 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka Dobrovoľná požiarna ochrana SR Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa poskytnúť príjemcovi dotáciu v sume 3 000,00 Eur a záväzok príjemcu použiť dotáciu v plnej výške pre Dobrovoľný hasičský zbor obce na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO, na osobné ochranné pracovné prostriedky pre členov DHZO, odbornú prípravu členov DHZO a zabezpečenie servisu - opravy a nákup náhradných dielov na hasičskú techniku a hasičské motorové vozidlá 9.5.2022 9.5.2022
450. Zmluva o dielo uzavretá v zmysle §536 a násl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov PEhAES, a.s. Predmetom zmluvy je zhotovenie diela - stavby k zákazke „Rekonštrukcia Domu Nádeje Kračúnovce“ 26.4.2022 26.4.2022
449. Zmluva o dielo na uskutočnenie stavebných prác a súvisiacich dodávok „Rekonštrukcia strechy futbalového štadióna Kračúnovce“ HIMAL – DACH s.r.o. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre Objednávateľa dielo: „Rekonštrukcia strechy futbalového štadióna Kračúnovce“ 1.4.2022 1.4.2022
448. Zmluva o poskytovaní niektorých činností pracovnej zdravotnej služby ProUni, s.r.o. Poskytovateľ, ako osoba, ktorá disponuje oprávnením na vykonávanie niektorých činností pracovnej zdravotnej služby sa zaväzuje pre zamestnávateľa, za odplatu, vykonávať činnosti pracovnej zdravotnej služby 22.3.2022 23.3.2022
447. Zmluva o dodaní tovarov Probasec-Net s.r.o. Zmluva o dodaní tovarov pre zákazku „Wifi pre Teba - Kračúnovce“ 15.3.2022 17.3.2022
446. Zmluva o zneškodňovaní odpadových vôd č. 01/2021 INŠTAL-CENTRUM s.r.o. Dodávateľ sa touto zmluvou zaväzuje odoberať od objednávateľa dovezenú odpadovú vodu zo žúmp obyvateľov obce Kračúnovce, Lúčka a Železník a poskytovať objednávateľovi služby spočívajúce v zneškodňovaní dovezenej odpadovej vody zo žúmp s nadlimitným znečistením 14.3.2022 15.3.2022
445. ZMLUVA o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Kračúnovce v roku 2022 č. 3/2022 Jednota dôchodcov Slovenska ZO Kračúnovce Obec Kračúnovce v zmysle uznesenia obecného zastupiteľstva č. 330/22/2021 zo dňa 09. 12. 2021 poskytuje príjemcovi Jednota dôchodcov Slovenska ZO Kračúnovce finančnú dotáciu vo výške 1 200,- Eur 1.3.2022 14.3.2022
444. ZMLUVA O DIELO na uskutočnenie stavebných prác a súvisiacich dodávok „Stavebné úpravy zasadačky Obecného úradu Kračúnovce“ Pavol Mašlej Touto zmluvou sa obe zmluvné strany dohodli na spolupráci pri realizácii stavebných prác názov stavby: „Stavebné úpravy zasadačky Obecného úradu Kračúnovce“ 10.3.2022 10.3.2022
443. ZMLUVA o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Kračúnovce v roku 2022 č. 2/2022 OFK TATRAN Kračúnovce Obec Kračúnovce v zmysle uznesenia obecného zastupiteľstva č. 330/22/2021 zo dňa 09. 12. 2021 poskytuje príjemcovi OFK TATRAN Kračúnovce finančnú dotáciu vo výške 20 500,- Eur 1.3.2022 9.3.2022
442. ZMLUVA o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Kračúnovce v roku 2022 č. 1/2022 Rímsko-katolícka Cirkev Kračúnovce Obec Kračúnovce v zmysle uznesenia obecného zastupiteľstva č. 330/22/2021 zo dňa 09. 12. 2021 poskytuje príjemcovi Rímsko-katolícka Cirkev Kračúnovce finančnú dotáciu vo výške 1 500,- Eur 1.3.2022 9.3.2022
441. Zmluva o zneškodňovaní odpadových vôd Marek Paľa-Nákladná doprava Dodávateľ sa touto zmluvou zaväzuje odoberať od objednávateľa dovezenú odpadovú vodu zo žúmp a poskytovať služby spočívajúce v zneškodňovaní dovezenej odpadovej vody zo žúmp s nadlimitným znečistením 28.2.2022 9.3.2022
440. Dohoda o ukončení zmluvy o likvidácii odpadových vôd zo žúmp a septikov na ČOV Kračúnovce uzavretej na základe zákona č. 513/91 Zb. , obchodného zákonníka a platných právnych predpisov o vodách zo dňa 15. 01. 2007 Marek Paľa-Nákladná doprava Zmluvné strany sa dohodli na ukončení Zmluvy o likvidácii odpadových vôd zo žúmp a septikov na ČOV Kračúnovce uzavretej na základe zákona č. 513/91 zb. , obchodného zákonníka a platných právnych predpisov o vodách zo dňa 15. 01. 2007 ku dňu 28. 02. 2022. 28.2.2022 9.3.2022
439. Zmluva o dielo ASFALTER, s.r.o. Zmluva o dielo pre názov stavby: „Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v obci Kračúnovce“ 3.3.2021 3.3.2021
438. Dodatok č. 2 k zmluve o zneškodňovaní odpadových vôd č. 01/2021 SUPER EXPRES s.r.o. Dodávateľ sa touto kontrahovanou zmluvou zaväzuje odoberať od objednávateľa dovezenú odpadovú vodu a poskytovať objednávateľovi služby spočívajúce v zneškodňovaní dovezenej odpadovej vody zo žúmp 1.3.2022 2.3.2022
437. Dodatok č. 1 k zmluve o zneškodňovaní odpadových vôd č. 01/2021 SUPER EXPRES s.r.o. Dodávateľ sa touto kontrahovanou zmluvou zaväzuje odoberať od objednávateľa dovezenú odpadovú vodu a poskytovať objednávateľovi služby spočívajúce v zneškodňovaní dovezenej odpadovej vody zo žúmp 15.2.2022 2.3.2022
436. Rámcová zmluva o odbere a zhodnocovaní odpadu č. ND 20/2022 KRONOSPAN, s.r.o. Predmetom tejto zmluvy je úprava vzájomných práv a povinností pri odbere, preprave a zhodnocovaní dreveného odpadu 25.2.2022 25.2.2022
435. Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku školského zariadenia Občianske združenie ART-SCHOOL Predmetom zmluvy je dohoda zmluvných strán o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku pre školské zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti prijímateľa 27.1.2022 27.1.2022
434. Zmluva o združení fin. prostriedkov uzatvorená podľa ust. § 51 Občianskeho zákonníka a § 7 odst. 5 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Miestna akčná skupina TOPOĽA, o.z. Združenie finančných prostriedkov na refinancovanie Náučnej a propagačnej maľovanky MAS TOPOĽA 21.1.2022 24.1.2022
433. ZMLUVA č. 1682/2021 o poskytnutí dotácie na projekt Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie na projekt „Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v obci Kračúnovce“ 17.12.2021 20.12.2021
432. Zmluva o nájme bytu uzatvorená podľa § 663 a nasl., § 685 a násl., Občianskeho zákonníka č. 47/1992 Zb. v znení neskorších predpisov. Kristián Kendra Prenájom bytu 20.12.2021 20.12.2021
431. Zmluva pre umiestnenie Z-boxu Packeta Slovakia s. r. o. Predmetom zmluvy je prenájom plochy a to za účelom umiestnenia, prevádzkovania, servisu a prípadnej obmeny samoobslužného automatu slúžiaceho k vydávaniu zásielok a poskytovaniu ďalších služieb 9.12.2021 16.12.2021
430. Zmluva o poskytovaní audítorských služieb ML – audit, s.r.o. Predmetom zmluvy je audítorské overenie správnosti a úplnosti riadnej ročnej účtovnej závierky a rozpočtového hospodárenia ku dňu 31.12.2020, overenie výročnej správy 2020 8.12.2021 10.12.2021
429. Zmluva o nájme bytu uzatvorená podľa § 663 a nasl., § 685 a násl., Občianskeho zákonníka č. 47/1992 Zb. v znení neskorších predpisov. Ing. Rastislav Čorej Prenájom bytu 26.11.2021 29.11.2021
428. Zmluva o nájme bytu uzatvorená podľa § 663 a nasl., § 685 a násl., Občianskeho zákonníka č. 47/1992 Zb. v znení neskorších predpisov. Simona Šuťaková Prenájom bytu 26.11.2021 29.11.2021
427. Dohoda č.:3/2021 Správa a údržba ciest PSK Predmetom uzatvorenia tejto dohody je výkon zimnej údržby miestnych komunikácií v obci Kračúnovce pre zimné obdobie 2021/2022, do 31.3.2022. 26.11.2021 29.11.2021
426. Zmluva o nájme pozemkov Milan Holoďak Prenajímateľ na základe tejto zmluvy prenecháva za odplatu nájomcovi predmet nájmu za účelom jeho užívania na výkon vlastnej činnosti 29.10.2021 05.11.2021
425. Zmluva o dielo CESTY KOŠICE, s.r.o. Zmluva o dielo pre názov stavby: „Rekonštrukcia miestnej komunikácie v Kračúnovce“ 17.9.2021 17.9.2021
424. Zmluva o dielo PETROMIN spol. s r.o. Zmluva o dielo pre názov stavby: „Rekonštrukcia chodníka pri Základnej škole v obci Kračúnovce“ 17.9.2021 17.9.2021
423. Zmluva o nakladaní s komunálnymi odpadmi FENEGA, s.r.o. Predmetom zmluvy je nakladanie s určenými zložkami komunálneho odpadu, ktoré vzniknú na území obce 10.9.2021 10.9.2021
422. Zmluva o nájme bytu uzatvorená podľa § 663 a nasl., § 685 a násl., Občianskeho zákonníka č. 47/1992 Zb. v znení neskorších predpisov. Bc. Anna Trinkovičová Prenájom bytu 26.8.2021 31.8.2021
421. Zmluva o nájme bytu uzatvorená podľa § 663 a nasl., § 685 a násl., Občianskeho zákonníka č. 47/1992 Zb. v znení neskorších predpisov. Ing. Alžbeta Vereščáková Prenájom bytu 26.8.2021 31.8.2021
420. Zmluva o nájme bytu uzatvorená podľa § 663 a nasl., § 685 a násl., Občianskeho zákonníka č. 47/1992 Zb. v znení neskorších predpisov. Pavol Sekeľ Prenájom bytu 24.8.2021 31.8.2021
419. Zmluva o nájme bytu uzatvorená podľa § 663 a nasl., § 685 a násl., Občianskeho zákonníka č. 47/1992 Zb. v znení neskorších predpisov. Jana Marcinová Prenájom bytu 27.8.2021 31.8.2021
418. Zmluva o nájme bytu uzatvorená podľa § 663 a nasl., § 685 a násl., Občianskeho zákonníka č. 47/1992 Zb. v znení neskorších predpisov. Emília Cviklíková Prenájom bytu 26.8.2021 31.8.2021
417. Zmluva o nájme bytu uzatvorená podľa § 663 a nasl., § 685 a násl., Občianskeho zákonníka č. 47/1992 Zb. v znení neskorších predpisov. Viera Lechmanová Prenájom bytu 27.8.2021 31.8.2021
416. Kúpna zmluva č.20210830 EUROGASTROP, s.r.o Predmetom zmluvy je dodanie gastrozariadenie kuchyne ZŠ v Kračúnovciach 27.8.2021 31.8.2021
415. Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu Obec Kračúnovce Predmetom zmluvy je úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu 30.7.2021 2.8.2021
414. Úrazové poistenie poberateľov dávky v hmotnej núdzi počas vykonávania menších služieb Obec Kračúnovce Predmetom zmluvy je úrazové poistenie poberateľov dávky v hmotnej núdzi počas vykonávania menších služieb 30.7.2021 2.8.2021
413. ZMLUVA O DIELO na uskutočnenie stavebných prác a súvisiacich dodávok Pavol Mašlej Touto zmluvou sa obe zmluvné strany dohodli na spolupráci pri realizácii stavebných prác názov stavby: „Obecný úrad Kračúnovce- Oprava vstupnej chodby, schodiska, WC ženy, WC muži a skladu“ 29.7.2021 29.7.2021
412. Zmluva o zneškodňovaní odpadových vôd č. 01/2021 SUPER EXPRES s.r.o. Dodávateľ sa touto kontrahovanou zmluvou zaväzuje odoberať od objednávateľa dovezenú odpadovú vodu a poskytovať objednávateľovi služby spočívajúce v zneškodňovaní dovezenej odpadovej vody zo žúmp 30.6.2021 19.7.2021
411. Zmluva o združenej dodávke plynu innogy Slovensko s. r. o. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Dodávateľa zabezpečiť Odberateľovi dodávku zemného plynu do jeho odberných miest 14.7.2021 14.7.2021
410. Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve na predmet zákazky: „Obstaranie odborných učební pre žiakov a žiačky ZŠ Kračúnovce“ MIVASOFT, spol. s r. o. Predávajúci sa touto zmluvou zaväzuje dodať kupujúcemu hnuteľné veci – informačno-komunikačné technológie 24.6.2021 14.7.2021
409. Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb č. 3720/2021 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Predmetom zmluvy je záväzok poskytovateľa bezodplatne poskytnúť nadobúdateľovi na základe žiadosti kvalifikované dôveryhodné služby 3.5.2021 31.5.2021
408. Rámcová zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu č. SZ2021/OF1137 ESPIK Group s.r.o. Predmetom zmluvy je zber a likvidácia odpadu. 26.5.2021 26.5.2021
407. Zmluva o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a.s. Zmluva o poskytovaní verejných služieb 18.5.2021 18.5.2021
406. Zmluva č. 321 1099 Dobrovoľná požiarna ochrana SR Záväzok poskytovateľa poskytnútť príjemcovi dotáciu v sume 3000 Eur a záväzok príjemcu použiť dotáciu v plnej výške pre DHZ obce na zabezpečenie meteriáno-technického vybavenia DHZO, odbornú prípravu členov DHZO a zabezpečenie servisu - opravy a nákup náhradných dielov na techniku a požiarne motorové vozidlá. 17.5.2021 17.5.2021
405. Dodatok č.3 Zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Probasec-Net s. r. o. Predmetom nájmu sú nehnuteľnosti v katastrálnom území Kračúnovce vo vlastníctve prenajímateľa 29.4.2021 29.4.2021
