DÔCHODCOVIA V NAŠEJ OBCI CHCÚ AKTÍVNE STARNÚŤ.

Dňa 11.12.2014 sa zišli na ustanovujúcej členskej schôdzi dôchodcovia, ktorí mali záujem založiť v našej obci organizáciu. Členka OV JD vo Svidníku, Mária Osifová, ktorá bola iniciátorkou, informovala prítomných o tom, kto sa môže stať členom organizácie. „Činnosť organizácie a jej aktivity“, uvádzala vo svojom vystúpení, „by mali byť zamerané na spríjemnenie života dôchodcov“.

 • 6.6.2024  OKRESNÉ ŠPORTOVÉ HRY SENIOROV VO SVIDNÍKU

  Okresné športové hry vo Svidníku sa niesli v duchu priateľstva a vo výbornej atmosfére si zasúťažilo šesť – šesťčlenných družstiev v piatich športových disciplínach.

  Seniorov prišli podporiť - prednostka OÚ vo Svidníku Jana Tchuriková, poslanec VÚC Prešov pán Ján Hirčka a zástupkyňa za MsÚ Svidník.

  Našu organizáciu na týchto športových hrách reprezentovalo družstvo v zložení:
  Anna Bolešová
  Anna Fiľakovská
  Eva Lechmanová
  Ján Lechman
  Andrej Mihaľ
  Ondrej Verčimák
  Vedúcou družstvá bola Anna Mihaľová.

  1. miesto obsadilo družstvo seniorov zo Svidníka
  2. miesto seniori z Lužian pri Topli
  3. miesto seniori z Giraltoviec

  Za účasť na športových hrách dostali diplom družstvá seniorov z Kračúnoviec, Lúčky a Kukovej.

  Organizátorom OŠH ďakujeme za príjemne prežitý deň a súťažiacim ďakujeme za reprezentáciu a srdečne blahoželáme.

 • APRÍL - JÚN 2024  REKONDIČNÝ POBYT

  OV JDS vo Svidníku pridelil našej organizácii štyri poukazy na rekondičný pobyt v mesiaci apríl. Tohto pobytu v Ružbachoch sa zúčastnili štyri naše členky.

  Dva poukazy sme dostali od ZO JDS Giraltovce pre nezáujem. V Turčianskych Tepliciach sa rekreoval manželský pár.

 • Máj 2024  Odišiel od nás

  Dňa 24.5.2024 nás zasiahla smutná správa o úmrtí nášho člena Jána Hrehu vo veku 77 rokov. Prichádzal k nám a tešil sa z každého stretnutia dovtedy, kým mu to jeho zdravotný stav dovolil. Bol to skromný človek a taký bol aj jeho život. Budeme na neho s láskou spomínať.

  Česť jeho pamiatke!

 • 9.4.2024  Výročná členská schôdza

  Dňa 9.4.2024 sme sa zišli v hojnom počte na výročnej členskej schôdzi, aby sme zhodnotili našu činnosť za uplynulý rok – 2023. Prišli medzi nás aj noví členovia, čo nás veľmi teší.

  Tajomníčka ZO JDS v Kračúnovciach, pani Miloslava Benková, privítala našich vzácnych hostí – starostu obce, pána Michala Boleša, členku okresného výboru Svidník, pani Máriu Osifovú a predsedov susedných ZO JDS Giraltovce, Lúčka a Kuková.

  Po úvodnom slove zaspievali krásne ľudové piesne p. Eva Havirová a p. Dušan Havíra za doprovodu heligónky.

  Predsedníčka organizácie, pani Anna Mihaľová, zhodnotila činnosť za uplynulý rok, ktorá bola bohatá na akcie a stretnutia. Činnosť našej organizácie je zameraná na spríjemnenie života dôchodcov. Svojou činnosťou chceme pomáhať a spolupracovať s obecným úradom a zviditeľňovať našu obec. Naše poďakovanie právom patrí obecnému úradu za podporu. Bez tejto podpory, by sme nemohli organizovať naše stretnutia. O všetkých našich aktivitách informujeme priebežne na webovej stránke našej obce.

  V pláne činnosti na rok 2024 sme si podrobne naplánovali kultúrno-spoločenské a športové akcie, ale i také akcie, ktoré pomôžu obci pri ochrane životného prostredia. Všetky výdavky na našu činnosť hradíme z dotácie od OcÚ a z členských príspevkov. Veľmi nás teší, že sme na rok 2024 opäť schválili príspevok na 5 € /3 € členské a 2 € ako dar/. Navýšenie príspevku nám pomôže usporiadať počas roka aj ďalšie akcie.

  Po vyčerpaní prvej časti programu bolo podane občerstvenie, o ktoré sa postarali členky výboru, za ktoré im patrí veľká vďaka.

  Presvedčili sme sa, že naše stretnutie sa dá stráviť príjemne.

 • 13.03.2024  Žiaci čítajú starým rodičom

  Máme tu marec – prvý jarný mesiac, ktorý sa spája nielen s príchodom jari, ale i s odpočinkom v podobe čítania kníh. Pri tejto príležitosti sme pripravili jednu aktivitu aj my seniori. Nazvali sme ju - Žiaci čítajú starým rodičom.

  Pätnásti seniori sme sa zišli v klube dôchodcov, aby sme posedeli pri knihe, ale porozprávali i o každodenných starostiach. Privítali sme medzi sebou vzácnych hostí – pani učiteľku Mgr. Danielu Štefaníkovu a žiakov 4. ročníka ZŠ v Kračúnovciach. Posedenie bolo popretkávané citátmi o knihách, čítaním z kníh, ktoré nám odprezentovali žiaci ZŠ. Vrátili nás do rokov, keď aj my sme sa zúčastňovali súťaži v prednese poézie a prózy na Hviezdoslavovom Kubíne. Na záver nasledoval kvíz o knihách, v ktorom seniori a štvrtáci získali plný počet bodov.

  Duševne posilnení a spokojní sme prežili príjemné popoludnie s knihou.

  ZO JDS Kračúnovce ďakuje vedeniu Základnej školy Kračúnovce, pani učiteľke Mgr. Daniele Štefaníkovej a jej žiakom za spoluprácu.

 • 28.12.2023  Večer pri čaji

  Na pozvanie predsedu ZO JDS Lúčka, p. Jána Miháľa, sa naša predsedníčka stretla so seniormi v sále obecného úradu v Lúčke, ku ktorým sa i prihovorila. K seniorom sa prihovoril aj predseda OO JDS Svidník p. Berežňák a p. Osifová, členka výboru ZO JDS Giraltovce.

  Predseda ZO JDS p. Miháľ a starosta obce p. Mašlej zablahoželali všetkým jubilantom obce nad 60 rokov a obdarovali ich kvetom a malou pozornosťou. Priateľské stretnutie sa nieslo v dobrej nálade, k čomu prispela aj vynikajúca kapustnica a čaj, ktoré pripravili sami členovia.

 • 29.11.2023  Ondrejovské posedenie

  Naše stretnutie sa nieslo v duchu plného ľudskosti, zábavy, spevu, ale i spomienok. Rozprávali sme o neskorej jeseni, o prvom snehu, o zvykoch od Ondreja po Štedrý deň i o našej činnosti. Naše pozvanie prijali, starosta obce, p. Boleš a predseda ZO JDS Kuková, p. Babej.

  Čas od Ondreja po Štedrý deň sme si pripomenuli pásmom, ktoré pripravili členky výboru.

  Na návrh výboru našej organizácie - OV JDS vo Svidníku udelil Jánovi Lechmanovi „Ocenenie 3. stupňa za obetavú a záslužnú prácu v prospech starších občanov“, ktoré mu odovzdal pán Babej, ako zástupca OV JDS a predsedníčka našej organizácie.

  Potom nám bolo podané občerstvenie a balíček vianočných oblátok, aby sme na Štedrý večer boli v spomienkach všetci členovia takto spolu. Spevom a hudbou nás príjemne bavili naši heligonkári.

 • 14.11.2023  Odišiel od nás

  V mesiaci novembri nás zasiahla správa o úmrtí nášho člena Jána Fedáka. Osud mu nedoprial byť už tu medzi nami. Pri rozlúčkach s tými, s ktorými sme boli často spolu, si akosi viac uvedomujeme, že jeseň nášho života je skutočne tu.

  Česť jeho pamiatke!

 • 25.10.2023  Október - mesiac úcty k starším

  Mesiac október už tradične patrí nám seniorom. A tak je to každoročne aj v našej obci. Nám je prejavovaná úcta, pre nás je pripravený darček, kultúrny program i pohostenie. A seniorom, ktorí v tomto roku oslávili a ešte oslávia jubilejné narodeniny, zneli gratulácie a pri tejto príležitosti dostali aj darček od obecného úradu. Aj my sme prispeli do programu. Za jubilantov sa poďakovala pani Benková a pani Frimerová „asistovala“ pri blahoželaní jubilantom. Prispeli sme aj už spomínanou výstavou zhotovených ikebán a postáv z dýň vo vestibule obecného úradu.

  Predsedníčka našej ZO JDS sa zúčastnila aj na Katarínskom posedení seniorov, ktoré organizovala ZO JDS v Giraltovciach. Obe stretnutia sa niesli v priateľskom a umeleckom duchu.

 • 22.10.2023  Lučanské dyňobranie

  Na V. ročníku Lučanského dyňobrania nás reprezentoval na výstave v Lúčke bohato zdobený košík z jesenných plodov, ktorý naaranžovala pani Boženka Dlubačová. Veľká vďaka za jej ochotu a umenie.

 • 12.10.2023  babička PSK

  Súťaž sa konala vo Svidníku. Predstavili sa dámy v rokoch za ZO JDS Svidník, Bardejov, Prešov, Sabinov a Stará Ľubovňa. Babičkou Prešovského kraja 2023 sa napokon stala aktívna turistka Terézia Križalkovičová z Lipian. Prispeli sme sponzorsky a 3 členky boli pozvané aj na túto súťaž.

 • 27.9.2023  Opekačka

  Medzi sebou máme členov, ktorí sa zapájajú do všetkých akcií, ktoré usporiadame. A ako sme sa mohli presvedčiť na akcii v mesiaci septembri, máme aj takých, ktorí nás pozvali do svojho súkromia a pohostili. Tam u nich sme sa všetci cítili ako doma. Chcem sa úprimne poďakovať za to našim členom - Valike a Františkovi Bartošovým. Veľmi si to vážime, že sme mohli spoločné chvíle prežiť u nich v nádhernom prostredí v jedno slnečné septembrové popoludnie. Veľká vďaka patrí aj Dušanovi Havírovi, ktorý s ochotou hral na heligónke a svojim spevom rozohrial naše srdcia.

 • 19.9.2023  Zájazd Levoča a Spišská kapitula

  Zájazdu do Levoče, ktorý organizovala okresná organizácia sa zúčastnilo 6 našich členov. Navštívili sme Baziliku sv. Jakuba, historickú Radnicu a Múzeum špeciálneho školstva pre zrakovo a sluchovo postihnutých. Ďalšou zastávkou bola historická Spišská Kapitula. Z výletu sme si odniesli tie najkrajšie zážitky.

 • 13.9.2023  Jesenné aranžovanie

  V našom „Pláne činnosti“ máme takýto bod a spoločne sme v klube pripravili jesennú ikebanu. Srdečne ďakujeme našej členke p. Božene Dlubačovej za to, že bola ochotná prísť, aby nás v tom „zaškolila“. Medzi našimi členmi sú isto aj ďalší takí, ktorí sú zruční, takí, ktorí ovládajú ručné práce, či majú iné koníčky. Poteší nás, keď sa aj od nich niečomu naučíme. Zhotovené ikebany budú na výstave, keď obecný úrad pre nás seniorov pripraví stretnutie v mesiaci úcty k starším

 • September 2023  Rekondičný pobyt

  OV JDS vo Svidníku pridelil našej organizácii dva poukazy na rekondičný pobyt. Tohto pobytu v Bardejovských kúpeľoch sa zúčastnili dvaja naši členovia.

 • 10.8.2023  Poznávací zájazd

  Vybrali sme sa severnou trasou Slovenska a obdivovali krásu prírody. Prvou zastávkou bol Leľuchów. Obec leží na slovensko-poľských hraniciach. Na tradičných poľských trhoch si každý prišiel - ako sa hovorí na svoje.

  Druhou zastávkou cestou naspäť boli Bardejovské Kúpele. Tešili sme sa na výstavu gladiol a ruží v priestoroch kúpeľnej kolonády. Otvorenie výstavy sa začalo o 13.00 hod. Vystavovateľ Štefan Jeník z Gladiol klubu Prešov nám priblížil prácu, radosť a záľubu s niekoľkoročným pestovaním kvetín. Mohli sme si zakúpiť rôzne cibule gladiol ako aj živé kvety.

  Vyzbrojení dobrou náladou sme to v zdraví všetko zvládli a odniesli si z výletu tie najkrajšie zážitky.

 • 16.6.2023  Okresné športové hry seniorov vo Svidníku

  Na týchto športových hrách predseda OO JDS p. Berežňák privítal primátorku mesta Svidník Marcelu Ivančovú, prednostu OÚ vo Svidníku Michala lľkanina a súťažiace družstvá.

  Sedem - päťčlenných družstiev súťažilo v piatich športových disciplínach.

  Našu organizáciu na týchto športových hrách reprezentovalo družstvo v zložení:
  Anna Mihaľová
  Magdaléna Jackaninová
  Andrej Mihaľ
  Ján Lajčin
  Ján Lechman

  Za účasť na športových hrách dostali diplom družstvá seniorov zo Stropkova, Nižnej Oľšavy, Brusnice a Kračúnoviec.

