• Emailová adresa na doručenie žiadostí o voľbu poštou je:

  kracunovce@stonline.sk

  tel. kontakt: 054/7365283

 • ZVEREJNENIE INFORMÁCIE

  Obec Kračúnovce na základe zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb., §25, ods. 7 zverejňuje odmenu zástupcovi starostu obce

  vo výške 70%

  mesačného platu starostu obce

 • Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru vo Svidníku

  ODVOLÁVA

  ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

  na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku)
  v územnom obvode okresu Svidník a Stropkov

  odo dňa 10.09.2019, 12.00 hod.

 • OZNAM

  Vypaľovanie trávy je protizákonné a nebezpečné S prichádzajúcou jeseňou sa opäť objavujú prípady vypaľovania trávy, burín, spaľovanie odpadu z lústia a konárov zo záhrad.

  Vypaľovanie ničí nielen životné prostredie a zabíja živočíchy, ale môže spôsobiť obrovské hospodárske škody a ohroziť ľudské životy.

  Obec v súlade so zákonom NR SR č. 314/2001 Z.z. par. 14 ods. 2 bod upozorňuje občanov, na zákaz:

  • vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov
  • fajčiť alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru
  • zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu


  Ak sa stanete svedkom vypaľovania trávy, burín, spaľovania odpadu z lístia a konárov, mali by ste túto skutočnosť nahlásiť na obvodné oddelenie policajného zboru alebo priamo na 158.

  Občanom, ktorý nelegálne vypaľujú porasty, hrozí pokuta do výšky 331,-€, priamo na mieste jej môže byť uložená bloková pokuta do výšky 99,-€, právnickej osobe až do výšky 16 596,-€. V prípade, že poťiar spôsobí veľkú škodu, hrozí občanom aj trestné stíhanie.

 • Vážení občania

  Od 1.6.2019 nastala zmena vo vývoze TKO. Smetné nádoby je potrebné v deň vývozu pripraviť pred bránku najneskôr ráno do 6:00 hod. Od 25.6.2019 sa bude vyvážať iba odpad uložený v popolniciach a vrecia s označením KOSIT. Žiadne tesco tašky ani iné vrecia uložené pri popolniciach zberať nebudú. Je potrebné, aby ste dôkladnejšie separovali komunálny odpad. Ak ani v prípade dôkladnejšej separácie Vám nebude postačovať 110 l popolnica, je možné si na Ocú zakúpiť vrecia s logom KOSIT. Cena 1 vreca je 0,90 €. Vrece je použiteľné iba na jeden vývoz. Pri zbere Vám ho zoberú. V prípade potreby si musite zakúpiť ďalšie.

  Zmena nastala aj pri separovaní komunálneho odpadu. Plasty uz nebudeme triediť na PET fľaše a tvrdený plast, všetko pôjde do žltých vriec. To toho isteho vreca k plastom budeme separovať aj kov aj VKM (tetrapaky). Sklo, papier a lepenka ostáva tak, ako doteraz.

  Do každej domácnosti bol doručený zvozový kalendár s rozpisom separovania. Kalendár je zverejnený na aj webovej stránke obce. V prípade potreby si ho môžete vyzdvihnúť aj v kancelárii Ocú.

 • OZNAM

  Obec Kračúnovce žiada vlastníkov, nájomcov, užívateľov poľnohospodárskych i nepoľnohospodárskych pozemkov o realizáciu opatrení proti rozširovaniu burín, pravidelným udržiavaním trávnnatých plôch ich kosením najmä v čase pred kvitnutím, najmenej 2 krát do roka, čím sa zabráni ďalšiemu šíreniu burín a škodcov.

 • UPOZORNENIE PRE OBČANOV

  Obec Kračúnovce žiada občanov napojených na obecnú kanalizáciu, aby nehádzali do splaškových vôd predmety ako sú: hygienické tampóny, hygienické vložky, prezervatívy, vatové tyčinky do uší, vlhčené utierky, hubky na riad, prachovky a podobné predmety, nakoľko v poslednom čase dochádza k častej poruchovosti čerpadiel na čističke odpadových vôd a tým k zvýšeným nákladom na jej prevádzku.

  Ak nedôjde k náprave, budeme nútení pristúpiť k výraznému zvyšovaniu poplatku za stočné.

  V prípade zistenia pôvodcov tohto znečistenia im bude udelená prísna sankcia.

  Za pochopenie ďakujeme.