404. Dodatok č.3 Zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Poliklinika Giraltovce ILB, s.r.o. Poskytovateľ sa zaväzuje, že zabezpečí vykonávanie odberu vzoriek biologického materiálu a následnú diagnostiku infekčného respiračného ochorenia COVID-19, vyvolaného novým koronavírusom SARS-CoV-2 na objednávateľom zriadenom odbernom mieste v obci Kračúnovce 28.4.2021 28.4.2021
403. RÁMCOVÁ ZMLUVA NA ODCHYT A UMIESTNENIE PSOV DO KARANTÉNNEJ STANICE PREMIUM BVK s.r.o. Predmetom tejto zmluvy je odchyt, odvoz a umiestnenie opustených a túlavých psov do karanténnej stanice z intravilánu a extravilánu obce Kračúnovce 28.4.2021 28.4.2021
402. Rámcová kúpna zmluva na dodávky ovocia školským a predškolským zariadeniam GAS Familia, s.r.o. Predmetom tejto zmluvy sú opakované dodávky ovocia predávajúcim 15.4.2021 15.4.2021
401. Zmluva o nakladaní s komunálnymi odpadmi FENEGA, s.r.o. Predmetom zmluvy je nakladanie s určenými zložkami komunálneho odpadu, ktoré vzniknú na území obce 20.4.2021 20.4.2021
400. Dodatok č.2 Zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Poliklinika Giraltovce ILB, s.r.o. Poskytovateľ sa zaväzuje, že zabezpečí vykonávanie odberu vzoriek biologického materiálu a následnú diagnostiku infekčného respiračného ochorenia COVID-19, vyvolaného novým koronavírusom SARS-CoV-2 na objednávateľom zriadenom odbernom mieste v obci Kračúnovce 30.3.2021 30.3.2021
399. MANDÁTNA ZMLUVA č. 3/2021 Vidiek, n.o. Touto zmluvou sa mandatár zaväzuje, že pre mandanta vypracuje za odplatu dokument pre riadenie samosprávy „ Komunitný plán sociálnych služieb obce Kračúnovce“ pre plánovacie obdobie 2021– 2025 s výhľadom do roku 2027 29.1.2021 29.1.2021
398. Dodatok č.1 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov NATUR-PACK, a.s. NATUR-PACK a Obec týmto uzatvárajú medzi sebou zmluvu o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov v Obci 7.1.2021 7.1.2021
397. Dodatok č.1 k zmluve o výpožičke uzatvorená v zmysle ust. § 659 a násl. Občianskeho zákonníka Štatistický úrad SR Predmetom výpožičky sú koncové zariadenia a SIM karty k sčítaniu obyvateľov, domov a bytov 16.3.2021 16.3.2021
396. Darovacia zmluva č. KRHZ-PO-VO-867-007/2020 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Darca týmto bezplatne prevádza obdarovanému vlastníctvo hnuteľných vecí: hasičský automobil IVECO 18.1.2021 12.3.2021
395. Zmluva o dielo uzatvorená podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka a Zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená podľa § 269 ods. 2. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov KB PROTECT s.r.o. Zhotoviteľ sa na základe tejto zmluvy zaväzuje zabezpečovať, udržiavať a riadiť požiadavky na zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti 19.2.2021 19.2.2021
394. Dodatok č.1 Zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Poliklinika Giraltovce ILB, s.r.o. Poskytovateľ sa zaväzuje, že zabezpečí vykonávanie odberu vzoriek biologického materiálu a následnú diagnostiku infekčného respiračného ochorenia COVID-19, vyvolaného novým koronavírusom SARS-CoV-2 na objednávateľom zriadenom odbernom mieste v obci Kračúnovce 6.2.2021 6.2.2021
393. ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB – zber jedlých olejov a tukov č. ZM-KO-OD-21-0061_ZoD 2021/JOT KOSIT a.s. Predmetom zmluvy je zabezpečiť odber, prepravu a zhodnotenie jedlých olejov a tukov z domácností, ktoré vznikajú na území obce jej obyvateľmi 5.2.2021 5.2.2021
392. Zmluva o výpožičke č. KRHZ-PO-VO-442-141/2020 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Záväzok požičiavateľa prenechať vypožičiavateľovi do bezplatného užívania dočasne prebytočný hnuteľný majetok štátu v správe MV SR: súprava povodňovej záchrannej služby pre hasičské jednotky 22.12.2020 2.2.2021
391. Zmluva o bežnom účte Prima banka Slovensko, a.s. Zmluva o bežnom účte 22.1.2021 22.1.2021
390. Zmluva o bežnom účte Prima banka Slovensko, a.s. Zmluva o bežnom účte 22.1.2021 22.1.2021
389. Zmluva o bežnom účte Prima banka Slovensko, a.s. Zmluva o bežnom účte 22.1.2021 22.1.2021
388. Zmluva o bežnom účte Prima banka Slovensko, a.s. Zmluva o bežnom účte 22.1.2021 22.1.2021
387. Zmluva o bežnom účte Prima banka Slovensko, a.s. Zmluva o bežnom účte 22.1.2021 22.1.2021
386. Zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Poliklinika Giraltovce ILB, s.r.o. Poskytovateľ sa zaväzuje, že zabezpečí vykonávanie odberu vzoriek biologického materiálu a následnú diagnostiku infekčného respiračného ochorenia COVID-19, vyvolaného novým koronavírusom SARS-CoV-2 na objednávateľom zriadenom odbernom mieste v obci Kračúnovce 21.1.2021 21.1.2021
385. ZMLUVA O DIELO na uskutočnenie stavebných prác a súvisiacich dodávok „Rekonštrukcia kotolne ZŠ Kračúnovce“ BJ THERM s.r.o. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre Objednávateľa dielo: „Rekonštrukcia kotolne ZŠ Kračúnovce“ 15.1.2021 15.1.2021
384. DODATOK Č. 2 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021J123-222-13 Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Predmetom zmluvy je Obstaranie odborných učební pre žiakov a žiačky ZŠ 9.12.2020 14.12.2020
383. Zmluva o poskytovaní audítorských služieb ML – audit, s.r.o. Predmetom zmluvy je audítorské overenie správnosti a úplnosti riadnej ročnej účtovnej závierky a rozpočtového hospodárenia ku dňu 31.12.2019, overenie výročnej správy 2019 8.12.2020 10.12.2020
382. Zmluva o bežnom účte Prima banka Slovensko, a.s. Zmluva o bežnom účte 30.11.2020 8.12.2020
381. Dohoda č.:6/2020 Správa a údržba ciest PSK Predmetom uzatvorenia tejto dohody je výkon zimnej údržby miestnych komunikácií v obci Kračúnovce pre zimné obdobie 2020/2021, do 31.3.2021. 27.11.2020 2.12.2020
380. Zmluva o nájme bytu uzatvorená podľa § 663 a nasl., § 685 a násl., Občianskeho zákonníka č. 47/1992 Zb. v znení neskorších predpisov Ing. Rastislav Čorej Prenájom bytu 25.11.2020 30.11.2020
379. Zmluva o výpožičke uzatvorená v zmysle ust. § 659 a násl. Občianskeho zákonníka Štatistický úrad SR Predmetom výpožičky sú koncové zariadenia a SIM karty k sčítaniu obyvateľov, domov a bytov 23.11.2020 27.11.2020
378. ZMLUVA O DIELO UZATVORENÁ PODĽA § 536 ZÁKONA č. 513/1991 Zb. V ZNENÍ NESKORŠÍCH ZMIEN A DOPLNKOV STOĽAR MARCIN, s. r. o. Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie stolárskych výrobkov 20.11.2020 27.11.2020
377. Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní služieb č. 014ON/SKL/2018 OZÓN Hanušovce, a.s. Zmluvné strany sa týmto dodatkom dohodli na zmene doby trvania zmluvy. 23.11.2020 26.11.2020
376. ZMLUVA O DIELO UZATVORENÁ PODĽA § 536 – 564 ZÁKONA č. 513/91 Zb. V ZNENÍ NESKORŠÍCH ZMIEN A DOPLNKOV Jozef Hudaček Touto zmluvou sa obe zmluvné strany dohodli na spolupráci pri realizácii stavebných prác názov stavby: Obecný úrad Kračúnovce – Oprava kancelarií, chodby a skladu 5.11.2020 9.11.2020
375. Zmluva o nájme bytu uzatvorená podľa § 663 a nasl., § 685 a násl., Občianskeho zákonníka č. 47/1992 Zb. v znení neskorších predpisov Dušan Čigáš Prenájom bytu 26.10.2020 26.10.2020
374. ZMLUVA O DIELO UZATVORENÁ PODĽA § 536 – 564 ZÁKONA č. 513/91 Zb. V ZNENÍ NESKORŠÍCH ZMIEN A DOPLNKOV Jozef Hudaček Touto zmluvou sa obe zmluvné strany dohodli na spolupráci pri realizácii stavebných prác názov stavby: Rekonštrukcia v nájomnom byte č. 352- prevedenie stav. prác na rekonštrukcii soc. zariadenia, kúpeľne, WC a chodbičky. 19.10.2020 20.10.2020
373. Zmluva o nájme nebytových priestorov Súkromná základná umelecká škola ART-SCHOOL Prenájom nebytových priestorov v budove ZŠ Kračúnovce 24.9.2020 21.10.2020
372. Zmluva o nájme bytu uzatvorená podľa § 663 a nasl., § 685 a násl., Občianskeho zákonníka č. 47/1992 Zb. v znení neskorších predpisov. Petronela Harčariková prenájom bytu 25.09.2020 29.09.2020
371. Zmluva o nájme nebytového priestoru ADELAJDA, s. r. o. Zmluva o nájme nebytového priestoru 31.8.2020 4.9.2020
370. Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve o prevode vlastníctva pozemkov Ján Matis, Mário Matis Touto zmluvou predávajúci predáva zo svojho výlučného vlastníctva kupujúcemu pozemok 20.8.2020 21.8.2020
369. Zmluva o dielo PETROMIN spol. s r.o. Zmluva o dielo pre názov stavby: „ZŠ Kračúnovce – Zateplenie vonkajších ostení okien spojovacej chodby“ 5.8.2020 6.8.2020
368. Kúpno-predajná zmluva o prevode hnuteľnej veci Róbert Gríger Predaj poľnohospodárskeho kolesového traktora s príslušenstvom 13.7.2020 13.7.2020
367. Kúpna zmluva o prevode vlastníctva pozemkov Ján Hudaček Predaj pozemku KN-C 10.7.2020 13.7.2020
366. Kúpna zmluva o prevode vlastníctva pozemkov Ján Matis, Mário Matis Touto zmluvou predávajúci predáva zo svojho výlučného vlastníctva kupujúcemu pozemok 8.7.2020 9.7.2020
365. Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a.s. Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 3.7.2020 9.7.2020
364. Dohoda o skončení nájmu nebytových priestorov Adelajda, s. r. o. Dohoda o skončení nájmu nebytových priestorov 30.6.2020 8.7.2020
363. Rámcová kúpna zmluva na dodávky ovocia školským a predškolským zariadeniam GAS Familia, s.r.o. Predmetom tejto zmluvy sú opakované dodávky ovocia predávajúcim 2.7.2020 3.7.2020
362. Kúpna zmluva o prevode vlastníctva pozemkov Ján Hudáček Touto zmluvou predávajúci predáva zo svojho výlučného vlastníctva kupujúcemu pozemok 24.6.2020 24.6.2020
361. Rámcová zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu č. SZ2020/KE ESPIK Group s.r.o. Predmetom zmluvy je zber a likvidácia odpadu. 19.6.2020 22.9.2020
360. Poistná zmluva Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Havarijné poistenie motorového vozdila Solis 26 19.06.2020 22.06.2020
359. Poistná zmluva Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Poistenie motorového vozdila Solis 26 19.06.2020 22.06.2020
358. Dodatok k zmluve o nájme bytu Peter Partila prenájom bytu 03.06.2020 04.06.2020
357. Dodatok k zmluve o nájme bytu Mgr. Ján Jackanin prenájom bytu 03.06.2020 04.06.2020
356. Dodatok k zmluve o nájme bytu Jaroslav Rozkoš prenájom bytu 03.06.2020 04.06.2020
355. Dodatok k zmluve o nájme bytu Jana Vavreková prenájom bytu 03.06.2020 04.06.2020
354. Dodatok k zmluve o nájme bytu Jozef Mičko prenájom bytu 03.06.2020 04.06.2020
353. Dodatok k zmluve o nájme bytu Ľudmila Palečková prenájom bytu 03.06.2020 04.06.2020
352. Dodatok k zmluve o nájme bytu 605/2007 Katarína Medhat Moustafa Hawash prenájom bytu 03.06.2020 04.06.2020
351. Dodatok k zmluve o nájme bytu 28/2010 Monika Partilová prenájom bytu 03.06.2020 04.06.2020
350. Zmluva o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a.s. Zmluva o poskytovaní verejných služieb 11.5.2020 12.5.2020
349. Zmluva o združení fin. prostriedkov uzatvorená podľa ust. § 51 Občianskeho zákonníka a § 7 odst. 5 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Mesto Giraltovce Združenie finančných prostriedkov na realizáciu nemotorovej dopravy pre cyklistov, cykloturistov a peších turisotv 4.5.2020 5.5.2020
348. Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a.s. Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 28.4.2020 29.4.2020
347. Kúpno-predajná zmluva o prevode hnuteľnej veci uzatvorená v zmysle ustanovenia § 588 Občianskeho zákonníka medzi zmluvnými stranami: Obec Podhorany kúpno predajná zmluva za motorové vozidlo ÁVIA 27.4.2020 27.4.2020
346. Zmluva o nájme bytu uzatvorená podľa § 663 a nasl., § 685 a násl., Občianskeho zákonníka č. 47/1992 Zb. v znení neskorších predpisov Zuzana Sabová Prenájom bytu 31.3.2020 27.4.2020
345. Darovacia zmluva v ktorej obdarovaným je Obec Kračúnovce uzatvorená podľa § 628 Občianskeho zákonníka PaedDr. Branislav Baran, MBA, František Bartoš, Ján Mihok Predmetom zmluvy je darovanie hnuteľného majetku vo vlastníctve hore menovaných a to: socha sv. Jána Pavla II. v životnej veľkosti osadená na kamennom podstavci s oplotením. Socha je umiestnená v parku oproti základnej škole, číslo parcely C KN 181 v k. ú. Kračúnovce. 1.4.2020 2.4.2020