  1. miesto obsadilo družstvo seniorov zo Svidníka
  2. miesto seniori z Kukovej
  3. miesto seniori z Giraltoviec

 • 11.6.2023  Folklórny festival v Kračúnovciach

  Naším mottom je: „Dôchodcovia v našej obci chcú aktívne starnúť“.
  To sa potvrdilo aj v spolupráci s OcÚ, kde chceme byť nápomocní. Naše členky: Magdaléna Jackaninová, Eva Havirová, Anna Bolešová a Mária Mihaľová, vystúpili na festivale krásnymi ľudovými piesňami. Na heligónkach ich sprevádzali aj naši členovia, Ján Jackanin, Dušan Havíra a na ozembuch hral Jozef Miháľ.

  Publikum ich odmenilo zaslúženým potleskom.

 • 16.5.2023  Odišla od nás

  V mesiaci máji sme sa rozlúčili s členkou našej organizácie Máriou Čigašovou. Členkou organizácie bola len krátko, ale stretávali sme ju tu v obci stále. S láskou budeme na ňu spomínať.

  Česť jej pamiatke!

 • Máj 2023  Rekondičný pobyt

  OV JDS vo Svidníku pridelil našej organizácii dva poukazy na rekondičný pobyt. Tohto pobytu v Tatranskej Kotline sa zúčastnili dvaja naši členovia.

 • 28.3.2023  Pozdrav ku Dňu učiteľov

  28.03.2023 som sa, na pozvanie p. Babeja, predsedu ZO JDS v Kukovej, spolu s pani Benkovou, zúčastnila VČS v Kukovej. Vo svojom vystúpení som okrem želania veľa úspechov v ich činnosti, o spomienke na naše spoločné akcie s kukovčanmi, spomenula aj to, čo nám dnešný 28. marec pripomína. Boli to spomienky pri príležitosti Dňa učiteľov na 5 učiteliek z Kukovej, ktoré vyučovali v našej základnej škole v Kračúnovciach. Aj keď nie sú všetky členkami organizácie a teda neboli tam prítomné, tie ktoré tam boli, boli veľmi dojaté. Chceli sme im, ako členovia ZO JDS v Kračúnovciach v deň ich sviatku, poďakovať za roky, keď vyučovali naše deti a naše vnúčatá. Odovzdali sme im kvet a kvet sme chceli venovať aj predsedovi OO JDS, p. učiteľovi – Berežňákovi. Odovzdali sme ho teda p. Osifovej, ktorá ho na tejto schôdzi zastupovala.

  Za všetkých našich členov sme p. Berežňákovi poslali kvet aspoň takto symbolicky, so želaním pevnejšieho zdravia, rodinného šťastia, ale aj našich spoločných úspechov v činnosti.

  Anna Mihaľová
  predseda ZO JDS v Kračúnovciach

 • 24.3.2023  Posedenie pri knihe

  Bol obyčajný piatok, kedy sme sa 4 členky našej ZO JDS zúčastnili na poetickom večere v susednej obci Lúčka, ktorú organizovalo Občianske združenie Topľanská Lúčka.

  Príchodom Marušky Skonc a jej hostí sme zažili poetiku všedného dňa a pocítili sme úžasne kvalitné umenie v podobe hovoreného slova a hudby. Autorka, Maruška Skonc, prezentovala svoje tri knihy zo žitnej série

  Ako chytať v žite - 1. diel

  Nažité v žite – 2. diel
  Dožaté – 3. diel.

  Ide o zbierku krátkych autobiografických príbehov, ktoré sa odohrávajú na pozadí obyčajného života ľudí. Celú atmosféru dopĺňali spevom manželia Husovski a prišla nás pozdraviť aj speváčka Katka Koščová. Bol to pre nás neopísateľný zážitok a krásny večer, ktorý v nás bude dlho doznievať.

 • 14.2.2023  Výročná členská schôdza

  Dňa 14.2.2023 sme sa zišli na výročnej členskej schôdzi, aby sme zhodnotili našu činnosť za uplynulý rok. Mali sme i viac dôvodov na stretnutie, lebo boli fašiangy a tie sú symbolom veselosti.

  Pri vchode do sály sme si mohli pozrieť, čo sme niektorí mali zariadené v našej chyži. Posciľ a na nej vyšívaná plachta a vyšívaný zahlávek, maľované tanire, harčičky, na stole vyšívaný obrus.....určite nás to vrátilo spomienkami domov.

  Tajomníčka ZO JDS v Kračúnovciach pani Miloslava Benková privítala našich vzácnych hostí – starostu obce, pána Michala Boleša, členku okresného výboru Svidník a členku výboru ZO JDS v Giraltovciach, pani Máriu Osifovú a predsedu JDS v Kukovej, pána Vasiľa Babeja.

  V Kračinovci furtom vešelosci bulo, všadzi še špivalo a i tancovalo, bulo nás tu veľo, co me še štritali, s radoscu me sebe šicke zašpivali.

  Takto začínala častuška, ktorej autorkou je pani Miloslava Benková a ktorú po úvodnom slove zaspievali naše členky za doprovodu Heligonkárov.

  Predsedníčka organizácie, pani Anna Mihaľová, zhodnotila činnosť za uplynulý rok. Činnosť našej organizácie je zameraná na spríjemnenie života dôchodcov. Svojou činnosťou chceme pomáhať a spolupracovať s obecným úradom a zviditeľňovať našu obec. Naše poďakovanie právom patrí obecnému úradu za podporu. Bez tejto podpory, by sme nemohli organizovať naše stretnutia. O všetkých našich aktivitách informujeme priebežne na webovej stránke našej obce.

  V pláne činnosti na rok 2023 sme podrobne naplánovali kultúrno-spoločenské a športové akcie, ale i také akcie, ktoré pomôžu obci pri ochrane životného prostredia. Všetky výdavky na našu činnosť hradíme z dotácie od OcÚ a z členských príspevkov. Veľmi nás teší, že sme na rok 2023 - na odporúčanie OO JDS Svidník, schválili navýšenie príspevku na 5 € /3 € členské a 2 € ako dar/. Navýšenie príspevku nám pomôže usporiadať počas roka aj ďalšie akcie.

  Po vyčerpaní prvej časti programu sa predsedníčka organizácie, pani Anna Mihaľová, poďakovala našim milým hosťom, že medzi nás prišli, ale i všetkým našim i novým členom. A nás, členov výboru, ktorí sme toto stretnutie pripravovali zvlášť potešilo, keď sa nás, v sále kultúrneho domu, toľko zišlo.

  O občerstvenie sa postaral výbor našej organizácie a chutné koláče a šišky napiekli takmer všetci naši členovia, za ktoré im veľmi pekne ďakujeme.

  Presvedčili sme sa, že fašiangové stretnutie sa dá stráviť príjemne. Zišli sme sa, zaspievali s Heligonkármi, porozprávali o každodennom živote a o to predsa nám seniorom ide.

 • 5.12.2022  Adventné stretnutie

  Hlavnou myšlienkou Adventného stretnutia členov ZO JDS Kračúnovce bol čas stíšenia sa a spomínania na Vianoce z detstva. Nástenky o našej činnosti spolu s fotodokumentáciou boli aj s vianočnou výzdobou pripravené pri vstupe do sály. Každý člen mohol priniesť vianočné fotografie z detstva a pripnúť ich na nástenku.

  Za hostí prijal pozvanie Michal Boleš, starosta obce, ktorému sme sa poďakovali za dobrú spoluprácu s OcÚ. Predsedníčka ZO JDS Anna Mihaľová informovala o činnosti organizácie od 31.3.2022 do 5.12.2022. V mesiaci apríli sme čistili breh potoka, v máji sme poslali pozdrav našej rodáčke, dcére našej členky Anny Bolešovej – Renáte, ktorá žije v Anglicku. V júni našu organizáciu reprezentovalo 5-členné družstvo na Okresných športových hrách vo Svidníku. V letných mesiacoch bola prednáška o kriminalite a podvodoch páchaných na senioroch a výlet do Košíc. V októbri posedenie pri príležitosti úcty k starším a v novembri sme poslali pozdrav k meninám dcére našich členov Márie Majerovej a Juraja Majera – Milke, ktorá žije v Nemecku.

  Dňa 11.12. bude tomu 8 rokov, keď sme založili našu organizáciu. Aj to je pre nás dôvod stretnúť sa a spomínať.

  Naša organizácia sa rozšírila o nových členov, Jaroslavy Drábovej, Márii Makarovej a Jozefa Miháľa, ktorým predsedníčka Anna Mihaľová slávnostne odovzdala preukazy.

  V diskusii vystúpila so silným vianočným príbehom z detstva členka výboru p. Miloslava Benková. Spomínala na predvianočnú atmosféru v dome u dedka Čižmára - pečenie, výroba ozdôb na živý stromček, jeho zdobenie na viliju a príprava na polnočnú sv. omšu s chlapmi kračúnovskej dychovky. Mnohí sa zapojili do diskusie a celé stretnutie bolo pokojné, pohodové a spoločne sme zaspievali nádhernú pieseň - Tichú noc...

  Potom už bolo podané občerstvenie a všetci sme si zaželali pokoj, lásku a požehnané vianočné sviatky.

 • 1.12.2022  POZDRAV NAŠIM RODÁKOM

  K meninám, ktoré oslávila v mesiaci novembri, sme poslali pozdrav našej rodáčke – Milke Majerovej, dcére našich členov. So svojou rodinou žije v Nemecku.

  Napísala nám : „Ďakujem za pozdrav, ktorý ma vždy nanovo úprimne poteší. Želám Vám požehnaný čas adventu, veľa zdravia a pekných chvíľ v kruhu členov – dôchodcov.“

  Naše pozdravy vždy potešia tých, ktorí tu medzi nami žili.

 • 12.10.2022  Október „Úcta k starším“

  Mesiac október už tradične patrí nám seniorom. Nám je prejavovaná úcta, o nás sa vtedy častejšie hovorí a aj píše. A tak je to aj v našej obci. Každoročne sa tu, na pozvanie starostu obce, stretávame, aby sme spoločne oslávili náš sviatok. Za posledné roky však nebola taká možnosť. Práve toto stretnutie bolo akési iné, veď mnohí sme sa už dávno nestretli.

  Naša činnosť je zameraná na spríjemnenie života ale aj na zviditeľňovanie našej obce, ktorá si to naozaj zaslúži. A na spoločné stretnutie sme pripravili vo vestibule OcÚ takú mini výstavu jesenných plodov a nástenku o našej činnosti spolu s fotodokumentáciou. Pripravili sme aj kultúrny program, kde naše členky zaspievali častušku za sprievodu heligonkárov.

  Medzi sebou máme aj seniorov, ktorí sú aktívnymi členmi a ktorí sa obetavo zapájajú do všetkých akcií, ktoré usporiadame. Na návrh výboru ZO JDS Kračúnovce, predseda okresného výboru Jednoty dôchodcov Slovenska vo Svidníku p. Anton Berežňák odovzdal ocenenie 3. stupňa za obetavú a záslužnú prácu v prospech JDS p. Eve Havirovej.

 • 8.9.2022  Odišiel od nás

  V deň konania našej výročnej členskej schôdze, v posledný marcový deň, sme k vzácnym 90-tym narodeninám blahoželali najstaršiemu členovi našej organizácie – Františkovi Bandžákovi. Želali sme mu najmä pevného zdravia. Tešil sa, že aj napriek svojmu pokročilému veku, mohol ešte prísť medzi nás.

  Žiaľ, dňa 8.9.2022 sa jeho život skončil. Ostalo po ňom nielen prázdne miesto v rodine, ale i v našej organizácii. Bol človekom, ktorý rozdával dobrú náladu, zaslúžil sa o rozvoj športovej i kultúrnej činnosti v našej obci. Zručnosťou v práci, ktorú dokonale ovládal, s ochotou pomáhal mnohým ľuďom.

  Česť jeho pamiatke !

 • 31.8.2022  Poznávací zájazd

  Po dvoch rokoch covidu, keď sme boli izolovaní, nám stretnutie a výlet iste prospeli. Vybrali sme metropolu východu – Košice.

  Najprv sme boli v Múzeu letectva Košice, kde nám sprievodca priblížil históriu letectva a odborným výkladom nás veľmi zaujal. Prešli sme všetky haly, kde sme obdivovali historické lietadlá a v exteriéri tie súčasné a najnovšie tipy.

  Potom sme sa presunuli do Botanickej záhrady UPJŠ Košice. Je vybudovaná na ploche 30 ha. Verejnosti je sprístupnená od roku 1950. Tu sme obdivovali hlavne skleníkové rastliny a exotické stromy.

  Posilnení neskorším obedom sme išli na hlavnú ulicu do centra mesta a individuálne sa prešli po pešej zóne. Je tam čo obdivovať a historické budovy sú dominantami nielen pre Slovensko ale aj celú Európu: napr. gotická katedrála Dóm sv. Alžbety, Jakabov palác, kaplnka sv. Michala, Národné divadlo....Hneď z hlavnej ulice smerom k stanici je ulica Mlynská, kde stojí jeden z najkrajších klasicistických evanjelických kostolov v Európe a je národnou kultúrnou pamiatkou.

  Vyzbrojení dobrou náladou sme to v zdraví všetko zvládli a odniesli si z výletu tie najkrajšie zážitky.

 • 15.8.2022  Petícia „Aj seniori chcú dôstojne žiť“

  ZO JDS Kračúnovce sa stotožňuje s požiadavkami seniorov na Slovensku. Členky výboru oslovovali seniorov, ale aj mladších občanov z našej obce a okolitých obcí, aby svojim podpisom v petičnom hárku podporili bezodkladné riešenie situácie seniorov. Následne sme podpísané petičné hárky /193 podpisov/ zaslali petičnému výboru do Bratislavy.

