Ministerstvo pôdohospodárstva schválilo obci Kračúnovce projekt „Obstaranie odborných učební pre žiakov a žiačky ZŠ Kračúnovce“, na ktorý získala podporu zo zdrojov Európskej únie a národných zdrojov a to prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP):

  Kód výzvy: IROP-PO2-SC222-2016-13

  Prioritná os: 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám

  Špecifický cieľ: 2.2.2 – Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl

  Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021J123-222-13 nadobudla účinnosť dňa 08.08.2018 a schválená výška príspevku je 163 208,23 EUR.

  Začiatok realizácie projektu: 11/2018 – ukončenie realizácie projektu: 08/2019.

  Hlavný cieľ projektu:
  Zlepšenie technického zázemia Základnej školy Kračúnovce 277, ktoré prispeje k zabezpečeniu primeraných podmienok pre rozvoj kľúčových kompetencií a prírodovedných a technických zručností žiakov v súlade s požiadavkami ich budúcej profesijnej orientácie a potrebami trhu práce.

  Projekt zahŕňa tieto aktivity:

  • Aktivita 1: Obstaranie odbornej učebne fyziky Základnej školy v Kračúnovciach
  • Aktivita 2: Obstaranie jazykovej učebne Základnej školy v Kračúnovciach
  • Aktivita 3: Obstaranie polytechnickej učebne Základnej školy v Kračúnovciach
  • Aktivita 4: Rekonštrukcia priestorov pre odborné učebne Základnej školy v Kračúnovciach

  Tento projekt sa realizoval s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE

  Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

  www.irop.sk