344. Zmluva č. 320 0434 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka Dobrovoľná požiarna ochrana SR Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa poskytnúť príjemcovi dotáciu v sume 3 000,00 Eur a záväzok príjemcu použiť dotáciu v plnej výške pre Dobrovoľný hasičský zbor obce na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO, na osobné ochranné pracovné prostriedky pre členov DHZO, odbornú prípravu členov DHZO a zabezpečenie servisu - opravy a nákup náhradných dielov na hasičskú techniku a hasičské motorové vozidlá 24.3.2020 25.3.2020
343. ZMLUVA O DIELO UZATVORENÁ PODĽA § 536 – 564 ZÁKONA č. 513/91 Zb. V ZNENÍ NESKORŠÍCH ZMIEN A DOPLNKOV PETROMIN spol s r.o. Zmluvné strany uzatvárajú zmluvu o dielo: „Základná škola Kračúnovce – výmena okien na chodbe“ 12.3.2020 13.3.2020
342. Kúpna zmluva o prevode vlastníctva pozemkov Ján Talian, Helena Talianová Touto zmluvou predávajúci predáva zo svojho výlučného vlastníctva kupujúcemu pozemok 9.3.2020 10.3.2020
341. Dodatok č.1 k Zmluve č. 18/2019/ŠVPÚ/DK Štátny veterinárny a potravinový ústav Predmetom kontroly je vykonávanie laboratórneho vyšetrenia vzoriek pitnej vody 9.3.2020 10.3.2020
340. Dodatok č. 001 k Zmluve o dodávke plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Dodatok č. 001 k Zmluve o dodávke plynu 3.3.2020 4.3.2020
339. Dodatok č. 001 k Zmluve o dodávke plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Dodatok č. 001 k Zmluve o dodávke plynu 3.3.2020 4.3.2020
338. Dodatok č. 001 k Zmluve o dodávke plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Dodatok č. 001 k Zmluve o dodávke plynu 3.3.2020 4.3.2020
337. ZMLUVA O DIELO UZATVORENÁ PODĽA § 536 – 564 ZÁKONA č. 513/91 Zb. V ZNENÍ NESKORŠÍCH ZMIEN A DOPLNKOV Jozef Hudáček Touto zmluvou sa obe zmluvné strany dohodli na spolupráci pri realizácii stavebných prác vrátane dodávok materiálu na diele,, Stavebné úpravy – budova Ihriska v obci Kračúnovce. 4.2.2020 27.2.2020
336. Zmluva o spolupráci pri zbere a nakladaní s použitým šatstvom Ľubomír Ludvik WINDOORS Predmetom tejto zmluvy je úprava spôsobu a podmienok vzájomnej spolupráce medzi obcou a oprávnenou osobou pri nakladaní s určenými zložkami komunálnych odpadov vzniknutých na území obce s cieľom umožniť oprávnenej osobe vykonávať zber a prepravu presne definovaných zložiek komunálnych odpadov od fyzických osôb na území obce 19.2.2020 24.2.2020
336. DODATOK č. 1 K ZMLUVE č. 52/2018K Aquaspiš – vodné hospodárstvo s.r.o. Dodatok k zmluve o prevádzkovaní infraštrukturálneho majetku 17.2.2020 21.2.2020
335. Zmluva o dielo uzavretá v zmysle §536 a násl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov PEhAES, a.s. Predmetom zmluvy je zhotovenie diela - stavby k zákazke „Rekonštrukcia Domu Nádeje Kračúnovce“ 14.2.2020 17.2.2020
334. Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov NATUR-PACK, a.s. NATUR-PACK a Obec týmto uzatvárajú medzi sebou zmluvu o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov v Obci 3.2.2020 4.2.2020
333. Kúpna zmluva uzatvorená v zmysle § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. v znení noviel VIJOFEL trade s.r.o. Predávajúci sa zaväzuje dodať v dohodnutom rozsahu a v lehotách určených touto zmluvou kupujúcemu dohodnutý tovar – mäso a mäsové výrobky 3.2.2020 4.2.2020
332. Dohoda č.:10/2020 Správa a údržba ciest PSK Predmetom uzatvorenia tejto dohody je výkon zimnej údržby miestnych komunikácií v obci Kračúnovce pre zimné obdobie 2020, do 31.3.2020. 9.1.2020 10.1.2020
331. Zmluva o dielo NORTH EAST, s.r.o. Stavebné práce realizované v rámci projektu: „Obstaranie odborných učební pre žiakov a žiačky ZŠ Kračúnovce“ 8.1.2020 9.1.2020
330. Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Predmetom zmluvy je úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby 30.12.2019 31.12.2019
329. Zmluva o poskytovaní audítorských služieb ML – audit, s.r.o. Predmetom zmluvy je audítorské overenie správnosti a úplnosti riadnej ročnej účtovnej závierky a rozpočtového hospodárenia ku dňu 31.12.2018, overenie výročnej správy 2018 12.12.2019 18.12.2019
328. Kúpna zmluva MONASTER, s.r.o. Predávajúci sa touto zmluvou zaväzuje dodať kupujúcemu hnuteľné veci – nábytok pre školské učebne 12.12.2019 13.12.2019
327. Kúpna zmluva MIVASOFT, spol. s r. o. Predávajúci sa touto zmluvou zaväzuje dodať kupujúcemu hnuteľné veci – informačno-komunikačné technológie 12.12.2019 13.12.2019
326. Kúpna zmluva MONASTER, s.r.o. Predávajúci sa touto zmluvou zaväzuje dodať kupujúcemu hnuteľné veci – didaktické pomôcky pre školské učebne 12.12.2019 13.12.2019
325. Zmluva o poskytovaní služieb č. 009 0 - 2019 RENDERTEAM, s.r.o. Predmetom zmluvy je zabezpečiť komplexný proces verejného obstarávania, vyhotoviť žiadosť o nenávratný finančný príspevok, zabezpečiť Riadenie projektu – externý manažment 10.12.2019 11.12.2019
324. Zmluva o nájme bytu uzatvorená podľa § 663 a nasl., § 685 a násl., Občianskeho zákonníka č. 47/1992 Zb. v znení neskorších predpisov Rastislav Čorej Prenájom bytu 22.11.2019 25.11.2019
323. Zmluva o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektronických služieb DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. Predmetom Zmluvy je dohoda o právach a povinnostiach Zmluvných strán pri elektronickom zasielaní Dokumentov prostredníctvom Elektronickej pobočky, softvérového vybavenia Používateľa, prípadne mobilnej alebo inej aplikácie 26.9.2019 7.10.2019
322. Nájomná zmluva Marta Michňáková Predmetom nájmu je nehnuteľnosť, a to pozemok, parcela registra „C“ číslo 520/4 v katastrálnom území Kračúnovce evidovaný na liste vlastníctva č. 1359 vo vlastníctve prenajímateľa. 16.9.2019 17.9.2019
321. Notárska zápisnica Milan Hrubý, Ivana Hrubá Fečkaninová, Pavol Jurko, Miloš Pavúk, Lenka Pavúková Kúpna zmluva na pozemky 12.9.2019 13.9.2019
320. Zmluva o dielo Jozef Hudáček Realizácia stavebných prác vrátane dodávok materiálu na diele „Rekonštrukcia hygienických zariadení v objekte ZŠ v obci Kračúnovce“ 27.8.2019 28.8.2019
319. DOHODA č. 19/34/52A/259 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov o zabezpečeení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe 26.6.2019 27.6.2019
318. Zmluva o zriadení vecného bremena Východoslovenská distribučná, a.s. Predmetom zmluvy je umiestnenie elektro-energetického zariadenia na pozemku obce 7.8.2019 8.8.2019
317. ZMLUVA č. 851/2019/OF Prešovský samosprávny kraj Predmetom zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí dotácie z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja 1.8.2019 2.8.2019
316. Zmluva o prenájme nebytových priestorov FARKOV s.r.o. Prenájom nebytových priestorov 22.7.2019 23.7.2019
315. Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby 7.7.2019 8.7.2019
314. ZMLUVA O DIELO UZATVORENÁ PODĽA §536 – 564 ZÁKONA č. 513/91 Zb. V ZNENÍ NESKORŠÍCH ZMIEN A DOPLNKOV PETROMIN spol.s.r.o. Predmetom tejto zmluvy je „Oplotenie detského ihriska“. 12.6.2019 13.6.2019
313. RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽBY PRI ZBERE A ODVOZE ODPADU ESPIK Group s.r.o. Predmetom tejto zmluvy je odber odpadu tj. použité rastlinné oleje a tuky z prevádzky držiteľa odpadu 18.6.2019 19.6.2019
312. Rámcová kúpna zmluva na dodávky ovocia školským a predškolským zariadeniam GAS Familia, s.r.o. Predmetom tejto zmluvy sú opakované dodávky ovocia predávajúcim kupujúcemu podľa požiadaviek 17.6.2019 18.6.2019
311. ZMLUVA O VÝPOŽIČKE uzatvorená podľa § 659 Občianskeho zákonníka obec Lúčka Predmetom výpožičky je nehnuteľnosť vo vlastníctve obce Lúčka. 27.12.2018 28.12.2018
310. DODATOK č. 11 k zmluve o zbere, preprave a zneškodňovaní KO a DSO Mestský podnik služieb Giraltovce Zmluvné strany sa týmto dodatkom dohodli na zmene cien odvozu komunálneho odpadu. 27.12.2018 28.12.2018
309. DODATOK č. 1 k Zmluve o zneškodňovaní odpadu skládkovaním č. 014ON/SKL/2018 OZÓN Hanušovce, a.s. Zmluvné strany sa týmto dodatkom dohodli na zmene doby trvania zmluvy. 27.12.2018 28.12.2018
308. Zmluva č. 39 237 Dobrovoľná požiarna ochrana SR Záväzok poskytovateľa poskytnútť príjemcovi dotáciu v sume 3000 Eur a záväzok príjemcu použiť dotáciu v plnej výške pre DHZ obce na zabezpečenie meteriáno-technického vybavenia DHZO, odbornú prípravu členov DHZO a zabezpečenie servisu - opravy a nákup náhradných dielov na techniku a požiarne motorové vozidlá. 24.4.2019 25.4.2019
307. Zmluva o dielo PROMEDIATECH s.r.o. Predmetom zmluvy je montáž klimatizačných jednotiek v skladových priestoroch obecného úradu 15.4.2019 16.4.2019
306. Zmluva o dielo „Rekonštrukcia miestnosti knižnice OÚ“ Gomastav s.r.o. Zmluva o dielo „Rekonštrukcia miestnosti knižnice OÚ“ 4.4.2019 5.4.2019
305. Zmluva o kontrolnej činnosti EKOTEC, spol. s r.o. Predmetom povinnej každoročnej kontroly sú multifunkčné ihriská na verejných priestranstvách v správe MÚ, resp. OÚ, škôl či škôlok. 28.3.2019 29.3.2019
304. Zmluva č. 18/2019/ŠVPÚ/DK o kontrolnej činnosti Štátny veterinárny a potravinový ústav Predmetom kontroly je vykonávanie laboratórneho vyšetrenia vzoriek pitnej vody na mikrobiologické, biologické a fyzikálno - chemické analýzy 18.3.2019 19.3.2019
303. Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a.s. Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 8.3.2019 8.3.2019
302. Zmluva o budúcej zmluve uzatvorená podľa ust. § 50a Občianskeho zákonníka medzi zmluvnými stranami Občianske združenie ART-SCHOOL Predmetom tejto zmluvy je záväzok zmluvných strán, že uzatvoria nájomnú zmluvu na špecifikované priestory v objekte Základnej školy Kračúnovce pre účely zriadenia Základnej umeleckej školy v Kračúnovciach počnúc 1. septembrom 2019 6.3.2019 7.3.2019
301. Zmluva o výpožičke hnuteľných vecí č.120/2019 LED-SOLAR, s. r. o. Požičiavateľ na základe tejto zmluvy prenecháva vypožičiavateľovi do výpožičky LED svietidlá 27.2.2019 28.2.2019
300. ZMLUVA O ZABEZPEČENÍ TRIEDENÉHO ZBERU ZLOŽIEK KOMUNÁLNEHO ODPADU č. ZM-KO-OD-19-0119/TZKO KOSIT a.s. Vykonávanie komplexných služieb súvisiacich s nakladaním s odpadmi 11.2.2019 12.2.2019
299. ZMLUVA O DIELO č. ZM-KO-OD-19-0118 OBEC KOSIT a.s. Vykonávanie komplexných služieb súvisiacich s nakladaním s odpadmi 11.2.2019 12.2.2019
298. DODATOK č. 2 k Zmluve o zneškodňovaní odpadu skládkovaním č. 014ON/SKL/2018 OZÓN Hanušovce, a.s. Predmetom tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje odoberať od objednávateľa nie nebezpečný odpad za účelom jeho zneškodnenia na skládke odpadov. 11.2.2019 12.2.2019
297. Zmluva o elektronickom obchodovaní EKOLAB s.r.o. Predmetom zmluvy je dohoda o spôsobe komunikácie medzi zmluvnými stranami prostredníctvom elektronickej komunikácie a vymedzenie práv a povinností zmluvných strán pri elektronickej komunikácii. 11.2.2019 12.2.2019
296. DOHODA č.: 11/2019 Správa a údržba ciest PSK Predmetom uzatvorenia tejto dohody je výkon zimnej údržby miestnych komunikácií v obci Kračúnovce pre zimné obdobie 2019, do 31.3.2019. 17.1.2019 18.1.2019
295. DOHODA č. 18/34/012/53 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov Predmetom tejto dohody je úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení a výkone menších obecných služieb pre obec alebo pre rozpočtovú organizáciu alebo príspevkovú organizáciu, ktorej zriaďovateľom je obec, resp. dobrovoľníckej činnosti na účely aktivačného príspevku, ktorý je určený na podporu udržiavania pracovnych návykov UoZ. 10.1.2019 11.1.2019
294. DOHODA č. 18/34/010/90 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov Predmetom uzatvorenia tejto dohody je aplikácia § 10 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení do praxe. 10.1.2019 11.1.2019
293. Zmluva o nájme bytu uzatvorená podľa § 663 a nasl., § 685 a násl., Občianskeho zákonníka č. 47/1992 Zb. v znení neskorších predpisov. Kristián Kendra Prenájom bytu 20.12.2018 21.12.2018