 • 15.7.2022  Prednáška – prevencia kriminality

  V pláne hlavných úloh na nasledujúce obdobie máme uvedené, že zorganizujeme prednášku s pracovníkom prevencie OR PZ vo Svidníku o kriminalite a podvodoch páchaných na senioroch.

  V tento deň sme u nás privítali pracovníčku OR PZ vo Svidníku kpt. Katarínu Sukeľovú. Na prednáške sa zúčastnilo 22 členov. Boli sme poučení ako sa máme chrániť pred podvodníkmi. Bolo to naozaj zaujímavé, na mnohé nejasnosti sme sa aj pýtali. Policajný zbor neustále upozorňuje najmä nás seniorov, že si máme všímať okolie, nevpúšťať cudzích ľudí do svojich domovov. Relácie o podvodoch na senioroch sme si už neraz vypočuli i cestou obecného rozhlasu.

  Na záver prednášky nám boli odovzdané materiály o tom, ako zvýšiť bezpečnosť doma a na ulici, ako sa nestať obeťou trestného činu i zoznam dôležitých telefónnych čísel.

 • 17.6.2022  Okresné športové hry seniorov vo Svidníku

  Našu organizáciu na týchto športových hrách reprezentovalo družstvo v zložení: Anna Bolešová, Magdaléna Jackaninová, Ján Jackanin, Ján Lajčin a Ján Lechman. Za účasť na športových hrách dostali diplom družstvá seniorov z Kukovej, Nižnej Oľšavy a Kračúnoviec.

  1.miesto obsadilo družstvo seniorov zo Stropkova, 2.miesto seniori zo Svidníka a 3.miesto seniori z Giraltoviec.

  Na týchto športových hrách predseda OO JDS privítal i primátorku mesta Svidník Marcelu Ivančovú a prednostu OÚ vo Svidníku Michala lľkanina.

 • 25.5.2022  Odišla od nás...

  Dňa 25.5.2022 zomrela členka našej organizácie Zuzana Kolesárová. Spolu s manželom sa pravidelne zúčastňovala našich stretnutí a patrila k takým ľuďom, ktorým záležalo na zviditeľňovaní našej obce. Aj s ostatnými členmi folklórnej skupiny mala zásluhu na tom, že na tradície našich predkov sa v našej obci nezabúdalo. Smrťou sa skončil jej život, ale ten náš pokračuje, preto môžeme spomínať na každú chvíľu, ktorú sme s ňou prežili. Život, ktorý žijeme pre niekoho stojí za to a takým životom žila aj ona. S láskou na ňu spomíname.

 • 1.5.2022  Pozdrav našim rodákom

  Pozdrav k narodeninám i so spomienkou na obec Kračúnovce, sme poslali dcére našej členky, Renáte Bolešovej, ktorá žije v Anglicku. Pozdrav ju potešil a poďakovala sa nám. A bolo to pre ňu veľmi dojímavé, keďže v deň, keď dostala od nás pozdrav, navštívili ju v Anglicku mama a brat s rodinou. Bola to teda oslava jej narodenín v kruhu rodiny z rodných Kračúnoviec.

 • 27.4.2022  Okresný snem JDS vo Svidníku

  Dve členky našej organizácie – Anna Mihaľová a Miloslava Benková sa zúčastnili rokovania okresného snemu, na ktorom bol opätovne do funkcie predsedu OO JDS zvolený pán Anton Berežňák.

 • Apríl 2022  Jarné upratovanie

  Hneď, ako to počasie dovolilo, sme sa niekoľkí členovia zúčastnili brigády pri čistení brehov potoka, orezávaní drevín a kríkov, ktoré tam vyrástli a vyčistili i samotný potok. Na niektorých uliciach v obci bol daný nový asfalt, takže aj to nás viedlo k tomu, aby sme upravili aj okolie cesty.

 • 31.3.2022  Výročná členská schôdza

  Dňa 31.3.2022 sme na výročnej členskej schôdzi hodnotili činnosť za obdobie rokov 2018-2022. Predsedníčka organizácie, Anna Mihaľová, privítala hostí – pána Michala Boleša, starostu obce, pani Máriu Osifovú, členku Republikovej rady JDS, pána Antona Berežňáka, predsedu OO JDS vo Svidníku a pána Vasiľa Babeja, predsedu ZO JDS v Kukovej.

  V úvode zaznela báseň o „Marci“ a po schválení programu schôdze predsedníčka organizácie, Anna Mihaľová, prečítala hodnotiacu správu za obdobie 4 rokov. Do výboru organizácie boli opätovne zvolení:

  Anna Mihaľová: predseda ZO JDS
  Mária Frimerová: podpredseda
  Miloslava Benková: tajomník
  Anna Fiľakovská: hospodár
  Mária Jusková: člen výboru

  Revízna komisia:

  Eva Havirová: predseda
  Božena Dlubačová: členka komisie
  Ján Lechman: člen komisie

  Po vystúpeniach hostí a ukončení diskusie sme zablahoželali nášmu členovi, Františkovi Bandžákovi, k vzácnym 90-tym narodeninám, ktorých sa dožil dňa 24.3.2022. Za nás členov jubilantovi zablahoželala predsedníčka organizácie. Blahoželanie bolo umocnené o spomienky a lásku, veď blahoželala dcéra svojmu otcovi.

  Na záver rokovania, predsedníčka Anna Mihaľová, poďakovala za dôveru pri opätovnom zvolení do funkcie predsedu ZO JDS, hosťom poďakovala za pomoc, ktorá je našej organizácii poskytovaná. Za podporu zo strany obecného úradu poďakovala starostovi obce. Len vďaka takejto podpore môžeme sa stretávať a byť aktívnymi členmi.

  Potom už bolo podané občerstvenie a pri posedení bolo cítiť radosť z toho, že sme sa opäť po dlhšej dobe mohli stretnúť. Spoločne sme si zaželali najmä dobrého zdravia a optimizmu v tejto ťažkej dobe.

 • 12.1.2022  Odišla od nás...

  Dňa 12.1.2022 zomrela členka našej organizácie Anna Mikulová a my sme ju na poslednej ceste boli vyprevadiť. Bola to skromná žena a taký bol aj jej život. Rada sa zúčastňovala našich stretnutí a v kruhu seniorov sa cítila vždy dobre. My, členovia, budeme na ňu vždy s láskou spomínať.

 • December 2021  Mikulášsky darček

  Pre členov organizácie sme pripravili darček. Bola to náhrada za to, že sme sa nemohli počas roka stretávať. Členkám výboru, ktoré darčeky členom odovzdali, patrilo za to poďakovanie.

 • September 2021  Rekondičný pobyt

  OV JDS vo Svidníku pridelil našej organizácii dva poukazy na rekondičný pobyt. Tohto pobytu vo Vyšných Ružbachoch sa zúčastnili dvaja naši členovia.

 • 25.8.2021  Brigáda – pomoc OcÚ

  Hneď v nasledujúci deň po členskej schôdzi traja členovia z jednej ulice zorganizovali brigádu. Strihali dreviny, ktoré zasahovali na cestu a prekážali vodičom vo výhľade. V pláne práce máme uvedené, že budeme upozorňovať aj obecný úrad na znečisťovanie životného prostredia niektorými občanmi a poskytneme im aj potrebnú fotodokumentáciu. Upozornení boli tí občania, ktorí svoje pozemky vôbec nekosia.

  Je však smutné, že prácu, ktorú sme urobili my, dôchodcovia, mali urobiť práve tí, ktorí by mali byť pre občanov vzorom. K takým patrí člen komisie zriadenej pri obecnom zastupiteľstve, ale i pracovníci organizácie, ktorú spravuje obecný úrad.

  O niekoľko dní, presne dňa 31.8.2021 sme prešli celú ulicu až k hranici s obcou Lúčka. Videli sme tam aj to, kto svoje pozemky kosí, kto vyčistí cestu, ktorú znečistil, kto sa stará o breh potoka pred svojím domom a kto vyčistí aj potok. Na niektorých úsekoch sa ani nedalo vidieť v akom stave je potok, pretože breh je zarastený krovím. Sú však aj také brehy potoka, ktoré sú pokosené a potok je vyčistený. A toto nás zvlášť potešilo. Najmä tí, ktorí boli postihnutí povodňami sa snažia priložiť ruku k dielu. K takým občanom patrí aj iný člen komisie. Tento môže byť pre nás vzorom. Obecnému úradu budeme poskytovať fotodokumentáciu aj s príslušným komentárom a menami občanov, ktorí si majú urobiť poriadok v okolí, kde bývajú. A je aj na poslancoch, či sa k nám pridajú, veď svoje volebné obvody majú prechádzať. Od nás všetkých záleží, v akom prostredí budeme žiť a aká bude naša obec.

  Nabudúce, ak nám zdravie dovolí, ale i opatrenia spojené s pandémiou, pôjdeme na inú ulicu.

 • 24.8.2021  Členská schôdza

  Po dlhej prestávke sme sa opäť stretli na členskej schôdzi. To, že nám bolo spolu vždy dobre sa potvrdilo aj teraz, keď z počtu 54 členov sa členskej schôdze zúčastnilo 44. Prišli k nám aj takí, ktorí prejavili záujem o členstvo v organizácii, ale aj tí, ktorí sa členských schôdzí už nezúčastňovali a našli odvahu opäť k nám prísť. Privítali sme i našich hostí – zástupcu starostu obce p. Michala Boleša, členku Republikovej rady JDS p. Máriu Osifovú a predsedu OV JDS vo Svidníku p. Antona Berežňáka.

  Hneď druhý bod nášho programu sme venovali spomienke na zosnulého predsedu našej organizácie Jána Jackanina, ktorý zomrel dňa 18.7.2020. V deň konania členskej schôdze, jedna členka výboru za všetkých členov organizácie na jeho hrobe zapálila sviečku. Minútou ticha sme si všetci prítomní členovia i hostia uctili jeho pamiatku.

  Za predsedu organizácie bola zvolená p. Anna Mihaľová, ktorej sme zablahoželali a spoločne sme si zaželali, aby sa nám v práci darilo. Rozprávali sme aj o tom ako budeme pokračovať v našej činnosti.

  Jedným z bodov nášho plánu práce je pomoc OcÚ a to tým, že budeme pomáhať pri akciách, ktoré organizuje obecný úrad, budeme sa zúčastňovať brigád v obci, ale i prechádzať ulicami obce a upozorňovať občanov na znečisťovanie životného prostredia.

  OV JDS vo Svidníku nám minulého roku dal do bezplatného prenájmu notebook, ktorý nám slúži pre skvalitnenie práce.

  Nechýbala káva a zákusok. A v závere nášho stretnutia sme k jubilejným 70-tym narodeninám, ktoré oslávil v mesiaci apríli, zablahoželali predsedovi OV JDS p. Antonovi Berežňákovi. Predsedníčka našej organizácie, Anna Mihaľová, mu odovzdala darček od nás i od obecného úradu. Z tohto stretnutia sme odchádzali povzbudení a mnohí sa pýtali, kedy sa opäť stretneme. Snáď Ondrejovské posedenie, na ktorom sme sa pravidelne stretávali, budeme môcť v tomto roku zorganizovať.

 • Marec 2021  Odišiel od nás...

  Dňa 29.3.2021 zomrel a dňa 31.3.2021 sme na poslednej ceste vyprevadili nášho člena Milana Haviru vo veku nedožitých 80 rokov. Prichádzal k nám a tešil sa z každého stretnutia dovtedy, kým mu to jeho zdravotný stav dovolil. Rád sa vždy zapájal do rôznych aktivít v obci a k tomu viedol i celú svoju rodinu. Odpočívaj v pokoji, Milan.

 • Február 2021  Darček od KDH a OcÚ

  V dobe, tak ťažkej najmä pre nás seniorov, sme mali aj dôvod na radosť. V mesiaci februári sme my, členovia ZO JD, ale i ostatní seniori nad 65 rokov, dostali darček od KDH respirátor FFP2. Prostredníctvom sociálnej sieste sme sa za tento darček poďakovali p. Milanovi Majerskému, predsedovi KDH. Naše poďakovanie patrilo aj zástupcovi starostu obce p. Michalovi Bolešovi za respirátor, ktorý nám daroval náš obecný úrad.

  Najväčším bohatstvom každej dediny sú ľudia, ktorí v nej žijú a svojou prácou i rôznymi aktivitami ju zviditeľňujú. Aj my, členovia organizácie, sa o to budeme snažiť.

 • September 2020  Zájazd do Kežmarku

  Okresná organizácia JDS vo Svidníku, v zastúpení predsedom Antonom Berežňákom, nám na porade predsedov dňa 4.9.2020 dala do bezplatného prenájmu notebook pre skvalitnenie práce v organizácii.

  Štyria členovia našej organizácie sa zúčastnili zájazdu do Kežmarku dňa 9.9.2020, ktorý pre členov jednoty dôchodcov v okrese zorganizovala OO JDS vo Svidníku.

 • Júl, august 2020  Rekondičný pobyt v kúpeľoch

  Štyria členovia našej organizácie sa zúčastnili rekondičných pobytov v kúpeľoch. Poukazy nám pridelila OO JDS vo Svidníku.

 • 18.7.2020  Odišiel od nás...

  Dňa 18.7.2020 nás, členov organizácie jednoty dôchodcov, v ranných hodinách zasiahla správa o náhlom úmrtí predsedu organizácie Jána Jackanina. Bol pri zrode našej organizácie a viac ako 5 rokov stál aj na jej čele. Pod jeho vedením sme zorganizovali množstvo akcií. Členská základňa sa najmä jeho zásluhou rozrastala. Stále hovoril, že tam, kde je viac ľudí je i viac nápadov a život, ktorý žijeme pre niekoho stojí za to. A takým životom sa snažil žiť aj on. Vzdať úctu a pokloniť sa jeho pamiatke prišli takmer všetci naši členovia. Prišli aj členovia Okresnej organizácie vo Svidníku na čele s jej predsedom Antonom Berežňákom a predsedovia zo susedných organizácií.