292. Zmluva a Dodatok č.1 k Zmluve o dielo ku dňu 01.01.2019 BeeM Servis s.r.o. Predmetom zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán 20.12.2018 21.12.2018
291. Zmluva o poskytnutí dotrácie na podporu rozvoja športu na rok 2018 Úrad vlády Slovenskej republiky Predmetom zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí dotácií z programu poskyovateľa s názvom Podpora rozvoja športu na rok 2018 19.11.2018 20.11.2018
290. Zmluva o dielo na uskutočnenie montážnych a stavebných prác M. Cup Production, s.r.o. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre Objednávateľa dielo: „Výstavba detského ihriska“ v obci Kračúnovce. 16.11.2018 19.11.2018
289. Zmluva o dielo na uskutočnenie montážnych a stavebných prác MARO, s.r.o. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre Objednávateľa dielo: „Výmena umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku“ v obci Kračúnovce. 16.11.2018 19.11.2018
288. Zmluva o nájme bytu uzatvorená podľa § 663 a nasl., § 685 a násl., Občianskeho zákonníka č. 47/1992 Zb. v znení neskorších predpisov. Ing. Rastislav Čorej Prenájom bytu 16.11.2018 19.11.2018
287. Zmluva o nájme bytu uzatvorená podľa § 663 a nasl., § 685 a násl., Občianskeho zákonníka č. 47/1992 Zb. v znení neskorších predpisov. Simona Cviklíková Prenájom bytu 15.11.2018 16.11.2018
286. Zmluva o prenájme bytových priestorov Ján Jackanin Zmluva o prenájme bytových priestorov uzavretá podľa par. 3 zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a prenájme bytových priestorov v znení neskorších predpisov a za služby spojené s užívaním bytových priestorov. 15.11.2018 16.11.2018
285. Kúpna zmluva Iveta Hirková Predávajúci predáva kupujúcemu do výlučného vlastníctva novovytvorenú parcelu o výmere 396 m2, za dohodnutú kúpnu cenu 1,- euro. (parcela registra „C“). 8.11.2018 9.11.2018
284. ZMLUVA č. 52/2018K Aquaspiš – vodné hospodárstvo s.r.o. Predmetom zmluvy je odborná pomoc pri prevádzkovaní infraštrukturálneho majetku vlastníka – vodohospodárskeho zariadenia ČOV a verejnej kanalizácie obce Kračúnovce 8.10.2018 9.10.2018
283. Rámcová kúpna zmluva na dodávky ovocia školským a predškolským zariadeniam GAS Familia, s.r.o. Rámcová kúpna zmluva na dodávky ovocia školským a predškolským zariadeniam 3.10.2018 4.10.2018
282. Zmluva o nájme bytu uzatvorená podľa § 663 a nasl., § 685 a násl., Občianskeho zákonníka č. 47/1992 Zb. v znení neskorších predpisov. Matúš Cviklík Prenájom bytu 4.9.2018 5.9.2018
281. Zmluva o nájme bytu uzatvorená podľa § 663 a nasl., § 685 a násl., Občianskeho zákonníka č. 47/1992 Zb. v znení neskorších predpisov. Peter Kožár Prenájom bytu 4.9.2018 5.9.2018
280. Zmluva o nájme bytu uzatvorená podľa § 663 a nasl., § 685 a násl., Občianskeho zákonníka č. 47/1992 Zb. v znení neskorších predpisov. Jozef Drobňak Prenájom bytu 4.9.2018 5.9.2018
279. Zmluva o nájme bytu uzatvorená podľa § 663 a nasl., § 685 a násl., Občianskeho zákonníka č. 47/1992 Zb. v znení neskorších predpisov. Anna Trinkovičová Prenájom bytu 4.9.2018 5.9.2018
278. Zmluva o nájme bytu uzatvorená podľa § 663 a nasl., § 685 a násl., Občianskeho zákonníka č. 47/1992 Zb. v znení neskorších predpisov. Alžbeta Vereščáková Prenájom bytu 4.9.2018 5.9.2018
277. Zmluva o nájme bytu uzatvorená podľa § 663 a nasl., § 685 a násl., Občianskeho zákonníka č. 47/1992 Zb. v znení neskorších predpisov. Pavol Sekeľ Prenájom bytu 4.9.2018 5.9.2018
276. Zmluva o nájme bytu uzatvorená podľa § 663 a nasl., § 685 a násl., Občianskeho zákonníka č. 47/1992 Zb. v znení neskorších predpisov. Jana Marcinová Prenájom bytu 4.9.2018 5.9.2018
275. Zmluva o nájme bytu uzatvorená podľa § 663 a nasl., § 685 a násl., Občianskeho zákonníka č. 47/1992 Zb. v znení neskorších predpisov. Emília Cviklíková Prenájom bytu 4.9.2018 5.9.2018
274. Zmluva o nájme bytu uzatvorená podľa § 663 a nasl., § 685 a násl., Občianskeho zákonníka č. 47/1992 Zb. v znení neskorších predpisov. Simona Cviklíková Prenájom bytu 4.9.2018 5.9.2018
273. Zmluva o nájme bytu uzatvorená podľa § 663 a nasl., § 685 a násl., Občianskeho zákonníka č. 47/1992 Zb. v znení neskorších predpisov. Viera Lechmanová Prenájom bytu 4.9.2018 5.9.2018
272. DOHODA UKOČENÍ ZMLUVY č. 34/2007-K AQUASPIŠ, spol. s r.o. Zmluvné strany sa dohodli na ukončení zmluvy č. 34/2007 – k uzavretej dňa 16.1.2007 v zmysle kap.VIII Záverečné ustanovenia podľa ods.2 na okamžitej výpovedi k 31.8.2018. 3.9.2018 4.9.2018
271. Príloha číslo 1 k Zmluve č. VMI0723201504 ENVI-PAK, a.s. Zmluvné strany sa dohodli, že toto nové znenie Prílohy č. 1 plní funkciu Dodatku k zmluve č. VMI0723201504 a nahrádza v celom rozsahu doterajšie znenie Prílohy č. 1 a stáva sa tak súčasťou zmluvy. 31.7.2018 20.8.2018
270. RÁMCOVÁ ZMLUVA O DIELO UZATVORENÁ PODĽA §536 – 564 ZÁKONA č. 513/91 Zb. V ZNENÍ NESKORŠÍCH ZMIEN A DOPLNKOV PETROMIN, spol. s. r. o. Touto zmluvou sa obidve zmluvné strany dohodli na spolupráci pri realizácii stavebných prác a dodávok materiálu na realizácii diela „ Rekonštrukcia chodníkov v obci Kračúnovce“ 7.8.2018 9.8.2018
269. RÁMCOVÁ ZMLUVA O DIELO UZATVORENÁ PODĽA §536 – 564 ZÁKONA č. 513/91 Zb. V ZNENÍ NESKORŠÍCH ZMIEN A DOPLNKOV GOMASTAV, s. r. o. Touto zmluvou sa obidve zmluvné strany dohodli na spolupráci pri realizácii stavebných prác a dodávok materiálu na realizácii diela „Zlepšenie hygienických a prevádzkových podmienok v jedálni a vývarovni v ZŠ Kračúnovce ( Výmena dlažby a hygienická maľba). 7.8.2018 9.8.2018
268. Dodatok č. 3 k zmluve o prenájme nebytových priestorov uzavretá podľa § 3 zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a prenájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a za služby spojené s užívaním nebytových priestorov. Jozef Verčimák Úprava výšky nájmu na základe rekonštrukcie nehnuteľnosti 27.7.2018 28.7.2018
267. Zmluva č. 1/2016 o vykonávaní zberu a výkupu komunálneho odpadu od fyzických osôb FARKOV s.r.o. Predmetom zmluvy je nakladanie s určenými zložkami komunálneho odpadu, ktoré vzniknú na území obce. 12.7.2018 13.7.2018
266. Zmluva o dielo na uskutočnenie stavebných prác a súvisiacich dodávok Gomastav s.r.o. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre Objednávateľa dielo: „Rekonštrukcia sociálnych zariadení, fasáda – Športový areál Kračúnovce“ 10.7.2018 11.7.2018
265. Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy Východoslovenská distribučná, a.s. Zmluvné strany uzatvoria Zmluvu o zriadení vecného bremena, ktorou povinný zriadi na slúžiacom pozemku vecné bremeno v prospech oprávneného ako vlastníka stavby stĺpovú trafostanicu. 6.7.2018 7.7.2018
264. Zmluva o dielo uzatvorená podľa §536 – 564 zákona č. 513/91 Zb. PETROMIN s r.o. Zriadenie cestnej strže a rigolu z betónových žľabov do betónu a do existujúcej strže v dĺžke 108 m 25.6.2018 26.6.2018
263. ZMLUVA o spolupráci uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Predmet zmluvy tvorí prenájom reklamnej plochy pre potreby propagácie KOMUNÁLNEJ poisťovne, a.s. Vienna Insurance Group, v rámci 16. ročníka kultúrneho podujatia „Folklórny festival“, ktoré sa bude konať dňa 24. júna 2018. Propagácia objednávateľa bude uskutočnená spôsobom uvedeným v článku II. tejto zmluvy. 21.6.2018 22.6.2018
262. Úrazové poistenie znevýhodneného uchádzača o zamestnanie v rámci podpory rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov Úrazové poistenie znevýhodneného uchádzača o zamestnanie v rámci podpory rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti 18.6.2018 19.6.2018
261. DOHODA č. 18/34/52A/131 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov o zabezpečeení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe 18.6.2018 19.6.2018
260. Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom a.s. Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 12.6.2018 13.6.2018
259. Zmluva so sprostredkovateľom spracúvania osobných údajov Remek s.r.o. Predmetom zmluvy je sprostredkovanie spracovania osobných údajov v informačnom systéme "SMOS". 28.5.2018 29.5.2018
258. Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu č. 2018/SZ 6037 ESPIK Group s.r.o. Predmetom zmluvy je zber a likvidácia odpadu. 16.5.2018 17.5.2018
257. ZMLUVA O ZNEŠKODŇOVANÍ ODPADU SKLÁDKOVANÍM č. 0140N/SKL/2018 OZÓN Hanušovce, a.s. Predmetom tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje odoberať od objednávateľa nie nebezpečný odpad za účelom jeho zneškodnenia na skládke odpadov. 16.5.2018 17.5.2018
256. ZMLUVA O SPOLUPRÁCI A FINANCOVANÍ REALIZÁCIE NÁRODNÉHO ŠPORTOVÉHO PROJEKTU VÝSTAVBY, REKONŠTRUKCIE A DOBUDOVANIA FUTBALOVEJ INFRAŠTRUKTÚRY V OBCI KRAČÚNOVCE Slovenský futbalový zväz Predmetom tejto zmluvy je vzájomná úprava práv a povinností zmluvných strán pri realizácii národného športového projektu výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry v rokoch 2017 a 2018 (ďalej len "projekt") v súlade s uznesením vlády SR č. 353 zo dňa 24.7.2017 v rámci financovania projektu za podmienok a spôsobom stanoveným v zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov, v zmysle ktorej je partner priamym realizátorom projektu. 10.5.2018 11.5.2018
255. Zmluva č. 38644 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky uzatvorená v zmysle §51 Občianského zákonníka Dobrovoľná požiarná ochrana SR Záväzok poskytovateľa poskytnútť príjemcovi dotáciu v sume 3000 Eur a záväzok príjemcu použiť dotáciu v plnej výške pre DHZ obce na zabezpečenie meteriáno-technického vybavenia DHZO, odbornú prípravu členov DHZO a zabezpečenie servisu - opravy a nákup náhradných dielov na techniku a požiarne motorové vozidlá. 24.4.2018 25.4.2018
254. DOHODA č. 18/34/52A/4 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov o zabezpečeení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe 5.4.2018 6.4.2018
253. Kúpna zmluva Stanislav Verešpej Predávajúci predáva kupujúcim do bezpodielového spoluvlastníctva manželov novovzniknutý pozemok p.č.397/4 o výmere 62 m2, zastavané plochy a nádvoria. (parcela registra „C“). 5.4.2018 6.4.2018
252. Príloha číslo 1 k Zmluve č. VMI0723201504 ENVI-PAK, a.s. Zmluvné strany sa dohodli, že toto nové znenie Prílohy č. 1 plní funkciu Dodatku k zmluve č. VMI0723201504 a nahrádza v celom rozsahu doterajšie znenie Prílohy č. 1 a stáva sa tak súčasťou zmluvy. 15.3.2018 16.3.2018
251. Zmluva o kontrolnej činnosti EKOTEC, spol. s r.o. Predmetom zmluvy je povinná každoročná kontrola detských ihrísk na verejných priestranstvách v správe MÚ 1.3.2018 2.3.2018
250. Zmluva o poskytovaní služieb Č. 10/2018 Milan Groško – MGP Poskytovateľ sa zaväzuje objednávateľovi poskytovať odborné rady a usmerňovať pracovníkov pri prevádzkovaní pohrebiska v obci Kračúnovce 25.2.2018 26.2.2018
249. Dodatok č.04 k zmluve o dodávke plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Dodatok č. 04 k zmluve o dodávke plynu 14.2.2018 15.2.2018
248. Dodatok č.04 k zmluve o dodávke plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Dodatok č. 04 k zmluve o dodávke plynu 14.2.2018 15.2.2018
247. Dodatok č.02 k zmluve o dodávke plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Dodatok č. 02 k zmluve o dodávke plynu 14.2.2018 15.2.2018
246. Zmluva č. l/2018 o vykonávaní zberu a výkupu komunálneho odpadu od fyzických osôb na území obce Kračúnovce FENEGA, s.r.o. Predmetom zmluvy je nakladanie s určenými zložkami komunálneho odpadu, ktoré vzniknú na území obce 14.2.2018 15.2.2018
245. Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby 9.2.2018 10.2.2018
244. DOHODA č. 17/34/012/148 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov Predmetom tejto dohody je úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení a výkone menších obecných služieb pre obec. 26.1.2018 27.1.2018