  Jeho odchodom ostalo prázdne miesto nielen v rodine, ale aj v našej organizácii. Nezabudneme na jeho aktívny život ako predsedu organizácie. Všetko sa môže opakovať, len život sa neopakuje. Spomienky na to, čo sme s ním prežili, nám ostávajú. Dňa 21.7.2020 sme ho na poslednej ceste vyprevadili.

 • Marec 2020  COVID-19

  Vláda SR na základe odporúčaní Ústredného krízového štábu SR prijala v boji proti COVID-19 množstvo opatrení. Keďže bol zákaz usporadúvať hromadné podujatia nemohli sme sa preto stretávať.

 • 12.12.2019  Návšteva starších členov

  Ani v tomto roku sme nezabudli na starších členov. Piati členovia organizácie navštívili p. Annu Eliašovu. Aj keď prišli neohlásení, privítala ich láskavo a s úsmevom na tvári. Porozprávala o sebe, o svojej rozvetvenej rodinke i o práci. A skonštatovala, že jej deti a vnúčatá, robia veľkú radosť. Pochválila sa im, že je už aj prababkou. Nechýbala chutná kávička a zákusok. Poďakovala im za návštevu i za to, že sme si na ňu spomenuli.

  Z návštevy u p. Eliašovej naši členovia odchádzali obohatení o nové zážitky.

 • December 2019  Pomoc ľuďom zasiahnutým tragédiou v Prešove

  Aj naša organizácia sa rozhodla pomôcť tým, ktorí boli zasiahnutí tragédiou na ul. Mukačevskej v Prešove a na transparentný účet mesta Prešov sme dňa 11.12.2019 poslali finančnú čiastku 50,- €.

 • 28.11.2019  Ondrejovské posedenie

  Hneď v úvode nášho stretnutia sme členom organizácie odovzdali pozdrav od starostu našej obce p. Františka Mašleja, ktorého sme navštívili, keďže je už dlhšiu dobu nemocný. Poďakoval nám za návštevu a aj za to, že našou činnosťou obec zviditeľňujeme. A my sme mu zaželali skoré uzdravenie. Toto naše „Ondrejovské posedenie“ sa líšilo od predošlých, lebo práve na ňom sme si pripomenuli päť rokov od založenia našej organizácie. Päť rokov a piati členovia výboru spomínali na to, čo sa nám za toto obdobie podarilo urobiť. Nechýbal slávnostný prípitok ani kultúrny program, v ktorom vystúpili naše členky. Zaspievali častušku a zahrali nám aj naši heligonkári. Častuška začínala slovami:

  „Bulo to v decembru v 2014-tym, vtedy me začali a členmi še stali. Jednotu dochodcov už pejc roky máme a šicke s radoscu še tu štritavame.“

  Prežili sme pekné popoludnie pri hudbe, speve i rozhovoroch.

 • 23.11.2019  Odišiel od nás...

  Dňa 23.11.2019 sme na poslednej ceste vyprevadili nášho člena Jána Skorohida. Bol to skromný človek a taký bol aj jeho život. Budeme na neho s láskou spomínať. Česť jeho pamiatke.

 • November 2019  Pozdrav našim rodákom

  K meninám sme zablahoželali dcéram našich členov – Renáte Bolešovej a Emílii Majerovej, ktoré žijú v zahraničí. Isto sme im s pozdravom poslali i kus domova. Za pozdrav nám poďakovali. Milka Majerová nám zablahoželala aj k 5. výročiu založenia našej organizácie.

 • 24.9.2019  Členská schôdza

  V tento deň sme sa zišli v sále obecného úradu na členskej schôdzi. Predseda organizácie pán Ján Jackanin nás oboznámil s činnosťou za obdobie marec – september. V správe, ktorú predniesol povedal, že je rád, že naša organizácia združuje ľudí, ktorí chcú odovzdávať skúsenosti mladej generácii a spolu s nimi sa tešiť z dosiahnutých výsledkov. Dňa 6.7.2019 pripravil OFK Tatran Kračúnovce oslavy 70. výročia založenia futbalu, na ktorých boli aj naši členovia odmenení za to, že mali zásluhu na rozvoji futbalu v obci. Vyzval všetkých odmenených, aby vstali zo svojich miest. Aj my sme sa im za to poďakovali a zatlieskali im. Spolu s nimi sme sa tak mohli tešiť, že mladá generácia, ktorá stojí na čele tohto futbalového klubu na svojich predchodcov nezabúda.

  Zablahoželali sme našim členom, ktorí svoje životné jubileá oslávili v tomto roku. Jubilanti nás pohostili a spoločne sme si aj posedeli. Z radov našich členov máme ďalší manželský pár – Jána Lajčina a Annu Lajčinovú, ktorí si pripomenuli 50. výročie ich spoločného života.

  Na tejto členskej schôdzi sme odovzdali členské preukazy novým členom. Poteší nás to, ak k nám prídu takí seniori, ktorí chcú tiež aktívne starnúť.

  A na tejto schôdzi sme si naplánovali ďalšie naše stretnutie v závere mesiaca novembra. Domov sme odchádzali s pocitom, že v spoločnosti je nám seniorom tak dobre.

 • 23.8.2019  Celodenný výlet

  Každoročne v letných mesiacoch organizujeme jednodňový výlet. Trasa tohtoročného výletu bola Svidník, Bardejov a Bardejovské Kúpele. Navštívili sme Pamätník sovietskej armády vo Svidníku, Bardejovský jarmok a Bardejovské Kúpele, kde v skanzene stojí dom z našej obce, v ktorom bývala rodina Kmecova. Mnohí si na to ešte pamätáme, keď tento dom stál u nás na vyšnom konci.

 • 26.6.2019  Výlet do prírody

  V tento deň sme zorganizovali výlet do prírody spojený s opekačkou. Aj tohto roku nám počasie prialo. Pri speve a pochutnaní si na všelijakých dobrotách sme strávili krásne slnečné popoludnie.

 • 7.6.2019  Brigáda na cintoríne

  Jedným z bodov nášho plánu činnosti je pomáhať pri upratovaní verejného priestranstva v našej obci. V tento deň sme pomáhali pri hrabaní pokosenej trávy na cintoríne. Starosta obce pán František Mašlej, nám za túto prácu poďakoval a odmenil nás. Poďakovanie pre nás znelo aj z obecného rozhlasu. Tejto brigády sa zúčastnilo 11 členov. Na členskej schôdzi sa všetkým zúčastneným poďakoval predseda organizácie pán Ján Jackanin a zvlášť členke výboru p. Márii Juskovej, ktorá túto brigádu zorganizovala.

 • 28.3.2019  Posedenie pri knihe

  Už tretí krát sme sa stretli na posedení pri knihe. Nebolo nás veľa, ale tí, ktorí sa chcú stretávať prišli. Prečítali sme si z niektorých kníh múdre rady, porozprávali o knihách, ktoré sme v poslednom období čítali, zasúťažili si v kvíze a zahrali spoločenské hry. Prvosienky vo vázičke na stole pripomínali, že jar je naozaj už tu. A takto príjemne sme strávili pekné popoludnie s knihou.

 • 21.3.2019  Výročná členská schôdza

  V tento deň sme sa zišli, aby sme zhodnotili činnosť našej organizácie za uplynulý rok a vytýčili si nové úlohy. Na tejto schôdzi sme privítali našich vzácnych hostí – starostu obce pána Františka Mašleja, členku okresného výboru a predsedníčku ZO JD v Giraltovciach p. Máriu Osifovú a členku okresného výboru a členku výboru ZO JD v Giraltovciach p. Alenu Kmecovú.

  Marec – patrí právom jari,
  prináša nám vzácne dary,
  slnko, hoci ešte trochu chladné,
  na svoj trón si opäť sadne.

  Takto začínala báseň o jari, ktorá zaznela v úvode. Predseda organizácie pán Jackanin zhodnotil činnosť za uplynulý rok. O všetkých našich aktivitách informujeme priebežne na webovej stránke našej obce. Pripomenul, že v r. 2015 sme skonštatovali spolu s pánom starostom, že ako novozvolený starosta obce začína on a začíname aj my, pretože sme založili organizáciu. Želali sme si navzájom, aby to, čo urobíme bolo prospešné pre našu obec. Prešli štyri roky od založenia organizácie a nové volebné obdobie začalo plynúť pre nášho pánu starostu. Zaželali sme mu veľa úspechov v tejto práci, mnoho síl a poďakovali sme sa za podporu, ktorú zo strany obecného úradu máme. Len vďaka takejto podpore môžeme pokračovať v našich aktivitách.

  V tomto roku uplynie 70 rokov od založenia organizovaného futbalu v našej obci a 40 rokov od založenia folklórnej skupiny. Aj niektorí členovia našej organizácie boli tými, ktorí sa zaslúžili o to, že naša obec sa stala známou obcou široko ďaleko, vďaka futbalu i folklóru.

  V pláne činnosti na rok 2019 sme si naplánovali i také akcie, ktoré pomôžu obci pri ochrane životného prostredia. Členovia našej organizácie sa zúčastnia brigád v obci, napr. pri vysádzaní kvetov, čistení hrobov od pokosenej trávy, hrabaní lístia. Záleží nám na našom okolí, preto pri vychádzkach do prírody urobíme fotodokumentáciu z okolia, kde sa hromadia rôzne skládky a poskytneme to obecnému úradu, aby mohol konať. Zišli sme sa, posedeli si, pohostili sa, porozprávali o každodennom živote a už vtedy sme sa tešili na ďalšie naše stretnutie – posedenie pri knihe, ktoré sme si v marci naplánovali.

 • 23.2.2019  Odišla od nás...

  Dňa 26.2.2019 sme sa rozlúčili s našou členkou Mgr. Máriou Šrutkovou. Bolo to len nedávno, keď k nám na stretnutia, prichádzala. Smrťou sa skončilo všetko. Skončil sa život jedného človeka, ten náš stále pokračuje. Môžeme preto spomínať na to, čo sme s ňou prežili. V našich srdciach nám ostanú na jej život len tie najkrajšie spomienky. Česť jej pamiatke!

 • 21.2.2019  Zájazd do Vysokých Tatier

  Výbor ZO JD zorganizoval pre členov našej organizácie zájazd do Vysokých Tatier. Správne oblečení a obutí tak, ako sa do Tatier na túry chodí, nasadli v skorých ranných hodinách do autobusu. Navštívili Hrebienok a pozreli si tam ľadové sochy. Každoročne sú tieto sochy postavené na rôznu tému a tento rok sa ľadový dom niesol témou Baziliky sv. Petra v Ríme. Je to precízna práca majstrov sochárov a pripomínalo to tatranskú ľadovú rozprávku. Obdivovali všetko, čo videli. Počasie našim členom prialo. Bol to slnečný februárový deň. V Starom Smokovci si pozreli aj rôzne kultúrne pamiatky. Cestou domov navštívili Spišský salaš, kde si pochutnali na chutnom jedle. Posedeli a oddýchli si a potom už pokračovali v ceste domov.

  Tohtoročné fašiangové stretnutie strávili naši členovia, takto príjemne, vo Vysokých Tatrách.


 • 29.11.2018  Ondrejovské posedenie

  Už minulého roku sme si na Ondrejovskom posedení povedali, že aj o rok, ak nám to zdravie dovolí, takéto stretnutie pripravíme. A slovo sme dodržali. Na úvod zaznela báseň o jeseni života. Aj o tom sa v tejto básni hovorilo:

  Keď v ľudskom žití jeseň príde, všetko je také boľavé, za horu rokov slnko zájde a ani láska už tak nehreje. Neisté bývajú i naše kroky, na všetkom sa už potkýnaš, pohorie ťažké tvoria roky a sily nieto nadostač.

  Zablahoželali sme i naším jubilantom:
  Božene Dlubačovej, Márii Frimerovej a Jánovi Herakovi k ich jubilejným narodeninám. Niektorí ich už oslávili a niektorí ešte, do konca roka, oslávia. Naše aktívne členky zaspievali pieseň „Nebudem ja v starom dome bývať“. Bola to dojímavá pieseň o tom, ako syn umiestnil otca do domova dôchodcov, hoc otec mu dal polovicu svojho domu. Aj toto však život prináša.

  Posedeli sme si, porozprávali sa, pohostili a domov sme odchádzali so želaním jeden druhému, dobrého zdravia a veľa pekných chvíľ do nastávajúcich dní. Pred nami je advent a po ňom i Vianoce. Cez zimné obdobie sa chceme stretávať v našom klube dôchodcov a tak spoločne tráviť i dlhé zimné večery.

 • 24.11.2018  Pozdrav našim rodákom

  Pri príležitosti menín sme pozdravili dcéru našich členov Emíliu Majerovú, ktorá žije so svojou rodinou v Nemecku. Náš pozdrav ju veľmi potešil. Napísali sme jej o našich aktivitách, ako sa naši členovia tešia na každé naše stretnutie. Verím, že s pozdravom sme jej poslali i kus domova.

  Napísala nám : „Váš pozdrav k mojím meninám je pre mňa o to vzácnejší, lebo tu sa meniny ani neoslavujú.“ Zaželala nám, nech sa nám darí v našej činnosti.

 • Október 2018  Oprava hrobov neznámych vojakov

  V mesiaci októbri sme na našom cintoríne opravili hroby neznámych vojakov a pri Pamiatke zosnulých sme na ich hroby položili kytičku kvetov a zapálili kahance. O tieto hroby sa staráme počas celého roka.

 • 18.10.2018  Odišiel od nás...

  Dňa 20.10.2018 sme sa rozlúčili a do večnosti vyprevadili nášho člena Ladislava Sabola. Už v mladosti, po smrti svojej manželky, zostal na výchovu detí sám. Bol to skromný človek, taký bol aj jeho život a tak sa snažil vychovávať aj svoje deti. S láskou si na neho budeme stále spomínať.

 • 12.9.2018  Výlet do Poľska

  V tento deň sme zorganizovali jednodňový výlet do Poľska. Navštívili sme dedinku Tylicz. Táto dedinka ponúka oázu pokoja a pohladenie na duši, o čom sme sa mohli presvedčiť i pri prehliadke ružencovej záhrady a krížovej cesty. Prezreli sme si nový a starý kostol, oboznámili sme sa aj s jeho históriou.

  Navštívili sme tiež Krynicu, soľnú jaskyňu i Muszynu. Obdivovali sme všetko, čo sme tam videli. Nakúpili sme si, pochutnali na dobrom obede, posedeli pri kávičke a večer sme sa šťastne vrátili domov.

 • 16.8.2018  Výlet do prírody spojený s opekačkou

  K letu už samozrejme patrí u nás výlet do prírody spojený s opekačkou. Počasie nám prialo, vôňa všelijakých dobrôt, osviežujúce nápoje i spev – to všetko nechýbalo, tam na okraji lesa, kde sme sa stretli.

 • 7.8.2018  Odišiel od nás...

  Dňa 7.8.2018 zomrel a dňa 9.8.2018 sme sa naposledy rozlúčili s naším členom Petrom Sukovským. Dňa 26.8. by sa bol dožil 75-tych narodenín. Odišiel od svojej rodiny, odišiel od nás, členov základnej organizácie JD. Rád k nám prichádzal a o rôzne zážitky zo svojho života sa vždy s nami podelil. Česť jeho pamiatke.

 • 2.8.2018  Členská schôdza

  Leto, čas dovoleniek, čas oddychu. Náš seniorsky vek nám už umožňuje oddychovať nielen v lete. Leto je i obdobím, kedy môžeme tráviť viac času so svojimi deťmi i našimi vnúčatami. Je čas, keď už zberáme i úrodu z polí. O nás senioroch sa hovorí, že my máme už čas na všetko.

  Na tejto schôdzi sme zablahoželali naším jubilantom, ktorí svoje jubilejné narodeniny oslávili počas roka do konania tejto schôdze: Boli to:

  Anton Kokoška, Alžbeta Dzurišová, Mária Jurková, Magdaléna Jackaninová, Eva Havirová, Imrich Benka, Miloslava Benková, Helena Majerníková, Juraj Kmec, Valéria Bartošová, Anna Fiľakovská a Magdaléna Buríková

  A zablahoželali sme i našim členom Márii a Emilovi Dikyovým k ich zlatej svadbe, ktorú oslávili v mesiaci júli. Sú v poradí už šiestym manželským párom z našich členov. Želali sme im ešte veľa spoločných rokov prežitých v dobrom zdraví a vo vzájomnom porozumení.

  Na každé ďalšie naše stretnutia sa vždy tešíme. Posedíme si, pohostíme sa, zaspievame a je nám spolu vždy dobre.

 • 8.7.2018  Odišiel od nás...

  Dňa 5.7.2018 v kruhu svojej rodiny oslávil 65-te narodeniny náš člen Jozef Lajčin. Žiaľ tri dní po oslave narodenín, dňa 8.7.2018 zomrel. Bol aktívnym členom a zapájal sa do všetkých akcií, ktoré naša organizácia zorganizovala. Na jeho poslednej ceste sme ho dňa 10.7.2018 vyprevadili. Budeme na neho s láskou spomínať.

 • Jún 2018  Rekondičný pobyt v Turčianskych Tepliciach

  Dvaja členovia našej organizácie sa zúčastnili rekondičného pobytu v Turčianskych Tepliciach. Poukazy na tento pobyt našej organizácii pridelila OO JDS vo Svidníku.

 • 7.6.2018  Okresné športové hry seniorov vo Svidníku

  Súťažné družstvo žien z našej organizácie súťažilo v zložení : Magdaléna Jackaninová, Anna Bolešová a Mária Mihaľová, družstvo mužov tvorili : Ján Jackanin ml., Ján Jackanin st., Ján Lajčin a Ján Fedák. OO JDS vo Svidníku udelila našim súťažiacim diplom za 4. miesto.

 • 19.4.2018  Okresný snem Jednoty dôchodcov vo Svidníku

  Našu organizáciu na tomto sneme zastupovali Ján Jackanin – predseda, Miloslava Benková – tajomníčka a Mária Frimerová – členka výboru. Na tomto sneme delegáti opäť zvolili za predsedu Okresnej organizácie JDS Antona Berežňáka, za člena okresnej rady a člena jej predsedníctva, predsedu našej organizácie Jána Jackanina a za členku revíznej komisie Miloslavu Benkovu, tajomníčku našej ZO.

 • 14.3.2018  Posedenie pri knihe

  Mesiac marec sa spája s príchodom jari, ale i s pojmom marec – mesiac knihy. Aj my, členovia ZO JD sme si posedeli pri knihe, porozprávali o knihe, ale i o každodenných starostiach. Práve kniha a prebúdzajúca sa príroda nám dodáva chuť do života i dostatok nových síl, ktoré nám počas zimy ubudli.

 • 8.2.2018  Výročná členská schôdza ZO JD

  Dňa 8.2.2018 sa členovia organizácie jednoty dôchodcov zišli na výročnej členskej schôdzi, na ktorej medzi sebou privítali vzácnych hostí – starostu obce pána Františka Mašleja a členku OV JD vo Svidníku a predsedníčku ZO JD v Giraltovciach pani Máriu Osifovu, ktorej sa zvlášť poďakovali za to, že práve ona bola hlavnou iniciátorkou založenia organizácie.

  Som senior a som hrdá na to, že žijem v tejto veľkej rodine,
  Jednotu dôchodcov si viac ako zlato, vážia a cenia nielen v meste,
  ale aj tu v mojej rodnej dedine.

  Takto končila báseň, ktorú predniesla p. Benková a začínalo rokovanie schôdze. V správe o činnosti za obdobie rokov 2015-2017, predseda organizácie p. Ján Jackanin rozprával o aktivitách organizácie. Zároveň povedal, že práve dnes si môžeme položiť nasledovné otázky : „Splnili sa naše očakávania, malo vôbec význam založiť v obci organizáciu“ ? A odpoveď na tieto otázky zazneli v diskusii. Vtedy nás na začiatku bolo 41, teraz je nás 56 členov. V závere svojho vystúpenia predseda organizácie povedal:

  „Na členskej schôdzi v r. 2015 sme spoločne s pánom starostom konštatovali, že ako novozvolený starosta obce začína on, začíname aj my a želali sme si, aby výsledky našej spoločnej práce bolo v našej obci vidieť. Veríme, že sme svojou doterajšou činnosťou, prispeli k tomu aj my“

  takto končil svoje vystúpenie, predseda organizácie p. Ján Jackanin. Za spoluprácu v prospech rozvoja organizácie Jednoty dôchodcov a v prospech staršej generácie a pri príležitosti 25. výročia založenia JD na Slovensku sme starostovi našej obce odovzdali Pamätný list od predsedu Jednoty dôchodcov na Slovensku. Poďakovali sme mu aj za to, že našu činnosť, spolu s pracovníkmi OcÚ a poslancami Obecného zastupiteľstva, podporuje. Na tejto výročnej členskej schôdzi sme schválili Plán činnosti na rok 2018 a zvolili sme výbor a revíznu komisiu na obdobie rokov 2018-2022.

  Do výboru ZO JD v Kračúnovciach boli zvolení:

  Ján Jackanin: predseda
  Miloslava Benková: tajomník
  Mgr. Mária Frimerová: podpredseda
  Anna Fiľakovská: hospodár
  Mária Jusková: člen výboru

  Revízna komisia:

  Eva Havirová: predseda
  Božena Dlubačová: členka
  Ján Lechman: člen

  Po rokovaní výročnej členskej schôdze sme si spoločne posedeli a zaspievali, veď boli fašiangy. O dobrú zábavu sa postarali naši heligonkári Ján Jackanin a Dušan Havira. Niektorí naši jubilanti nás pohostili, členky výboru napiekli šišky a bolo nám všetkým príjemne.

  A čím častejšie sa stretávame, tým máme k sebe akosi bližšie. Pri odchode domov sa niektorí členovia pýtali : „A kedy nás pozvete zase“ ?

  Človeka vždy poteší, keď sa ľudia chcú stretávať, keď sa cítia v spoločnosti svojich rovesníkov príjemne. A veríme, že práve takéto stretnutia budú organizovať aj v nasledujúcich rokoch členovia novozvoleného výboru a revíznej komisie.

 • 30.11.2017  Ondrejovské posedenie

  Dňa 30.11.2017 sa členovia našej organizácie zišli v sále kultúrneho domu na posedení, ktoré sme nazvali „Ondrejovské“.

  V úvode zaznela báseň o rodnej dedine, ktorú predniesla p. Benková. Predseda organizácie, p. Jackanin, privítal hostí – starostu obce p. Františka Mašleja a členov ZO JD v Kukovej. O činnosti organizácie naše členky spievali v častuške. Na harmonike ich doprevadzal Ondrej Majer, ktorý sa zároveň postaral i o zábavu na tomto posedení. V častuške sa spievalo aj o tom :

  „Chceme Vám zašpivac o tým co robíme, jak tu v Kračinovci sebe nažívame. Jednotu dochodcoch už tri roky máme a v tým našim klube vše še štritavame. Fašengovú schôdzu my pripravujeme, kreple i koláče vše vtedy pečeme. A ked marec pridze i knižky čítame, že še máme pobrac, na to nemyšlime. Šicko o činnosci vše zverejňujeme, naj všadzi každý zná, co my dokážeme. Robota zrobená, poľa poorané, budzme šicke vjedno a še zabavajme...“

  Potleskom nás, ktoré sme častušku spievali, odmenili ostatní prítomní.

  „Každý z nás má nejakého priateľa“, povedala v príhovore, tajomníčka organizácie p. Benková. „Aj náš dôchodcovský vek je ideálny na nadviazanie priateľských vzťahov s rovesníkmi, ktorí majú rovnaké záujmy ako my. Vždy je príjemné stretnúť sa aj v tomto veku so svojimi priateľmi. Máme za sebou bohaté životné skúsenosti, vidíme už i výsledky svojej práce. Je teda o čom si už porozprávať.“ Členky našej organizácie Magdaléna Jackaninová a Eva Havirová nám spevom spríjemnili toto popoludnie. Na harmonike im zahral a aj zaspieval Ján Jackanin. O občerstvenie sa postaral výbor našej organizácie. Chutné koláče napiekli naše členky Zuzana Jackaninová a Magdaléna Jedináková. A tí, ktorí mali chuť, si aj zatancovali. Aj naši hostia z Kukovej nám zaspievali a za pozvanie na toto posedenie nám poďakovali.

  Presvedčili sme sa, že aj chladné novembrové popoludnie sa dá stráviť príjemne. A nás, členov výboru, ktorí sme toto stretnutie pripravovali, zvlášť potešilo, keď sa nás, v sále kultúrneho domu, toľko zišlo. Priestory klubu dôchodcov nám už na takéto stretnutia nepostačujú.

 • Rekondičný pobyt v Kúpeľoch Nimnica

  V mesiaci októbri sa dvaja naši členovia zúčastnili rekondičného pobytu v Kúpeľoch Nimnica. Poukazy na tento pobyt pridelil našej organizácii Okresný výbor JD vo Svidníku. Liečebný pobyt je určený pre seniorov a procedúry, ktoré tam absolvovali, im dodali nové sily.

 • 21.9.2017  Členská schôdza

  Po dlhšej prestávke, ktorá bola spôsobená rekonštrukciou priestorov v našom kultúrnom dome, sme sa opäť zišli na členskej schôdzi. V úvode zaznela báseň o jeseni, o tom, že jeseň má svoje neopakovateľné čaro a vplýva aj na ľudí. Dní sú už kratšie, slnka pomenej a prichádzajú i daždivé dní. A jeseň života je obdobím, keď už každý z nás má viac času na seba i svoje okolie. Dôvodom nášho stretnutia bolo aj to, že deviati členovia organizácie oslávili jubilejné narodeniny a jeden člen jubilejné narodeniny ešte oslávi. K sviatku sme im zablahoželali. Na členskej schôdzi sme privítali i starostu našej obce p. Františka Mašleja, ktorý nás poinformoval o úlohách, ktoré pripravuje obecný úrad i o tom, čo sa v obci za posledné obdobie udialo.

  Potom sme už blahoželali naším jubilantom, najprv predsedovi organizácie p. Jánovi Jackaninovi, ktorý dňa 4.6.2017 oslávil 70-te narodeniny. Popriali sme mu dobrého zdravia, Božieho požehnania a poďakovali sme mu aj za to, že pod jeho vedením sa nám všetkým darí starnúť aktívne. Odovzdali sme mu kvet i pozdravný list.