243. Zmluva Revimad s.r.o. Predmetom tejto zmluvy je záväzok mandatára za odplatu pre mandanta dodávateľským spôsobom v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve vykonávať činnosť technika požiarnej ochrany v objektoch obce Kračúnovce 5.1.2018 6.1.2018
242. Zmluva ML - audit, s.r.o. Predmetom zmluvy je overenie správnosti a úplnosti riadnej účtovnej závierky (ďalej RÚZ) odberatelia ku dňu 31.12.2016, konsolidovanej účtovnej závierky (ďalej KÚZ 2016) a výročnej správy 2016. 3.1.2018 4.1.2018
241. Kúpna zmluva VIJOFEL trade s.r.o. Predávajúci sa zaväzuje dodať v dohodnutom rozsahu a v lehotách určených touto zmluvou kupujúcemu dohodnutý tovar – mäso a mäsové výrobky z expedície tovaru predávajúceho do miesta prevzatia tovaru kupujúcim. Miestom prevzatia tovaru je: Materská škola Kračúnovce súp. č. 376. 6.12.2017 7.12.2017
240. Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a.s. Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 28.11.2017 29.11.2017
239. DOHODA č. 17/34/010/25 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov Predmetom uzatvorenia tejto dohody je aplikácia § 10 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení do praxe. 9.11.2017 10.11.2017
238. Kúpna zmluva Štefan Kolesár Predaj parcely 8.11.2017 9.11.2017
237. Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti Ján Kmec Prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti 30.10.2017 31.10.2017
236. ZMLUVA O ZABEZPEČENÍ TRIEDENÉHO ZBERU ZLOŽIEK KOMUNÁLNEHO ODPADU Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o Predmetom tejto zmluvy je vyjadrenie vôle objednávateľa, ktorý v súlade so zákonom a všeobecne záväzným nariadením obce, prejavuje súhlas a súhlasí s tým, že nakladanie s vytriedenými zložkami komunálneho odpadu bude v rozsahu: plasty, papier, sklo, kovové odpady, VKM, elektroodpad 20.10.2017 21.10.2017
235. MANDÁTNA ZMLUVA č. 6 /2017 Vidiek, n.o. Touto zmluvou sa mandatár zaväzuje, že pre mandanta vypracuje za odplatu podklady a priebeh verejného obstarávania pre zákazky s nízkou hodnotou podľa spracovanej vnútornej smernice o verejnom obstarávaní a spracovanie žiadostí o poskytnutie nenávratných finančných prostriedkov z Európsky štrukturálnych fondov a ŠR podľa jednotlivých výziev v mene mandanta mandant sa zaväzuje zaplatiť mu za to dohodnutú odplatu. 28.9.2017 29.9.2017
234. Zmluva o nájme bytu uzatvorená podľa § 663 a nasl., § 685 a násl., Občianskeho zákonníka č. 47/1992 Zb. v znení neskorších predpisov. Petronela Harčariková Prenájom bytu 28.9.2017 29.9.2017
233. Zmluva o nájme bytu uzatvorená podľa § 663 a nasl., § 685 a násl., Občianskeho zákonníka č. 47/1992 Zb. v znení neskorších predpisov. Viera Lechmanová Prenájom bytu 28.9.2017 29.9.2017
232. Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu č. 2017/EV 2174 ESPIK Group s.r.o. Predmetom zmluvy je zber a likvidácia odpadu. 14.9.2017 15.9.2017
231. Dodatok č.2 na uskutočnenie stavebných prác a súvisiacich dodávok k zmluve o dielo „Úprava priestorov Kultúrneho domu Kračúnovce“ Gomastav s.r.o. Predmet zmluvy je zmena ceny rozpočtu z dôvodu rozsahu stavebných prác. 14.8.2017 15.8.2017
230. Dodatok č.1 na uskutočnenie stavebných prác a súvisiacich dodávok k zmluve o dielo „Úprava priestorov Kultúrneho domu Kračúnovce“ Gomastav s.r.o. Predmetom zmluvy je úprava stavebného materiálu časti podlahy v sále a v predsále. 31.5.2017 30.6.2017
229. ZMLUVA o spolupráci uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Predmet zmluvy tvorí prenájom reklamnej plochy pre potreby propagácie KOMUNÁLNEJ poisťovne, a.s. Vienna Insurance Group, v rámci 15. ročníka kultúrneho podujatia „Folklórny festival“, ktoré sa bude konať dňa 25. júna 2017. Propagácia objednávateľa bude uskutočnená spôsobom uvedeným v článku II. tejto zmluvy. 26.6.2017 27.6.2017
228. Príloha číslo 1 k Zmluve č. VMI0723201504 ENVI-PAK, a.s. Zmluvné strany sa dohodli, že toto nové znenie Prílohy č. 1 plní funkciu Dodatku k zmluve č. VMI0723201504 a nahrádza v celom rozsahu doterajšie znenie Prílohy č. 1 a stáva sa tak súčasťou zmluvy. 26.6.2017 27.6.2017
227. Zmluva o poskytovaní služieb a Licenčná zmluva č. 2000/707 Remek, s.r.o. Táto zmluva upravuje práva a povinnosti zmluvných strán vo veci dodania a užívania IS špecifikovaného v prílohe č.2. 30.5.2017 31.5.2017
226. Zmluva o nájme bytu uzatvorená podľa § 663 a nasl., § 685 a násl., Občianskeho zákonníka č. 47/1992 Zb. v znení neskorších predpisov. Simona Cviklíková prenájom bytu 29.5.2017 30.5.2017
225. ZMLUVA č. P-0032218100 o využívaní elektronických služieb Union zdravotná poisťovňa, a.s. Predmetom tejto zmluvy je využívanie elektronických služieb prostredníctvom vytvoreného používateľského konta v rozsahu schválenom poskytovateľom na základe žiadosti používateľa. 17.5.2017 18.5.2017
224. ZMLUVA o zneškodňovaní odpadu OZÓN Hanušovce a.s. Predmetom tejto zmluvy je zabezpečenie zneškodňovania odpadu dodaného dodávateľom 3.5.2017 4.5.2017
223. DOHODA č. 14/2017/§ 54 – CnTP- A3/SK Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov Účelom dohody je úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytovaní finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov pre UoZ/ZUoZ 2.5.2017 3.5.2017
222. Zmluva o dielo ZPO170115 RAKY stav, s.r.o. Zmluva o dielo 25.4.2017 26.4.2017
221. Dodatok č.1 k nájomnej zmluve uzatvorenej dňa 27.08.2015 podľa § 663 a nasl., § 685 a násl., Občianského zákonníka č. 47/1992 Zb. v znení neskorších predpisov Matúš Cviklík prenájom bytu 27.3.2017 28.3.2017
220. Dodatok č.1 k nájomnej zmluve uzatvorenej dňa 27.08.2015 podľa § 663 a nasl., § 685 a násl., Občianského zákonníka č. 47/1992 Zb. v znení neskorších predpisov Viera Lechmanová prenájom bytu 27.3.2017 28.3.2017
219. Dodatok č.1 k nájomnej zmluve uzatvorenej dňa 27.08.2015 podľa § 663 a nasl., § 685 a násl., Občianského zákonníka č. 47/1992 Zb. v znení neskorších predpisov Peter Namešpetra prenájom bytu 27.3.2017 28.3.2017
218. Dodatok č.1 k nájomnej zmluve uzatvorenej dňa 27.08.2015 podľa § 663 a nasl., § 685 a násl., Občianského zákonníka č. 47/1992 Zb. v znení neskorších predpisov Peter Kožár prenájom bytu 27.3.2017 28.3.2017
217. Dodatok č.1 k nájomnej zmluve uzatvorenej dňa 27.08.2015 podľa § 663 a nasl., § 685 a násl., Občianského zákonníka č. 47/1992 Zb. v znení neskorších predpisov Jozef Drobňak prenájom bytu 27.3.2017 28.3.2017
216. Dodatok č.1 k nájomnej zmluve uzatvorenej dňa 27.08.2015 podľa § 663 a nasl., § 685 a násl., Občianského zákonníka č. 47/1992 Zb. v znení neskorších predpisov Anna Šoltysová prenájom bytu 27.3.2017 28.3.2017
215. Dodatok č.1 k nájomnej zmluve uzatvorenej dňa 27.08.2015 podľa § 663 a nasl., § 685 a násl., Občianského zákonníka č. 47/1992 Zb. v znení neskorších predpisov Alžbeta Verešcáková prenájom bytu 27.3.2017 28.3.2017
214. Dodatok č.1 k nájomnej zmluve uzatvorenej dňa 27.08.2015 podľa § 663 a nasl., § 685 a násl., Občianského zákonníka č. 47/1992 Zb. v znení neskorších predpisov Pavol Sekeľ prenájom bytu 27.3.2017 28.3.2017
213. Dodatok č.1 k nájomnej zmluve uzatvorenej dňa 27.08.2015 podľa § 663 a nasl., § 685 a násl., Občianského zákonníka č. 47/1992 Zb. v znení neskorších predpisov Jana Marcinová prenájom bytu 27.3.2017 28.3.2017
212. Dodatok č.1 k nájomnej zmluve uzatvorenej dňa 27.08.2015 podľa § 663 a nasl., § 685 a násl., Občianského zákonníka č. 47/1992 Zb. v znení neskorších predpisov Matúš Chrzan prenájom bytu 27.3.2017 28.3.2017
211. Dodatok č.1 k nájomnej zmluve uzatvorenej dňa 27.08.2015 podľa § 663 a nasl., § 685 a násl., Občianského zákonníka č. 47/1992 Zb. v znení neskorších predpisov Simona Cviklíková prenájom bytu 27.3.2017 28.3.2017
210. Dodatok č.1 k nájomnej zmluve uzatvorenej dňa 27.08.2015 podľa § 663 a nasl., § 685 a násl., Občianského zákonníka č. 47/1992 Zb. v znení neskorších predpisov Emília Cviklíková prenájom bytu 27.3.2017 28.3.2017
209. ZMLUVA O DIELO na uskutočnenie stavebných prác a súvisiacich dodávok Gomastav s.r.o. ZMLUVA O DIELO na uskutočnenie stavebných prác a súvisiacich dodávok „Úprava priestorov Kultúrneho domu Kračúnovce“ 21.3.2017 22.3.2017
208. Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a.s. Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 13.3.2017 14.3.2017
207. Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a.s. Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 13.3.2017 14.3.2017
206. Zmluva č. 19/2017/ŠVPÚ/DK Štátny veterinárny a potravinový ústav Predmetom kontroly je vykonávanie laboratórneho vyšetrenia vzoriek pitnej vody na mikrobiologické, biologické a fyzikálno - chemické analýzy v rámci vlastnej výstupnej kontroly v zariadení objednávateľa – 2 studne, nachádzajúce sa v OBCI KRAČÚNOVCE v zariadení materskej a základnej školy vykonávateľom, o čom vykonávateľ vystaví protokol o skúške a záväzok objednávateľa kontroly zaplatiť za vykonanú kontrolu odplatu podľa podmienok dohodnutých touto zmluvou. 14.2.2017 15.2.2017
205. Dodatok č.1 k zmluve o likvidácii odpadových vôd zo žúmp a septikov na ČOV Kračúnovce uzavretú dňa 15.01.2007 Marek Paľa-Nákladná doprava Tento dodatok upravuje zmluvu v bode 5 a to zmenu ceny za m3. 15.1.2017 30.1.2017
204. Zmluva o používaní SW č. 2000/707 REMEK, s.r.o. Táto zmluva upravuje práva a povinnosti zmluvných strán vo veci užívania softwarového produktu SMOS. Na jej základe je užívateľ oprávnený používať SMOS v rozsahu podľa prílohy č. 1 pre svoju vnútornú potrebu a v čase podľa tejto zmluvy. 3.1.2017 2.2.2017
203. Zmluva o odohraní umeleckého predstavenia Poddukelský umelecký ľudový súbor PUĽS sa zaväzuje, že zabezpečí odohranie umeleckého programu Návraty dňa 1.3.2017 - 30.12.2017 9.1.2017 2.2.2017
202. Zmluva o spolupráci pri zabezpečení a realizácii vystúpenia folklórneho súboru PUĽS INFINITY GROUP SK, a.s. Predmetom tejto zmluvy je stanovenie vzájomných práv a povinností zmluvných strán vyplývajúcich a súvisiacich s ich vzájomnou spoluprácou pri príprave a realizácii vystúpenia folklórneho súboru PUĽS, ktorý sa bude konať dňa 20.10.2017 o 17:00 hod. v obci Kračúnovce. Touto zmluvou spoluusporiadateľ dáva plnú moc usporiadateľovi a zhotoviteľovi pri realizácii vystúpenia. 3.1.2017 2.2.2017
201. Dohoda č.16/34/010/88 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov Predmetom uzatvorenia tejto dohody je aplikácia $ l0 zákona č. 41712013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení do praxe Ďalej záväzok organizátora realizovať činnosť bližšie špecifikovanú v článku II tejto dohody, a to prostredníctvom občanov v hmotnej núdzi, ktorých účasť za týmto účelom zabezpečí úrad. 14.12.2016 2.2.2017
200. Dohoda č.16/34/012/182 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov Predmetom tejto dohody je úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení a výkone menších obecných služieb pre obec alebo pre rozpočtovú organizáciu alebo príspevkovú organizáciu, ktorej zriaďovateľom je obec, resp. dobrovoľníckej činnosti na účely aktivačného príspevku, ktorý je určený na podporu udržiavania pracovnych návykov UoZ. 30.12.2016 2.2.2017
199. Poistná zmluva Generalli Poisťovňa a.s. Havarijné poistenie motorových vozidiel AUTOMAX 30.12.2016 2.2.2017
198. ZMLUVA ML - audit, s.r.o. Overenie správnosti a úplnosti riadnej účtovnej závierky (ďalej RÚZ) odberatelia ku dňu 31.12.2015, konsolidovanej účtovnej závierky (ďalej KÚZ 2015) a výročnej správy 2015. 9.12.2016 31.1.2017
197. DODÁVATEĽSKO - ODBERATEĽSKÁ ZMLUVA Bc. Dominik Hažer - FARKOV Predmetom zmluvy je odoberanie odpadov podľa katalogu odpadov resp. katalogoveho čísla odpadov odberateľom od dodávateľa za účelom jeho ekologickej recyklácie v súlade so živnostenským listom, ktorý je prílohou tejto zmluvy. 13.1.2017 31.1.2017
196. DODATOK č. 4 K ZMLUVE č. 34/2007-K AQUASPIŠ, spol. s r.o. DODATOK č. 4 K ZMLUVE č. 34/2007-K o prevádzkovaní infraštrukturálneho majetku v zmysle zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách (ďalej len „zákon“) a v zmysle zákona č. 394/2009 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 442/2002 Z.z. 13.1.2017 30.1.2017
195. Zmluva o pripojení k informačnému systému Dátové centrum obcí a miest a budúcej spolupráci č. ZLP-2016-0478-miniDCOM+ DataCentrum elektronizácie uzemnej samosprávy Slovenska Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Poskytovateľaa poskytovať Používateľovi plnenia uvedené v tomto článku Zmluvy a právo Používateľa používať plnenia poskytované podľa tejto Zmluvy, ktoré je povinný používač v súlade s podmienkami vymedzenými v tejto Zmluve, jej neoddeliteľných prílohách alebo na ich základe. 21.12.2016 22.12.2016
194. Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 16-430-00820 Fond na podporu umenia Zmluvou sa Poskytovateľ zaväzuje poskytnúť Prijímateľovi finančné prostriedky na realizáciu Projektu s názvom Topľanský folklórny festival, 20.9.2016 21.9.2016
193. Dodatok k hromadnej licenčnej zmluve SOZA – Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Dodatok k Hromadnej licenčnej zmluve o použití hudobných diel ich verejným vykonaním a verejným pren osom v rámci hudobných produkcií, podujatí a vystúpení 1.8.2016 2.8.2016
192. ZMLUVA O spolupráci uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. – Obchodný zákonník KOMUNÁLNA POISŤOVŇA, a.s. Predmetom zmluvy je prenájom reklamnej plochy pre potreby propagácie KOMUNÁLNEJ poisťovne, a.s. Vienna Insurance Group, v rámci kultúrneho podujatia „14. ročník folklórneho festivalu“, ktoré sa bude konať dňa 26. júna 2016. Propagácia objednávateľa bude uskutočnená spôsobom uvedeným v článku II. tejto zmluvy. 31.7.2016 1.8.2016
191. Dohoda č. 16/34/012/24 Úrad sociálnych vecí a rodiny Bardejov Predmetom tejto dohody je úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení a výkone menších obecných služieb pre obec alebo pre rozpočtovú organizáciu alebo príspevkovú organizáciu, ktorej zriaďovateľom je obec, resp. dobrovoľhíckej činnosti na účely aktivačného príspevku, ktorý je určený na podporu udržiavania pracovných návykov plnoletého uchádzača o zamestnanie, ktorý je členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi. 25.7.2016 26.7.2016
190. Zmluva o autorských právach SLOVGRAM zmluva o autorských právach 25.07.2016 26.07.2016
189. Zmluva o nájme bytu Jana Vavreková Zmluva o prenájme bytových priestorov uzavretá podľa par. 3 zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a prenájme bytových priestorov v znení neskorších predpisov a za služby spojené s užívaním bytových priestorov. 8.7.2015 9.7.2015
188. Zmluva o nájme bytu Simona Cviklíková Zmluva o nájme bytu uzatvorená podľa § 663 a nasl., § 685 a násl., Občianskeho zákonníka č.47/1992 Zb. v znení neskorších predpisov. 8.7.2015 9.7.2015
187. Hromadná licenčná zmluva SOZA – Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Hromadná licenčná zmluva o použití hudobných diel ich verejným vykonaním a verejným pren osom v rámci hudobných produkcií, podujatí a vystúpení 27.6.2016 28.6.2016
186. Príloha č.3 k zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100259856C/2016 Východoslovenská distribučná, a.s. Príloha č.3 k zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100259856C/2016 1.6.2016 6.7.2016
185. Dodatok č. 10 k zmluve č. 1/2007 Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o. Dodatok č. 10 k zmluve č. 1/2007, úprava cenových podmienok pre rok 2016 17.6.2016 5.7.2016
184. Zmluva o dodávke plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Zmluva o dodávke plynu 16.6.2016 24.6.2016
183. ZMLUVA O ZBERE A ZHODNOTENÍ ODPADU č. 79 / 2016 H+EKO, spol. s r.o. Predmetom zmluvy je zber, preprava a spracovanie elektroodpadu. Zber a prepravu prenosných automobilových a premyselných batérií a akumulátorov. Zber, prepravu a zhodnotie vybraných prúdov odpadu z komunálneho odpadu. 7.6.2016 8.6.2016
182. Zmluva VMI0723201504 uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších právnych predpisov a súčasne podľa § 59 ods. 2 zákona č. 79/2015 Z. z o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ENVI - PAK, a.s. Predmetom zmluvy je rámcová dohoda o podmienkach prevádzkovania miestneho systému triedeného zberu komunálnych odpadov pre zložku odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov v riadiacej pôsobnosti obce. 31.5.2016 1.6.2016
181. Zmluva č. 26690 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky uzatvorená v zmysle §51 Občianského zákonníka Dobrovoľná požiarna ochrana SR Záväzok poskytovateľa poskytnútť príjemcovi dotáciu v sume 2000 Eur a záväzok príjemcu použiť dotáciu v plnej výške pre DHZ obce na zabezpečenie meteriáno-technického vybavenia DHZO, odbornú prípravu členov DHZO a zabezpečenie servisu - opravy a nákup náhradných dielov na techniku a požiarne motorové vozidlá. 26.4.2016 27.4.2016
180. Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy 24ZVS00000163942 Východoslovenská distribučná, a.s. Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy 19.4.2016 20.4.2016
179. Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy 24ZVS0000035140Q Východoslovenská distribučná, a.s. Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy 19.4.2016 20.4.2016
178. Zmluva o výpožičke č. KRHZ-PO-202-008/2016 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Záväzok požičiavateľa prenechať vypožičiavateľovi do bezplatného užívania dočasne prebytočný hnuteľný majetok štátu v správe MV SR: súprava povodňovej záchrannej služby pre hasičské jednotky 19.4.2016 20.4.2016
177. Zmluva o výpožičke č. KRHZ-PO-328-006/2016 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Záväzok požičiavateľa prenechať vypožičiavateľovi do bezplatného užívania dočasne prebytočný hnuteľný majetok štátu v správe MV SR: hasičský automobil - cisternová automobilová striekačka pre obecné hasičské zbory 19.4.2016 20.4.2016
176. Zmluva o poskytovaní služieb č. SKP16/03/103 KOMENSKY, s.r.o. Poskytovanie služby „Škôlka KOMENSKY Plus” 5.4.2016 6.4.2016
175. Príloha č. 3 k zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100259856S/2016 Východoslovenská distribučná, a.s. Príloha č. 3 k zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100259856S/2016 15.3.2016 16.3.2016
174. Príloha č. 3 k zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100259856S/2016 Východoslovenská distribučná, a.s. Príloha č. 3 k zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100259856S/2016 3.3.2016 16.3.2016
173. Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy Vychodoslovenská distribučná, a.s. Záväzok PDS pripojiť zariadenie žiadateľa špecifikované v čl. V. a Vl. tejto zmluvy do distribučnej sústavy v rámci maximálnej rezervovanej kapacity pripojenia dohodnutej pre odberne miesto s EIC kódom 24ZVS00000163942 3.3.2016 16.3.2016
172. Zmluva č. 060/2016/ŠVPÚ/DK o kontrolnej činnosti uzavretá podľa § 591 a nasl. Obchodného zákonníka Štátny veterinárny a potravinový ústav Predmetom kontroly je vykonávanie laboratórneho vyšetrenia vzoriek pitnej vody. 15.2.2016 29.2.2016
171. Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a.s. Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 15.2.2016 16.2.2016
170. Záložná zmluva č. 0022-PRB/2011/Z Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Záložná zmluva na nájomné byty v stavbe Bytový dom 12 26.1.2016 16.2.2016
169. Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec alebo formou menších služieb pre samosprávny kraj KOMUNÁLNA POISŤOVŇA, a.s. Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec alebo formou menších služieb pre samosprávny kraj 14.1.2016 15.1.2016
168. Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby KOMUNÁLNA POISŤOVŇA, a.s. Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby 14.1.2016 15.1.2016
167. Dodatok č. 01 k zmluve o dodávke plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Dodatok č. 01 k zmluve o dodávke plynu 12.1.2016 13.1.2016
166. Zmluva o dodávke plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Zmluva o dodávke plynu 12.1.2016 13.1.2016
165. Zmluva ML - audit, s.r.o. Overenie správnosti a úplnosti riadnej účtovnej závierky, konsolidovanej účtovnej závierky a výročnej správy 2014 11.1.2016 12.1.2016
164. Dodatok č.9 k zmluve č.1/2007 Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o. Dodatok k zmluve pre vývoz TKO 10.11.2015 10.12.2015
163. Príkazná zmluva Martin Maďar Vyhotovenie monitorovacej správy na akcií: Zvýsšenie kvality vzdelávania prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie ZŠ v Kračúnovciach. 15.10.2015 24.11.2015
162. Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy Východoslovenská distribučná, a.s. Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy v rámci maximálnej rezervovanej kapacity pripojenia dohodnutej pre odberné miesto. 23.09.2015 13.10.2015
161. Zmluva o nájme bytu Matúš Cviklík Zmluva o nájme bytu uzatvorená podľa § 663 a nasl., § 685 a násl., Občianskeho zákonníka č.47/1992 Zb. v znení neskorších predpisov. 27.8.2015 4.9.2015
160. Zmluva o nájme bytu Viera Lechmanová Zmluva o nájme bytu uzatvorená podľa § 663 a nasl., § 685 a násl., Občianskeho zákonníka č.47/1992 Zb. v znení neskorších predpisov. 27.8.2015 4.9.2015
159. Zmluva o nájme bytu Peter Namešpetra Zmluva o nájme bytu uzatvorená podľa § 663 a nasl., § 685 a násl., Občianskeho zákonníka č.47/1992 Zb. v znení neskorších predpisov. 27.8.2015 4.9.2015
158. Zmluva o nájme bytu Peter Kožár Zmluva o nájme bytu uzatvorená podľa § 663 a nasl., § 685 a násl., Občianskeho zákonníka č.47/1992 Zb. v znení neskorších predpisov. 27.8.2015 4.9.2015
157. Zmluva o nájme bytu Jozef Drobňak Zmluva o nájme bytu uzatvorená podľa § 663 a nasl., § 685 a násl., Občianskeho zákonníka č.47/1992 Zb. v znení neskorších predpisov. 27.8.2015 4.9.2015
156. Zmluva o nájme bytu Anna Šoltýsová Zmluva o nájme bytu uzatvorená podľa § 663 a nasl., § 685 a násl., Občianskeho zákonníka č.47/1992 Zb. v znení neskorších predpisov. 27.8.2015 4.9.2015
155. Zmluva o nájme bytu Alžbeta Vereščáková Zmluva o nájme bytu uzatvorená podľa § 663 a nasl., § 685 a násl., Občianskeho zákonníka č.47/1992 Zb. v znení neskorších predpisov. 27.8.2015 4.9.2015
154. Zmluva o nájme bytu Pavol Sekeľ Zmluva o nájme bytu uzatvorená podľa § 663 a nasl., § 685 a násl., Občianskeho zákonníka č.47/1992 Zb. v znení neskorších predpisov. 27.8.2015 4.9.2015
153. Zmluva o nájme bytu Jana Marcinová Zmluva o nájme bytu uzatvorená podľa § 663 a nasl., § 685 a násl., Občianskeho zákonníka č.47/1992 Zb. v znení neskorších predpisov. 27.8.2015 4.9.2015
152. Zmluva o nájme bytu Matúš Chrzan Zmluva o nájme bytu uzatvorená podľa § 663 a nasl., § 685 a násl., Občianskeho zákonníka č.47/1992 Zb. v znení neskorších predpisov. 27.8.2015 4.9.2015
151. Zmluva o nájme bytu Ján Chovanec Zmluva o nájme bytu uzatvorená podľa § 663 a nasl., § 685 a násl., Občianskeho zákonníka č.47/1992 Zb. v znení neskorších predpisov. 27.8.2015 4.9.2015
150. Zmluva o nájme bytu Emília Cviklíková Zmluva o nájme bytu uzatvorená podľa § 663 a nasl., § 685 a násl., Občianskeho zákonníka č.47/1992 Zb. v znení neskorších predpisov. 27.8.2015 4.9.2015
149. Hromadná licenčná zmluva SOZA – Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Hromadná licenčná zmluva o použití hudobných diel ich verejným vykonaním a verejným pren osom v rámci hudobných produkcií, podujatí a vystúpení 19.6.2015 18.7.2015
148. Dohoda o poskytovaní údajov pre register poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia Sociálnej poisťovne z evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov uzatvorená podľa § 51 Občianskeho zákonníka v platnom znení Sociálna poisťovňa Dohoda o poskytovaní údajov pre register poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia Sociálnej poisťovne z evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov uzatvorená podľa § 51 Občianskeho zákonníka v platnom znení 15.7.2015 18.7.2015