  Ďalšími jubilantmi, ktorým tiež patril kvet i pozdravný list boli:

  Juraj Majer 75 rokov
  Zuzana Kolesárová 75 rokov
  Anna Lajčinová 70 rokov
  Ján Hreha 70 rokov
  Mária Majerová 70 rokov
  Ján Jackanin 70 rokov
  Mgr. Mária Šrutková 65 rokov
  Terézia Skorohidová 65 rokov
  Ján Skorohid 65 rokov

  Naším jubilantom sme zaspievali pieseň „Mnohaja blahaja lita“. Túto nám už aj zahrali naši heligonkári – Ján Jackanin, tiež jubilant a Dušan Havira. Bolo to naozaj dojímavé. Jubilanti pre nás pripravili občerstvenie. Predseda organizácie nás pohostil chutným srnčím gulášom a ostatní jubilanti chutnými zákuskami.

  Porozprávali sme sa o všeličom i zaspievali sme si. Takéto stretnutia si už dokážeme zorganizovať a také bolo aj toto naše jesenné stretnutie.

 • 24.8.2017  Zájazd do Starej Ľubovne


  V živote je len pár nezabudnuteľných a neopakovateľných dní.

  Pre nás seniorov zo ZO JDS v Kračúnovciach to bol 24. august 2017. V tento deň sme sa vybrali na zájazd do prekrásnej a atraktívnej prírody Pieniny. Zišli sme sa ráno pri obecnom úrade o 6.45 a nasadli do pripraveného autobusu. Cesta rýchlo ubiehala.

  Prvá zastávka bol hrad Stará Ľubovňa. Privítal nás krásny slnečný deň. O chvíľu k nám zavítala sprievodkyňa, ktorá nás sprevádzala hradom a postupne vysvetľovala históriu hradu a skanzenu. Po krásnej a namáhavej obhliadke prišiel čas na chutný obed a občerstvenie. Naša cesta autobusom pokračovala do Poľska – Leľuchova .Tam sme si trocha nakúpili a potešili ženské srdiečka.

  Poslednou zastávkou bol Bardejovský jarmok. Prezreli sme si rôzne remeselnícke výrobky, oblečenie, sladkosti a nezabudli sme ani na kultúrne pamiatky Bardejova .

  Po krásne prežitom dni unavení, s novými poznatkami a zážitkami sme nasadli do autobusu a pokračovali cestou domov do Kračúnoviec do svojich rodín.

 • 5.7.2017  Spoločné zasadnutie výborov ZO JD Kukovej a Kračúnoviec

  Dňa 5.7.2017 na pozvanie ZO JD v Kukovej sa členovia výboru našej organizácie zúčastnili spoločného rokovania. Rozprávali sme o spoločných akciách, ktoré chceme zorganizovať, posedeli pri káve i zaspievali sme si. Človeku je v spoločnosti vždy dobre a v spoločnosti dobrých priateľov ešte lepšie. Už teraz sa tešíme na deň, keď ich u nás aj my privítame.

 • 13.6.2017  Športové hry seniorov vo Svidníku

  Dňa 13.6.2017 sa naši členovia zúčastnili športových hier, ktoré usporiadala Okresná organizácia Jednoty dôchodcov vo Svidníku. Našu organizáciu reprezentovali : Ján Jackanin, predseda organizácie, Ján Lajčin, Jozef Lajčin, Ján Jackanin, Anna Fiľakovská, Mária Jurková a Magdaléna Jackaninová.

  Že seniori vedia bojovať a súperiť dokázali v disciplínach v ktorých súťažili. Športové hry nie sú iba o súťažiach, či vecných odmenách pre víťazov. Sú predovšetkým o tom, že aj napriek mnohým chorobám, ktoré dôchodcov trápia, snažia sa im nepoddať. Víťazom je každý jeden, ktorý prekoná sám seba a príde si zmerať sily so svojím rovesníkom. S peknými zážitkami odchádzali z týchto športových hier aj naši členovia.

 • 30.4.2017  Pozdrav rodákom žijúcim v zahraničí

  Dňa 30.4.2017 sme poslali pozdrav k narodeninám dcére našej členky, Anny Bolešovej – Renátke, ktorá žije s rodinou v Anglicku.

  V liste, ktorý sme jej adresovali spolu s blahoželaním k narodeninám, bolo uvedené, že v pláne činnosti na rok 2017 máme bod - pozdraviť našich rodákov, ktorí žijú ďaleko od nás, myšlienkami sú stále doma, radi sa domov vracajú a zaujímajú sa o dianie v našej obci. K takým ľuďom patrí i Renátka.

  Slová piesne zo Zamaguria, ktorú spievajú Kollárovci: „Večer, keď slniečko za hory zachodí, vždy mi môj rodný kraj na rozum prichodí“ isto našu rodáčku dojali.

  Za pozdrav sa nám všetkým takto poďakovala:

  „Srdečne Vám všetkým ďakujem za krásny a dojímavý pozdrav k narodeninám. Milo ste ma prekvapili. Posielam pozdrav všetkým členom a želám Vám veľa krásnych chvíľ a zážitkov zo spoločných podujatí a výletov, ktoré organizujete. Nech sa Vám všetkým darí.“

  God Bless !

  S pozdravom Renáta

 • 23.3.2017  Posedenie pri knihe

  Naše stretnutie dňa 23.3.2017 začínalo touto básňou:

  „Keď mám peknú knižku v ruke, hoci neveľkú, je to akoby som stretla dobrú priateľku. Kniha to je moja kamarátka, vždy pripravená radu dať, učím sa z nej aj teraz, keď môj život sa už prestal ponáhľať.“

  Mnohí, ktorí sme sa tohto posedenia zúčastnili, sme nemali predstavu o tom, ako to bude prebiehať. Čítali sme si niektoré časti z knihy „Nebo nie je výmysel.“ Opisuje sa v nej neuveriteľný príbeh chlapčeka o výlete do neba a naspäť. Potom sme o tom diskutovali. A z tohto príbehu sme boli naozaj dojatí. Popritom sme si zaspomínali i na knihy, ktoré sme si čítali ešte v detstve, ale i na knihy, ktoré čítame teraz svojím vnúčatám.

  Knihy majú v sebe čarovnú moc, prihovoria sa nám svojím obsahom, novou myšlienkou. Prežili sme pekné popoludnie s knihou, prežili sme ho s dobrou priateľkou, akou kniha je. Aj s knihou možno starnúť aktívne, a hlavne preto sme sa stretli.

 • 15.3.2017  Návšteva starších občanov našej obce

  Dňa 15.3.2017 sme navštívili pani Máriu Havirovú, ktorá dňa 2.3.2017 oslávila požehnané 93-tie narodeniny. Býva spolu so svojím synom, ktorý sa o ňu stará. Je to naozaj vzácnosť dožiť sa takýchto rokov pri dobrej duševnej sviežosti. Pani Havirová nás už čakala pekne vyobliekaná. Rozprávala nám o tom, ako vyzerá jej deň a čo ešte dokáže. A spolu so synom nás i pohostila. Dala nám nahliadnuť do ich rodinných fotografií a tak sme si spoločne mohli spomínať i na tých ľudí z našej obce, ktorí už nie sú medzi nami.

  Vážme si jeden druhého, majme úctu k starším ľuďom a majme stále na zreteli, že oni si našu pozornosť zaslúžia. A to nielen preto, že aj nám už roky pribúdajú. Všetci nám budú za to povďační, tak ako to bolo aj na návšteve u pani Márii Havirovej, ktorá nás, na prahu svojho domu, vyprevádzala slovami : „Bars šumne Vám dzekujem, že sce mi prišli zagratulovac.“

  Aj v pláne činnosti na rok 2017 máme bod - návštevy starších občanov i jubilantov našej obce.

 • 23.2.2017  Výročná členská schôdza ZO JD dňa 23.2.2017

  Dňa 23.2.2017 sme sa zišli na výročnej členskej schôdzi, ktorá bola spojená s fašiangovým posedením. Tejto schôdze sa zúčastnili i naši hostia : Anton Berežňák – predseda OV JD vo Svidníku, predsedníčka ZO JD v Giraltovciach a členka OV JD Mária Osifová, členka výboru ZO JD v Giraltovciach Alena Kmecová, predsedníčka ZO JD v Kukovej a tajomníčka OV JD Helena Baranová a člen ZO JD v Kukovej Ján Baran.

  Predseda našej organizácie, Ján Jackanin, v úvode svojho vystúpenia poďakoval za spoluprácu v uplynulom roku. Povedal : „Som rád, že aj keď sme o rok starší, aj teraz sme odhodlaní byť aktívnymi a užitočnými.“

  V správe za uplynulý rok zhodnotil naše aktivity. Všetko o našej činnosti je pravidelne zverejňované na webovej stránke obce.

  Po ukončení schôdze nám naši heligonkári zahrali a spolu s nimi sme si zaspievali. Na stoloch nechýbalo to, čo k fašiangom patrí – šišky, koláče. A aj naši jubilanti niečo pridali. Domov sme odchádzali načerpaní novou energiou, akú si už pravidelne odnášame z každého nášho stretnutia.

 • 3.1.2017  Odišiel od nás...

  Dňa 3.1.2017 zomrel a dňa 5.1.2017 sme sa rozlúčili s naším bývalým členom Michalom Bolešom. Opustil nás vo veku 64 rokov. Bol dobrým manželom, starostlivým otcom i milujúcim dedkom. Mal rád ľudí a ľudia mali radi jeho. V jeho srdci bolo vždy dosť miesta pre každého. S láskou si na neho všetci spomíname...

 • 29.12.2016  Spoločné stretnutie členov našej organizácie s členmi v Kukovej

  Na pozvanie ZO JD v Kukovej sa 20 našich členov zúčastnilo posedenia dňa 29.12.2016 v Kukovej. Spoločne sme sa pri dobrej hudbe, speve a tanci zabávali. Mnohí sme sa i spoznávali, veď práve do našej školy prichádzali aj žiaci z Kukovej. A tak hoc nám roky pribudli, spomienky nám ostali. Naši hostitelia nás pohostili tak, ako sa na dobrých susedov patrí. O toto stretnutie bol zo strany našich seniorov veľký záujem. So sebou sme si zobrali i našich heligonkárov – Jána Jackanina a Dušana Haviru, ktorí hudbou i spevom vypomáhali domácim muzikantom. A je tu ďalší dôkaz, že sa oplatí častejšie stretávať a nesedieť doma. Je už teraz len na nás, kedy našich susedov pozveme aj my do Kračúnoviec.

 • 13.12.2016  Zvony nad krajinou z Kračúnoviec

  Dňa 13.12.2016 bola v našej obci nahrávaná relácia Rádia Regina Východ v Košiciach „Zvony nad krajinou“. Naša dedina je podľa svojho názvu vianočnou dedinou. A práve preto k nám zavítal rozhlas. Relácia bola odvysielaná dňa 25.12.2016 o 13.00 hod. V tejto relácii účinkoval i náš člen jednoty dôchodcov, Juraj Majer, ktorý je kostolníkom ev.a.v. cirkevného zboru v Kukovej, vo fílii v Kračúnovciach. Porozprával o Vianociach svojho detstva i o terajších zvykoch, ale aj o funkcii kostolníka, ktorú už vyše 20 rokov vykonáva. Aj keď aj ďalší naši členovia prispeli do tejto relácie piesňami, či slovom, nie všetko bolo do relácie zaradené a odvysielané.

 • Pozdrav rodákom žijúcim v zahraničí

  V pláne činnosti našej organizácie na rok 2016 je aj tento bod - poslať pozdrav našim rodákom, ktorí dlhodobo žijú v zahraničí. Najprv to teda budú pozdravy deťom našich členov.

  Dňa 24.11.2016 je v našom kalendári uvedené meno Emília. Dcéra našich členov Márie a Juraja Majerovcov – Milka, žije so svojou rodinou v Nemecku. K meninám sme jej práve v tento deň poslali blahoželanie, ale zároveň sme napísali i o tom, ako naši členovia – seniori v Kračúnovciach aktívne starnú.

  Aspoň niekoľko viet z jej odpovede: „Ďakujem za milý pozdrav a pekné slová. Teším sa z toho, akých máte aktívnych dôchodcov, že neustále niečo podnikajú. Aj moji rodičia sa vždy tešia niečo nové zažiť, alebo sa len tak stretnúť, veď v dôchodcovskom veku je to vzácne. Želám Vám veľa krásnych, spoločne prežitých akcií, lebo je jedno v akom veku dôchodcovia sú, ale vždy budú pre nás vzorom a motiváciou. Milka“

 • 22.11.2016  Členská schôdza

  Dňa 22.11.2016 sme sa zišli na členskej schôdzi. V úvode zaznela báseň:

  Keď jeseň vkročí do prírody farebné rúcho vždy jej dá, ľudský život ten má tiež doby a každá svoje čaro má.

  V správe o činnosti, predseda organizácie p. Ján Jackanin, rozprával o tom, čo sa nám podarilo za obdobie od poslednej členskej schôdze urobiť. Zablahoželali sme jubilantom : Magdaléne Jedinákovej a Petrovi Štefaníkovi – obom k 65-tym narodeninám. Zaspievali sme im, predseda organizácie im odovzdal pozdravný list a kvet. Obaja jubilanti pre nás pripravili pohostenie. Nezabudli sme ani na 50-výročie svadby manželov Magdalény a Jána Jackanina. Pani Jackaninovej sme sa poďakovali za reprezentáciu našej organizácie na súťaži Miss babička Topľanskej doliny a jej manželovi Jánovi za to, že nám na našich stretnutiach, vždy zahrá. Žene patril kvet, mužovi tekutý darček, ktorý mu venoval pán Jozef Bandžák z pálenice. A obaja si pre nás pripravili kultúrny program. Pani Jackaninová, samozrejme ako folkloristka, prišla na schôdzu oblečená v kroji.