147. Zmluva o spolupráci uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č.513/1991 Zb.
- Obchodný zákonník
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Prenájom reklamnej plochy pre potreby propagácie Komunálnej poisťovne, a.s. Vienna Insurance Group, v rámci kulturného podujatia „13. ročník folklórneho festivalu" 29.5.2015 29.6.2015
146. Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie č. 5190020278 Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby 4.6.2015 5.6.2015
145. Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie č. 5190020279 Komunálna poisťovňa, a.s. Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby 4.6.2015 5.6.2015
144. Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie č. 5190020366 Komunálna poisťovňa, a.s. Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby 4.6.2015 5.6.2015
143. Dohoda č. 42/2015/§54 - VZ/SK Úrad sociálnych vecí a rodiny Bardejov Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov vo vymedzených oblastiach verejného zamestnávania 2.6.2015 3.6.2015
142. Zmluva o poverení sprostredkovateľa spracúvaním osobných údajov Geosense Sk s.r.o. Poverenie sprostredkovateľa v súlade s ustanovením § 8 ods. 1 Zákona o ochrane osobných údajov spracúvaním osobných údajov v informačnom systéme Geosense Geoportal. 14.5.2015 2.6.2015
141. Zmluva o dielo a poskytovaní servisných služieb Geosense SK s.r.o. Zmluva o vytvorení diela „Webová aplikácia Geosense Geoportal“ 14.5.2015 2.6.2015
140. Zmluva č. 2/2015 o nájme bytu Matúš Cviklík Zmluva č. 2/2015 o nájme bytu uzatvorená podľa § 685 a následne Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov 27.5.2015 28.5.2015
139. Mandátna zmluva č. 4/2015 VIDIEK, nezisková organizácia Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Kračúnovce pre obdobie 2014-2020 15.5.2015 16.5.2015
138. Dohoda č. 51/§ 52a/2015/ŠR Úrad sociálnych vecí a rodiny Bardejov Dohoda na výkonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby 24.4.2015 27.4.2015
137. Dohoda č. 12/§ 52/2015/ŠR Úrad sociálnych vecí a rodiny Bardejov Dohoda na výkonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby 24.4.2015 27.4.2015
136. Dohoda č. 8/2015/§ 54 - VZ/SK Úrad sociálnych vecí a rodiny Bardejov Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov 30.3.2015 21.4.2015
135. Zmluva o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a.s. Poskytovanie verejných služieb - balík služieb 20.4.2015 21.4.2015
134. Zmluva o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a.s. Poskytovanie verejných služieb - balík služieb 17.3.2015 17.3.2015
133. Zmluva č. 10558208U02 o poskytnutí podpory z Enviromentálneho fondu formou dotácie Enviromentálny fond Poskytnutie podpory z Enviromentálneho fondu formou dotácie na modernizáciu kultúrno - spoločenskej budovy 2.3.2015 12.3.2015
132. Zmluva č. 9/2015 o kontrolnej činnosti Štátny veterinárny a potravinový ústav Predmetom kontroly je vykonávanie laboratórneho vyšetrenia vzoriek pitnej vody 5.1.2015 12.3.2015
131. Nájomná zmluva č.1/2015 Viera Lechmanová Zmluva o prenájme bytových priestorov 27.2.2015 1.3.2015
130. Ukončenie nájomnej zmluvy č. 11/2012 zo dňa 22.8.2012 Lukáš Hudák Ukončenie nájomnej zmluvy 27.2.2015 28.2.2015
129. Dohoda č. 12/§ 52a/2015/ŠR Úrad sociálnych vecí a rodiny Bardejov Dohoda na výkonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby 23.2.2015 24.2.2015
128. Zmluva o prenájme nebytových priestorov uzavretá podľa §3 zákona
č. 116/1990 Zb. o nájme a prenájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a za služby spojené s užívaním nebytových priestorov.
S-DENTAL s.r.o. Prenajímateľ prenecháva nájomcovi za odplatu nebytové priestory v budove súp. č. 277 v celkovej výmere 17,3 m2. 23.1.2015 27.1.2015
127. Ukončenie nájomnej zmluvy č. 401/2003 zo dňa 19.7.2004 MUDr. Branislava Líšková Ukončenie nájomnej zmluvy 19.1.2015 27.1.2015
126. Dohoda č. 89/§ 52a/2014/ŠR Úrad sociálnych vecí a rodiny Bardejov Dohoda na výkonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby 17.12.2014 10.1.2015
125. Dohoda č. 116/2015/§10 Úrad sociálnych vecí a rodiny Bardejov Účelom dohody je aplikácia §10 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení do praxe 2.12.2014 10.1.2015
124. Dodatok č. 1 k Dohode č. 46/§ 52a/2014/ŠR Úrad sociálnych vecí a rodiny Bardejov Dodatok k dohode 16.12.2014 17.12.2014
123. Dodatok č. 1 k Dohode č. 77/§ 52a/2014/ŠR Úrad sociálnych vecí a rodiny Bardejov Dodatok k dohode 16.12.2014 17.12.2014
122. Nájomná zmluva Michal Partila Zmluva o prenájme bytových priestorov 5.12.2014 6.12.2014
121. Nájomná zmluva Andrea Puškárová Ukončenie nájomnej zmluvy č.710/2008 zo 22.12.2008. 30.11.2014 1.12.2014
120. Zmluva o dielo PEhAES. a.s. Dodávka stavebných prác na stavbe „Rekonštrukcia kultúrno-spoločenskej budovy” 4.11.2014 5.12.2014
119. Zmluva o dielo RAMEKO, s.r.o. Vykonanie odberu, prepravu, zneškodnenie alebo zhodnotenie odpadu 11.11.2014 12.11.2014
118. Príkazná zmluva Martin Maďar Vyhotovenie monitorovacej správy na akcií: Zvýšenie kvality vzdelávania prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie ZŠ v Kračúnovciach 1.11.2014 7.11.2014
117. Zmluva o dielo č.09/2014 - EKOLAB EKOLAB s.r.o. Vykonávanie analýzy odpadovej vody na prítoku a odtoku z ČOV 5.11.2014 6.11.2014
116. Dohoda č.77/§52a/2014/ŠR Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov Dohoda na výkonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby 5.11.2014 6.11.2014
115. Dodatok č.1 k Dohode č.34/§50j/2014/ŠR Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov Dodatok k dohode 5.11.2014 6.11.2014
114. Zmluva o poskytovaní reklamy Profesionálny register s.r.o. Poskytovanie reklamy 5.11.2014 6.11.2014
113. Ukončenie zmluvy č. 34/2014 o kontrolnej činnosti Štátny veterinárny a potravinový ústav ukončenie zmluvy o kontrolnej činnosti 24.10.2014 25.10.2014
112. Dodatok č.3 k nájomnej zmluve 12/2012 zo dňa 23.8.2012 sup. č. 425 byt č.12
v Kračúnovciach
Eva Čačová prenájom bytu 16.10.2014 17.10.2014
111. Dodatok č.3 k nájomnej zmluve 11/2012 zo dňa 23.8.2012 sup. č. 425 byt č.11
v Kračúnovciach
Lukáš Hudák prenájom bytu 16.10.2014 17.10.2014
110. Dodatok č.3 k nájomnej zmluve 9/2012 zo dňa 23.8.2012 sup. č. 425 byt č.9
v Kračúnovciach
Peter Kožár prenájom bytu 16.10.2014 17.10.2014
109. Dodatok č.3 k nájomnej zmluve 8/2012 zo dňa 23.8.2012 sup. č. 425 byt č.8
v Kračúnovciach
Jozef Drobňak prenájom bytu 16.10.2014 17.10.2014
108. Dodatok č.3 k nájomnej zmluve 7/2012 zo dňa 23.8.2012 sup. č. 425 byt č.7
v Kračúnovciach
Anna Šoltýsová prenájom bytu 16.10.2014 17.10.2014
107. Dodatok č.3 k nájomnej zmluve 6/2012 zo dňa 23.8.2012 sup. č. 425 byt č.6
v Kračúnovciach
Alžbeta Vereščáková prenájom bytu 16.10.2014 17.10.2014
106. Dodatok č.3 k nájomnej zmluve 5/2012 zo dňa 23.8.2012 sup. č. 425 byt č.5
v Kračúnovciach
Pavol Sekeľ prenájom bytu 16.10.2014 17.10.2014
105. Dodatok č.3 k nájomnej zmluve 4/2012 zo dňa 23.8.2012 sup. č. 425 byt č.4
v Kračúnovciach
Jana Marcinová prenájom bytu 16.10.2014 17.10.2014
104. Dodatok č.3 k nájomnej zmluve 3/2012 zo dňa 23.8.2012 sup. č. 425 byt č.3
v Kračúnovciach
Matúšš Chrzan prenájom bytu 16.10.2014 17.10.2014
103. Dodatok č.3 k nájomnej zmluve 2/2012 zo dňa 23.8.2012 sup. č. 425 byt č.2
v Kračúnovciach
Ján Chovanec prenájom bytu 16.10.2014 17.10.2014
102. Dodatok č.1 k nájomnej zmluve 1/2012 zo dňa 23.8.2012 sup. č. 425 byt č.1
v Kračúnovciach
Emília Cviklíková prenájom bytu 16.10.2014 17.10.2014
101. Dodatok č.1 k dodatku k zmluve o poskytovaní verejných služieb Orange Slovensko, a.s. Dodatok k zmluve na aktiváciu účastníckeho programu 28.8.2014 29.8.2014
100. Dodatok k zmluve o poskytovani verejných služieb na poskytovanie verejných elektronických komunikačných služieb cez pevné pripojenie Orange Slovensko, a.s. Dohoda strán na aktivácii účastníckeho programu 28.8.2014 29.8.2014
99. Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie Komunálna poisťovňa, a.s. Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby 21.8.2014 22.8.2014
98. Zmluva o poskytovaní poradenských, konzultačných a inžinierských služieb v stavebníctve Ing. Tomáš Velebír Poradenstvo pri vypracovaní a príprave Projektu a podkladov pre Projekt 21.8.2014 22.8.2014
97. DOHODA č.46/§52a/2014/ ŠR Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov Zabezpečenie realizácie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby 31.7.2014 1.8.2014
96. Zmluva o kontrolnej činnosti Štátny veterinárny a potravinový ústav Vykonávanie laboratórneho vyšetrenia vzoriek odpadovej vody 31.7.2014 1.8.2014
95. Hromadná licenčná zmluva SOZA Licenčná zmluva 23.7.2014 24.7.2014
94. Zmluva o vykonaní súvislej praxe žiakov PaSA Pedagogická a sociálna akadémia Zmluva o vykonaní súvislej praxe žiakov 12.6.2014 13.6.2014
93. Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti 03.6.2014 04.6.2014
92. Zmluva o vykonaní súvislej praxe žiakov PaSA Pedagogická a sociálna akadémia Zmluva o vykonaní súvislej praxe žiakov 19.5.2014 20.5.2014
91. Zmluva o uverejnení inzercie MEDIATEL spol. s.r.o. Uverejnenie inzercie v zozname Zlaté stránky 3.4.2014 4.4.2014
90. Zmluva o kontrolnej činnosti Štátny veterinárny a potravinový ústav Predmetom kontroly je vykonávanie laboratórneho vyšetrenia vzoriek pitnej vody 3.3.2014 4.3.2014