  Z rúk predsedu OV JD vo Svidníku p. Antona Berežňáka, prevzala naša členka Miloslava Benková, vyznamenanie III. stupňa za dobrovoľnú prácu v prospech starších občanov. Na toto vyznamenanie ju navrhla naša základná organizácia. Ako hostí sme privítali nášho starostu Františka Mašleja, predsedníčku ZO JD v Giraltovciach, p. Osifovu, predsedníčku ZO JD v Kukovej p. Baranovu a podpredsedu p. Babeja. Pripomenuli sme si i naše druhé narodeniny a nášmu predsedovi sme venovali darček, v podobe častušky. Ten sa nám poďakoval a poďakoval sa aj všetkým, ktorí sa už rozhodli byť aktívnymi seniormi, lebo na každom našom stretnutí je nás stále viac. Potom už nasledovalo pohostenie a spoločná zábava. A čím častejšie sa stretávame, tým máme k sebe akosi bližšie.

 • Návšteva osamelých občanov

  Ďalšiu návštevu sme uskutočnili u p. Alžbety Harčarikovej, ktorá žije v dome sama. Avšak svojou návštevou ju vždy aj iní potešia. Pohostila nás, členov výboru a rozprávala nám o svojom živote. Z tejto návštevy sme odchádzali s pocitom, že každý človek, žijúci sám, sa poteší, keď ho navštívime. Na takýchto ľudí by sme nemali zabúdať.

 • Starostlivosť o hroby neznámych vojakov na cintoríne

  O hroby neznámych vojakov na našom cintoríne sa pravidelne, od ich opravy, staráme. Pri pamiatke zosnulých sme na týchto hroboch zapálili kahance a položili kyticu kvetov.

 • 26.10.2016  Miss babička Topľanskej doliny

  Dňa 26.10.2016 usporiadala ZO JD v Giraltovciach súťaž o Miss babička Topľanskej doliny. Našu organizáciu reprezentovala p. Magdaléna Jackaninová. A tí, ktorí sme sa tejto súťaže zúčastnili, ako diváci, konštatujeme, že jej patrí poďakovanie za odvahu a vzornú reprezentáciu nielen našej organizácie, ale aj našej obce. Ďakujeme i starostovi obce p. Františkovi Mašlejovi za ocenenie, ktoré sa jej z obecného úradu dostalo. A zábery z tejto súťaže odvysielala i Televízia Markíza. Všetky súťažiace odmenil i poslanec Prešovského samosprávneho kraja Ján Vook, ktorý bol členom poroty. Povedal, že boli plné elánu a pozitívnej energie, a preto sa rozhodol každú odmeniť pobytom v Bard. Kúpeľoch, kde ich i navštívil. Aj za našu členku ZO JD v Kračúnovciach - súťažiacu, p. Magdalénu Jackaninovú, Vám, p. Vook, patrí naše poďakovanie.

 • Október – mesiac úcty k starším – výstava jesenných plodov

  Už pravidelne, v mesiaci októbri pripravuje obecný úrad pre všetkých dôchodcov obce posedenie. Na tomto jubilantom obce nad 60 rokov zablahoželá starosta obce. Nikdy nechýba kultúrny program, na ktorý sa babičky a dedkovia zvlášť tešia, veď tam uvidia svoje milované vnúčatá. Upomienkové darčeky, pohostenie, darček pre jubilantov i kvet, toto všetko nikdy na stretnutí nesmie chýbať. K tomu želanie dobrého zdravia a ešte veľa rokov prežitých v rodinách, vo svojej obci, patrí od starostu obce Františka Mašleja, všetkým dôchodcom.

  V klube dôchodcov sme pri tejto príležitosti pripravili výstavu jesenných plodov. Naši členovia nám doniesli to, čo sami vypestovali. Oproti minulému roku bol o výstavu zo strany občanov väčší záujem. Poďakovanie za pomoc pri príprave výstavy patrí p. Dlubačovej i členkám výboru. Starostovi našej obce sme odovzdali niečo z úrody, zaspievali sme i častušku, v ktorej sme spievali o činnosti v našej organizácii. A opäť sme si zo stretnutia odniesli veľa pekných zážitkov i spoločných rozhovorov s ľuďmi, s ktorými sa denne nestretávame.

 • Rekondičný pobyt v kúpeľoch Nimnica

  Okresný výbor Jednoty dôchodcov vo Svidníku, pridelil našej organizácii 6 poukazov na rekondičný pobyt. Naši členovia sa ho zúčastnili v mesiaci októbri. Načerpali tam nových síl a tie potom mohli, hneď po príchode domov, využiť pri záverečných poľnohospodárskych prácach.

 • 15.9.2016  Výlet do prírody spojený s opekačkou

  V pláne činnosti na rok 2016 bol i výlet do prírody. Tento sme si naplánovali na deň 15.9.2016. Počasie bolo naozaj ako na objednávku. Niektoré ženy doniesli napečené koláče, občerstvenie a špekáčky zabezpečili členovia výboru. A niektorí muži doniesli špeciality z vlastných zdrojov. Osviežiť sme sa mohli vodou zo studničky, ktorú sme opravili a vyčistili. Aj tu patrí poďakovanie členom, ktorí pomáhali pri príprave tohto dňa. Boli to: Andrej Jedinák, Ján Hreha, Ján Jackanin a Ján Lechman, ktorý svojím traktorom pozvážal všetko potrebné. Naši heligonkári Ján Jackanin a Dušan Havíra, nám spríjemnili túto vydarenú akciu. V prírode sme načerpali novú energiu, ktorú my seniori zvlášť potrebujeme. Za prevoz a uskladnenie stola a lavičiek počas zimného obdobia sa chceme poďakovať nášmu členovi Jurajovi Majerovi. Bol to jeho nápad, ako dobrého gazdu, upozorniť na to, že stôl a lavičky je potrebné dať v zime pod strechu, veď to budeme potrebovať pri ďalšej vychádzke do prírody.

 • 9.8.2016  Zájazd do Maďarska

  9. august 2016 bol dňom nášho výletu do maďarského mestečka Nyíregyháza. Naplnení očakávaním sme sa stretli pred budovou nášho obecného úradu o 6.00 hod. V autobuse nás privítal predseda organizácie p. Ján Jackanin, ktorý nás oboznámil s trasou výletu. Po ceste, ktorú sme absolvovali, nadišiel čas vystúpiť z autobusu. A potom sme už obdivovali krásu oceanária a ZOO. V oceanáriu sme zažili ilúziu podmorského sveta. V obrovských akváriách sa preháňali farebné rybičky i nebezpečné murény. Najväčšou atrakciou bol osem metrov dlhý tunel. V ZOO žije 2 300 jedincov a 250 druhov živočíchov z piatich kontinentov. Po obhliadke sme si posedeli a pochutnali na maďarských špecialitách a samozrejme, že sme si i niečo nakúpili. Na kúpalisku sme sa potom dobre osviežili. Unavení, ale s krásnymi zážitkami, sme nastúpili do autobusu. Neoddeliteľnou súčasťou nášho výletu bola potom i chutná večera s občerstvením. Domov sme sa šťastne vrátili vo večerných hodinách.

 • Oprava studničiek v chotári obce

  Nápad opraviť a sprístupniť niektoré studničky v chotári našej obce sa zrodil u nášho člena Andreja Jedináka. Za prácu na brigáde pri oprave a vyčistení studničky v „Chorvace“, ktorú sme zorganizovali v letnom období patrí poďakovanie našim členom : Andrejovi Jedinákovi, Jurajovi Kmecovi, Dušanovi Havirovi, Jozefovi Tichanskému, Jánovi Lajčinovi a Jánovi Jackaninovi. Ak človek vykoná nejaký dobrý skutok, vždy ho to poteší. Poďakovanie patrí i starostovi našej obce Františkovi Mašlejovi, pretože obecný úrad nám poskytol dlaždice a náš člen Ján Lechman ich s ochotou vlastným traktorom previezol pod „Husárku“, kde sme opravili a vyčistili ďalšiu studničku. Tejto brigády sa zúčastnili : Andrej Jedinák, Ján Lajčin, Andrej Verčimák, Ján Lechman, Jozef Tichanský, Pavol Kolesár, Ján Hreha, Ján Jackanin, Mgr. Mária Dikyová a Mária Jurková. Za ich prácu, ktorá bola ťažká, im patrí poďakovanie, lebo pracovať v takom teréne, si pochvalu naozaj zaslúžia.

 • 14.7.2016  Členská schôdza

  Na tejto členskej schôdzi sme zablahoželali našim jubilantom. Boli to Milan Havira 75 rokov, Anna Eliašová 70 rokov, Anna Mikulová 70 rokov, Andrej Verčimák 70 rokov, Helena Hrehová 65 rokov, Anna Kacvinská 65 rokov, Dušan Majerník 65 rokov, Jozef Tichanský 65 rokov, Michal Dlubáč 65 rokov a Marta Mihaľová 60 rokov. Predseda organizácie p. Jackanin im odovzdal pozdravný list a kvet. Potom sme im zaspievali pieseň Mnohaja, blahaja... Jubilanti nám pripravili pohostenie a naši heligonkári sa postarali o dobrú zábavu.

 • Športové hry seniorov vo Svidníku

  V mesiaci júli 2016 usporiadal Okresný výbor Jednoty dôchodcov vo Svidníku športové hry, na ktorých súťažilo i naše družstvo v zložení : Mgr. Mária Dikyová, Mária Jurková, Magdaléna Jackaninová, Ján Jackanin, Jozef Tichanský a Dušan Majerník. Súťažilo sa v behu, hode granátom, vrhu guľou, streľbe, v hode váľkom i v kope na bránku. Za účasť na týchto športových hrách seniorov sme dostali diplom a pohár.

 • Športové hry seniorov v Giraltovciach

  Na pozvanie ZO JD v Giraltovciach sme sa v mesiaci júni 2016 zúčastnili športových hier. Pre nepriaznivé počasie nebolo možné súťažiť vo všetkých disciplínach, ale mohli sme si aspoň spoločne vymieňať skúsenosti z práce v organizácii. Týchto hier sa zúčastnili títo členovia : Mgr. Mária Dikyová, Mária Jurková, Magdaléna Jackaninová, Anna Fiľakovská, Eva Havirová, Ján Jackanin, Jozef Tichanský a Dušan Majerník.

 • 17.5.2016  Zdravotná prednáška

  Dňa 17.5.2016 sme zorganizovali zdravotnú prednášku, na ktorú sme pozvali odborného lekára – urológa MUDr. Richarda Bartla. Hneď v úvode zaznela báseň:

  Najcennejší dar

  Najdôležitejšie v živote je pre nás zdravie, vážme si ho a dobre strážme. Každý z nás chce predsa zdravý byť, preto sa snažme aj zdravo žiť. Pokúsme sa žiť trochu lepšie, naše šťastie bude o to väčšie. Dnes sme zdraví, zajtra možno nie, nerobme si však trápenie, snažme sa žiť zdravo a život nám potom bude plynúť hravo.

  Táto prednáška bola pre nás všetkých poučná a mnohí sme boli hneď rozhodnutí urobiť ten správny krok a absolvovať odborné vyšetrenie.

 • 3.5.2016  Členská schôdza

  Na tejto členskej schôdzi sme si povedali, čo všetko sa nám podarilo urobiť od výročnej členskej schôdze, i čo nás čaká v najbližšom období. Rozprávali sme aj o zájazde, ktorý plánujeme uskutočniť v letných mesiacoch. Medzi našimi členmi sú aj manželské páry, ktoré už oslávili zlatú svadbu, alebo práve v týchto dňoch ju oslávia.

  Zablahoželali sme teda našim členom - manželom: Eve Havirovej a Milanovi Havirovi, Zuzane Kolesárovej a Pavlovi Kolesárovi, Márii Majerovej a Jurajovi Majerovi a Alžbete Sukovskej a Petrovi Sukovskému. Načerpaní novou energiou sme odchádzali z tohto stretnutia do svojich domovov.

 • 1.2.2016  Dôchodcovia z Kračúnoviec po prvykrát hodnotili svoju činnosť

  V prvý februárový deň sme sa zišli na výročnej členskej schôdzi spojenej s fašiangovým posedením. Predseda organizácie, Ján Jackanin, hneď v úvode svojho vystúpenia vyjadril radosť, že sa schôdze zúčastňujú všetci, ktorí chcú byť ešte užitoční pre spoločnosť, ale i robiť niečo prospešné pre svoju obec. A ďalej pokračoval: „Rád by som vyslovil poďakovanie všetkým Vám, ktorí ste prijali výzvu starnúť aktívne, Vám, ktorí ste stáli pro zrode našej organizácie a ste jej súčasťou. A pre nás je tento deň zvlášť významný, pretože prvykrát sa môžeme obzrieť za pôsobením našej organizácie“.

  K tomuto dňu bolo v našej organizácii evidovaných 54 členov.

  Za pomoc, hneď v začiatkoch založenia organizácie, poďakoval p. Osifovej, predsedníčke ZO JD v Giraltovciach i p. Baranovej, predsedníčke ZO JD v Kukovej. Povedal: „Nie všade, ale u nás to stále platí, že niet nad dobrého suseda.“

  A čo všetko sa nám podarilo za rok trvania našej organizácie urobiť?

  Na cintoríne sme opravili hroby neznámych vojakov, uskutočnili sme zájazd, usporiadali výstavu jesenných plodov, v klube dôchodcov máme nástenky, na ktorých zaznamenávame všetko z našej činnosti. Našim členom jubilantom blahoželáme cestou obecného rozhlasu i na členskej schôdzi. Navštevujeme i najstarších obyvateľov našej obce. Toto sa dá robiť len vďaka podpore nášho obecného úradu, za čo im patrí poďakovanie.