89. Kúpna zmluva - predaj nehnuteľnosti Martina Kokošková predaj nehnuteľnosti 29.1.2014 30.1.2014
88. Dodatok k zmluve o dodávke plynu SPP dodatok k zmluve o dodávke plynu 2.1.2014 3.1.2014
87. Dodatok k zmluve o dodávke plynu SPP dodatok k zmluve o dodávke plynu 2.1.2014 3.1.2014
86. Zmluva o prenájme nebytových priestorov Juraj Ondek zmluva o prenájme nebytových priestorov 30.12.2013 31.12.2013
85. Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania zamestnancom DOXX zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania zamestnancom 10.09.2013 11.09.2013
84. Hromadná licenčná zmluva SOZA licenčná zmluva 29.08.2013 30.08.2013
83. Dodatok č.8 k zmluve č.7/2007 o zbere, preprave a zneškodňovaní KO a DSO Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o. dodatok k zmluve 19.08.2013 20.08.2013
82. Zmluva o podnikateľskom nájme hnuteľnej veci Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o. zmluva o podnikateľskom nájme hnuteľnej veci 19.08.2013 20.08.2013
81. Zmluva o poskytovaní reklamy Profesionály register, s.r.o. zmluva o poskytovaní reklamy 14.08.2013 15.08.2013
80. Zmluva o reklamnej činnosti Mgr. Lilla Akerman Nagy zmluva o reklamnej činnosti 14.08.2013 15.08.2013
79. Zmluva o dielo GASTRO-GALAXI,s.r.o. zmluva o dielo 06.08.2013 07.08.2013
78. Zmluva o nájme hnuteľných vecí BARDBYT s.r.o. zmluva o prenájme tribúny 18.06.2013 19.06.2013
77. Zmluva o autorských právach SLOVGRAM zmluva o autorských právach 30.05.2013 31.05.2013
76. Kúpna zmluva Ľudmila Galeštoková kúpna zmluva 22.05.2013 23.05.2013
75. Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telecom, a.s. dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 18.04.2013 19.04.2013
74. Zmluva o poskytovaní poradenských a konzultačných služieb Elena Velebírová - ELÁN zmluva o poskytovaní poradenských a konzultačných služieb 03.04.2013 08.04.2013
73. Kúpna zmluva č. 0392/5300/2013 Východoslovenská distribučná, a.s. kúpna zmluva 28.02.2013 08.04.2013
72. Zmluva č.25/2013 o kontrolnej činnosti Štátny veterinárny a potravinový ústav zmluva o kontrolnej činnosti 26.02.2013 08.03.2013
71. Dohoda č. 2/§50j/2013/VAOTP o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti 07.03.2013 08.03.2013
70. Záložná zmluva č. 712/264/2011 Štátny fond rozvoja bývania záložná zmluva 18.01.2013 05.03.2013
69. Darovacia zmluva č. KE110/49-138/2013/1001007/Dz Ministerstvo obrany SR darovacia zmluva 26.02.2013 01.03.2013
68. Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy č. 100763787 VSE zmluva o pripojení 21.02.2013 26.02.2013
67. Poistná zmluva motorového vozidla č. 0100008656 Komunálna poisťovňa poistenie vozidla 18.01.2013 08.02.2013
66. Dodatok k zmluve o nájme bytu Jozef Mičko prenájom bytu 21.01.2013 08.02.2013
65. Dodatok k zmluve o nájme bytu 605/2007 Katarína Rozsypalová prenájom bytu 18.01.2013 08.02.2013
64. Dodatok k zmluve o nájme bytu 710/2008 Andrea Puškárová prenájom bytu 17.01.2013 08.02.2013
63. Dodatok k zmluve o nájme bytu 28/2010 Monika Partilová prenájom bytu 17.01.2013 08.02.2013
62. Dodatok k zmluve o nájme bytu 10/2012 Peter Namešpetra prenájom bytu 16.01.2013 08.02.2013
61. Dodatok k zmluve o nájme bytu Ľudmila Palečková prenájom bytu 16.01.2013 08.02.2013
60. Dodatok k zmluve o nájme bytu 346/2007 Peter Partila prenájom bytu 16.01.2013 08.02.2013
59. Dodatok k zmluve o nájme bytu 7/2012 Veronika Šoltýsová prenájom bytu 15.01.2013 08.02.2013
58. Dodatok k zmluve o nájme bytu 11/2012 Lukáš Hudák prenájom bytu 14.01.2013 08.02.2013
57. Dodatok k zmluve o nájme bytu 12/2012 Eva Čačová prenájom bytu 11.01.2013 08.02.2013
56. Dodatok k zmluve o nájme bytu 9/2012 Peter Kožár prenájom bytu 11.01.2013 08.02.2013
55. Dodatok k zmluve o nájme bytu 8/2012 Jozef Drobňak prenájom bytu 11.01.2013 08.02.2013
54. Dodatok k zmluve o nájme bytu 6/2012 Alžbeta Vereščáková prenájom bytu 11.01.2013 08.02.2013
53. Dodatok k zmluve o nájme bytu 5/2012 Pavol Sekeľ prenájom bytu 11.01.2013 08.02.2013
52. Dodatok k zmluve o nájme bytu 4/2012 Jana Marcinová prenájom bytu 11.01.2013 08.02.2013
51. Dodatok k zmluve o nájme bytu 3/2012 Matúš Chrzan prenájom bytu 11.01.2013 08.02.2013
50. Dodatok k zmluve o nájme bytu 2/2012 Ján Chovanec prenájom bytu 11.01.2013 08.02.2013
49. Dodatok k zmluve o nájme bytu 1/2012 Emília Cviklíková prenájom bytu 11.01.2013 08.02.2013
48. Dodatok k zmluve o nájme bytu 309/2012 Jaroslav Rozkoš prenájom bytu 11.01.2013 08.02.2013
47. Kúpno predajná zmluva za vozidlo PO CAR s.r.o. kúpno predajná zmluva 17.01.2013 06.02.2013
46. Zmluva o nájme bytu 544/2012 Bc. Dominik Hažer prenájom bytu 20.12.2012 16.01.2013
45. Kúpno predajná zmluva za vozidlo Daniel Onufer kúpno predajná zmluva 28.11.2012 10.12.2012
44. Dodatok k zmluve poskytovaní verejných služieb Slovak Telecom dodatok k zmluve poskytovaní verejných služieb 7.11.2012 7.11.2012
43. Zmluva o poskytovaní verejných služieb Slovak Telecom - 7.11.2012 7.11.2012
42. Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry národnostných menšín Úrad vlády Slovenskej republiky úpravy zmluvných podmienok, práv a povinnosti 1.10.2012 25.10.2012
41. Rámcová dohoda na dodanie tovaru VK Slovakia zásobovanie tovaru 8.10.2012 12.10.2012
40. Rámcová dohoda na dodanie tovaru Fistav zásobovanie tovaru 8.10.2012 12.10.2012
39. Zmluva o dielo Ján Velebír zásobovanie tovaru 18.07.2012 12.10.2012
38. Rámcová dohoda na dodanie tovaru FARKOV zásobovanie tovaru 3.09.2012 7.10.2012
37. Rámcová dohoda na dodanie tovaru KOTVA zásobovanie tovaru 3.09.2012 7.10.2012
36. Rámcová dohoda na dodanie tovaru LUCIA zásobovanie tovaru 3.09.2012 7.10.2012
35. Dodatok k zmluve o pripojení ev. č. 8002090712 SPP pripojenie odberného miesta 26.09.2012 3.10.2012
34. Kúpna zmluva Ján Suchanič predaj parcely 08.06.2012 24.9.2012
33. Príloha č.3 k zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100259856C Východoslovenská distribučná a.s. dodávka elektriny 20.9.2012 20.9.2012
32. Zmluva o nájme bytu 12/2012 Eva Čačová prenájom bytu 23.8.2012 20.9.2012
31. Zmluva o nájme bytu 11/2012 Lukáš Hudák prenájom bytu 23.8.2012 20.9.2012
30. Zmluva o nájme bytu 10/2012 Peter Namešpetra prenájom bytu 23.8.2012 20.9.2012
29. Zmluva o nájme bytu 9/2012 Peter Kožár prenájom bytu 28.8.2012 20.9.2012
28. Zmluva o nájme bytu 8/2012 Jozef Drobňák prenájom bytu 23.8.2012 20.9.2012
27. Zmluva o nájme bytu 7/2012 Veronika Šoltýsová prenájom bytu 23.8.2012 20.9.2012
26. Zmluva o nájme bytu 6/2012 Alžbeta Vereščáková prenájom bytu 23.8.2012 20.9.2012
25. Zmluva o nájme bytu 5/2012 Pavol Sekeľ prenájom bytu 23.8.2012 20.9.2012
24. Zmluva o nájme bytu 4/2012 Jana Marcinová prenájom bytu 31.8.2012 20.9.2012
23. Zmluva o nájme bytu 3/2012 Matúš Chrzan prenájom bytu 23.8.2012 20.9.2012
22. Zmluva o nájme bytu 2/2012 Ján Chovanec prenájom bytu 23.8.2012 20.9.2012
21. Zmluva o nájme bytu 1/2012 Emília Cvikliková prenájom bytu 23.8.2012 20.9.2012
20. Žiadosť o pripojenie odberného plynového zariadenia k distribučnej sieti SPP pripojenie odberných miest 15.8.2012 16.8.2012
19. Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č.15/2008 Prešovský samosprávny kraj Poskytnutie dotácie 15.8.2012 16.8.2012
18. Zmluva o pripojení k distribučnej sieti SPP pripojenie odberných miest 21.8.2012 22.8.2012
17. Zmluva o dielo c.04/2012 UNI 3. s.r.o. Realizácia stavebných prác 15.8.2012 16.8.2012
16. Zmluva o prenájme bytových priestorov Jaroslav Rozkoš Prenájom bytu 7.8.2012 8.8.2012
15. Zmluva o nájme hnuteľných vecí BARDBYT, s.r.o. Prenájom tribúny 26.7.2012 27.7.2012
14. Zmluva o pripojení žiadateľa do distribučnej sústavy Východoslovenská distribučná pripojenie zariadenia žiadateľa 26.7.2012 27.7.2012
13. Zmluva o dielo Ján Velebír ZŠ Kračúnovce - spojovacia chodba 18.7.2012 19.7.2012
12. Zmluva o pripojení žiadateľa do distribučnej sústavy Východoslovenská distribučná pripojenie zariadenia žiadateľa 7.6.2012 24.6.2012
11. Zmluva o spolupráci č. V657/2012/Ob ENVI-PAK, a.s. podpora prevádzky jedného či viacerých miestnych integrovaných systémov separovaného zberu komunálnych odpadov 14.5.2012 5.6.2012
10. Dohoda č.46/&50j/2012 Úrad práce soc. vecí a rodiny Bardejov úprava práv a povinnosti účastníkov dohody pri poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti 7.5.2012 8.5.2012
9. Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy ZoP/2012/093-BZ Východoslovenská distribučná a.s. distribúcia elektrickej energie 29.3.2012 19.4.2012
8. Nájomná zmluva na pozemok Marek Boleš pasienok pre dobytok 1.4.2012 6.4.2012
7. Zmluva o spolupráci č. 322181 DATATRADE poskytovanie služieb obce.info 13.3.2012 2.4.2012
6. Dodatok č.3 k zmluve č.34/2007-K Aquaspiš, spol.s.r.o. o prevádzkovaní infraštrukturálneho majetku v zmysle zákonmač.445/2002 Z.z. .... 1.3.2012 28.3.2012
5. Zmluva o dielo Milan Groško Spracovanie evidencie pohrebiska 21.2.2012 2.3.2012
4. Zmluva o dielo č.1/2012 o zriadení odborného zástupcu prevádzkovateľa pohrebiska v obci Kračúnovce Milan Groško Odborná a kontrolná činnosť na pohrebisku 22.2.2012 2.3.2012
3. Dodatok č.2 k zmluve o prenájme nebytových priestorov Bc. Dominik Hažer-FARKOV Nájomné 1.3.2012 2.3.2012
2. Nájomná zmluva na pozemok Bc. Dominik Hažer-FARKOV Nájomné 29.12.2011 2.3.2012
1. Zmluva o kontrolnej činnosti Štátny veterinárny a potravinový ústav Predmetom kontroly je vykonávanie laboratórneho vyšetrenia vzoriek pitnej vody 10.2.2012 2.3.2012