  Prvykrát k nám do Kračúnoviec zavítal aj predseda OV JD vo Svidníku p. Anton Berežňák. Hneď v úvode svojho vystúpenia povedal, že nemôže tomu uveriť, čo sa nám za rok trvania našej organizácie, podarilo urobiť. Pozdraviť a povzbudiť nás prišla aj predsedníčka ZO JD v Kukovej p. Baranová spolu s podpredsedom ich organizácie p. Babejom. Za zviditeľňovanie našej obce sa nám poďakoval náš starosta František Mašlej.

  Po vyčerpaní všetkých bodov programu nasledoval kultúrny program v ktorom sa nám predstavili naše známe – učiteľky a zaspievali nám pekné ľudové piesne, tak po kračúnovsky. Na stoloch nechýbalo to, čo na fašiangy nesmie chýbať. A potom už mali sólo naši heligonkári – Ján Jackanin a Dušan Havira. Zaželali sme si, aby nás toto stretnutie posunulo vpred, aby sme stále viac nachádzali odvahu byť aktívnymi seniormi a robili dobré meno svojej obci, lebo je naším bydliskom a pre mnohých i rodiskom.

 • 15.12.2015  Návšteva jubilantky

  V pláne činnosti máme i návštevy nemocných členov, osamelých občanov, ale i takých, ktorí oslávili svoje jubileá. Dňa 15.12.2015 členovia výboru navštívili p. Tomkovú, ktorá už oslávila vzácne 90-te narodeniny. Táto návšteva bola pre nich povzbudením, pretože rozprávanie s ňou bolo zaujímavé. Porozprávala im o tom, ako sa žilo vtedy, keď bola mladá, rozprávala i o rôznych zvykoch na dedine. Z tejto návštevy odchádzali s údivom, pretože nie každému v tomto veku ešte slúži pamäť, nie každý vníma svoje okolie. Zaželali jej dobrého zdravia, Božieho požehnania a veľa radosti v rodine.

 • 24.11.2015  Členská schôdza

  V tento deň sme sa stretli na členskej schôdzi. Pripomenuli sme si 1. výročie založenia našej organizácie, zablahoželali jubilantom za II. polrok, porozprávali sa o radosti, i starostiach a takto príjemne sme strávili sychravý novembrový deň. Naša organizácia združuje práve takých ľudí, ktorí sa chcú stretávať.

  V II. polroku to boli jubilanti : Mária Tichanská – 60 rokov, Mária Jusková – 65 rokov, Zuzana Jackaninová – 65 rokov, Pavol Kolesár – 75 rokov a Ladislav Sabol – 75 rokov. V príhovore pre nich zaznelo: „Tento rok je pre Vás výnimočný a to tým, že ste oslávili jubileum. Nemajte dôvod na smútok, že sa Vám roky zaokrúhlili, veď výsledky Vašej práce je predsa vidieť.“ A opäť nechýbal pozdravný list, kvet i „Mnohaja blahaja lita“. Škoda však, že nás bolo málo, ale prišli všetci, ktorí o prácu v organizácii majú záujem a to je podstatné. Pri speve, ale i rôznych dobrotách, ktoré nám jubilanti pripravili, sme si potom posedeli.

 • Záujem o dianie v obci

  Zo strany nás, seniorov, je záujem aj o dianie v našej obci. Niektorí naši členovia sa pravidelne zúčastňujú zasadnutí obecného zastupiteľstva a potom informujú ostatných o všetkom čo sa v obci deje. A nechýbame ani na rôznych kultúrnych podujatiach, ktoré obecný úrad pripravuje pre občanov.

 • Spolupráca so susednými organizáciami

  Na pozvanie Základných organizácií z Giraltoviec a Kukovej sa zúčastňujeme zasadnutí ich členských schôdzí na ktorých môžeme načerpať nové skúsenosti, ktoré nám pomáhajú pri práci v našej organizácii.

 • Činnosť organizácie na nástenkách v klube dôchodcov

  V klube dôchodcov máme nástenky, na ktorých zaznamenávame všetko o našej činnosti. Sú tam i fotografie z akcií, ktoré sme doteraz usporiadali.

 • 27.10.2015  Ani v Kračúnovciach nezabudli na seniorov

  Príspevok s týmto názvom sme zaslali do Podduklianskych noviniek.
  Píše sa v ňom:

  Obecný úrad v Kračúnovciach pri príležitosti mesiaca úcty k starším pripravil pre seniorov obce posedenie. Celé popoludnie dňa 27.10.2015 sa nieslo v dobrej nálade. Deti materskej i žiaci základnej školy prednášali dôchodcom básničky, spievali i tancovali. Mnohé babičky i dedkovia sa tešili práve z vystúpenia svojich vnúčat. K seniorom sa prihovoril starosta obce František Mašlej, ktorý sa im poďakoval za prácu v prospech obce. Spolu so svojím zástupcom Jánom Talianom a predsedom ZO JD Jánom Jackaninom zablahoželali všetkým jubilantom obce nad 60 rokov. Jubilanti dostali darček a kvet a všetci dôchodcovia si domov odniesli kalendár. Pochutnali sme si i na výbornom guláši.

  Pri tejto príležitosti naši členovia pripravili v klube dôchodcov výstavu jesenných plodov. Každý sa chcel pochváliť tým, čo vypestoval. Boli to tekvice rôznych farieb a veľkosti, ovocie, zelenina rôznych druhov a tvarov, včelí med, ale i rôzne destiláty. Domov sme odchádzali obohatení o úctu, ktorá nám bola prejavená. „Život, ktorý žijeme pre niekoho stojí za to a Vy seniori takýto život predsa žijete. Váš život patrí Vašim deťom, vnúčatám, patrí však i našej obci“, aj tieto slová zazneli v príhovore z úst starostu obce Františka Mašleja.

 • Oprava hrobov neznámych vojakov na cintoríne

  Jedným z bodov nášho plánu činnosti v roku 2015 bola i oprava hrobov neznámych vojakov na našom cintoríne. Naši členovia - Dušan Majerník, Jozef Tichanský, Alžbeta Sukovská spolu s predsedom organizácie p. Jackaninom, opravili hroby neznámych vojakov, ktorí odpočívajú na našom cintoríne. Pomáhal im aj Ľubo Havrila, ktorému spolu s našimi členmi patrí poďakovanie. Hroby opravili, osadili drevené kríže a kyticou kvetov a zapálením kahancov si uctievame ich pamiatku.

 • 20.8.2015  Zájazd do Betliara

  20. august 2015, deň nášho výletu, bol ako na objednávku, nie horúci, bez dažďa, bol to naozaj príjemný deň. Predseda organizácie p. Jackanin nás ráno všetkých privítal a zaželal nám veľa pekných zážitkov a najmä šťastný návrat domov. Cesta ubiehala rýchlo a my sme sa ocitli na mieste, ktoré sme si naplánovali - kaštieľ Betliar. Pri fontáne sme si urobili niekoľko spoločných fotiek a čakali na pokyn, kedy môžeme vstúpiť do kaštieľa. Expozícia v tomto kaštieli je zameraná na život uhorskej šľachty. K tomuto kaštieľu patrí aj Mauzóleum grófa Dionýza a Františky Andrássyovcov. Aj tam sme sa zastavili.

  Na pozvanie nášho rodáka, Jána Mihoka, ktorý je generálnym vikárom v rožňavskej diecéze sme si v katedrále uctili pamiatku práve zosnulého emeritného biskupa Mons. Vladimíra Fila. Náš rodák, Janko, nás všetkých pozval aj na biskupský úrad. Tu nás, kračúnovčanov, pozdravil Mons. Stanislav Stolárik, rožňavský biskup.

  Každý sa už tešil na obed i posedenie pri káve v Jasove. A potom sme sa ešte zastavili v Košiciach. Hoc unavení, ale plní dojmov, sme sa vo večerných hodinách šťastne vrátili domov. Spolu s nami boli na výlete i dôchodcovia z našej obce, ktorí nie sú členmi našej organizácie, ale o výlet mali záujem. Už vtedy sme sa tešili na ďalšie naše stretnutie.

 • 16.8.2015  Odišla od nás...

  Dňa 16.8.2015 sme sa rozlúčili s našou najstaršou členkou Annou Bartošovou, ktorá nás opustila vo veku nedožitých 85-tych narodenín. V jej srdci bolo vždy miesto pre Boha a pre ľudí. A čím dlhšie žila, tým akoby viac jej srdce rástlo. S láskou si na ňu všetci spomíname...

 • 23.7.2015  Členská schôdza

  Mottom, nás seniorov, ktorí sme dňa 11.12.2014 založili organizáciu Jednoty dôchodcov v Kračúnovciach je: „Dôchodcovia v našej obci chcú aktívne starnúť“. Tieto slová sa opäť potvrdili na našom ďalšom stretnutí. Na členskej schôdzi sme schválili rozšírenie výboru našej organizácie o dve členky: Sú to Mária Jusková a Mgr. Mária Frimerová.

  Dohodli sme sa na termíne a trase nášho zájazdu, zablahoželali sme i našim jubilantom, ktorí oslávili jubileá v I. polroku. Boli to: Alžbeta Sukovská - 70 rokov, Dušan Havira - 65 rokov a Ján Lechman – 60 rokov. V príhovore pre nich odznelo aj toto: „Nech pribúdajúce roky nie sú pre Vás dôvodom na smútok, veď keď sa pozriete na to, čo ste doteraz urobili, budete chcieť aj naďalej pracovať...“ Predseda organizácie p. Jackanin im odovzdal pozdravné listy a kvety. A všetci sme im zaspievali pieseň – Mnohaja, blahaja lita... Oslávenci pre nás pripravili pohostenie. Aj toto stretnutie nás vzájomne ľudsky obohatilo.

 • 12.2.2015  Členská schôdza spojená s fašiangovým posedením

  Členovia výboru pripravili dňa 12.2.2015 členskú schôdzu spojenú s fašiangovým posedením. V úvode zaznela báseň o rodnej dedine:

  „Kračúnovce – moje rodisko, dedina ako každá iná, táto však je pre mňa naozaj srdcu milá. Dedina, to sú predovšetkým ľudia tu žijúci, ich práca, domy, vzťahy, ale i hnevať sa so susedom a nezáujem o celý svet. Na pohľad obyčajná dedina, v obyčajnej krajine, no krásne to miesto pre nás všetkých na bývanie.“

  Vzácnych hostí – starostu obce Františka Mašleja, členku výboru ZO JD v Giraltovciach Margitu Gazdičovu, ale i členov organizácie, na zasadnutí členskej schôdze, privítal predseda organizácie Ján Jackanin. „Základom aktivity, nás členov, nech bude túžba byť užitočným aj v jeseni života. Snažme sa všetci aktívne starnúť“, uviedol vo svojom vystúpení, predseda organizácie. Plán činnosti na rok 2015 predložila tajomníčka organizácie Miloslava Benková. Tento plán obsahuje aj tieto akcie:

  - zájazd podľa návrhu členov organizácie, - výstava plodov zo záhrad a polí, - návštevy chorých členov organizácie, ale i osamelých občanov obce, - oprava hrobov neznámych vojakov na cintoríne, - poslať pozdrav našim rodákom, žijúcim v zahraničí s informáciou o živote v našej obci, - o svojej činnosti zverejňovať príspevky v tlači i na webovej stránke obce.

  Rokovanie schôdze pozdravil starosta našej obce, František Mašlej. Slová predsedu „Základom aktivity nech bude túžba byť užitočným aj v jeseni života. Snažme sa všetci aktívne starnúť,“ použil starosta ako motto. Povedal, že je rád, že v obci vznikla takáto organizácia a bude jej, spolu s pracovníkmi úradu i poslancami obce, nápomocný. Poinformoval dôchodcov aj o úlohách, ktoré sú pred ním, keďže do funkcie nastúpil ako novozvolený starosta. Členom organizácie sa prihovorila aj členka výboru zo susednej organizácie v Giraltovciach, pani Gazdičová. Odovzdala pozdrav od predsedníčky organizácie p. Osifovej a rozprávala o práci v ich organizácii. „Zaželajme si všetci, aby našu aktivitu a spoluprácu s obecným úradom bolo vidieť v rozvíjaní našej obce“ uviedol v závere predseda organizácie p. Jackanin. A dodal: „Sú fašiangy, všade je veselo, nech tak bude aj u nás.“ S kultúrnym programom sa potom predstavili naši členovia, za doprovodu heligonkárov Dušana Haviru a Jána Jackanina. Všetkým sa najviac páčila častuška o dôchodcoch.

  Oblikajme šicke gerok, nohavice, v štvartek pošedzene pre dôchodcoch z obce. Vytracic še chceme do našej kultúry, pobavic, zašpivac, trisc še budú múry. ***
  Starosta je za to, podporu v nim máme, lem naj še tu v klube šicke štritávame. Fašengový večar, šicke me čekali, tak jak malým dzecom, očká nám švicili. ***
  A potym na pláne budú i brigády, lem naj prejdze žima a budzeme zdraví. Robme šicko s lásku a i dobrým umom, po brigádoch budze može i čaj s rumom.

  Pri hudbe, speve i tanci sme sa spoločne zabávali. Na stoloch nechýbali všelijaké dobroty, ktoré k fašiangom patria. Tieto pripravili členovia výboru spolu so svojimi rodinami. „Každé stretnutie dáva príležitosť spoločensky žiť. Nech tak bude aj v našej obci, ktorá sa preslávila folklórom i futbalom. Odovzdajme mladým štafetu, ktorú sme prevzali od našich otcov a materí. Len život, ktorý žijeme pre niekoho stojí za to. A my, seniori, takýto život chceme žiť.“ Týmito slovami končil vystúpenie predseda organizácie p. Jackanin.

 • 11.12.2014  Založenie základnej organizácie Jednoty dôchodcov

  Dňa 11.12.2014 bola v Kračúnovciach založená Základná organizácia Jednoty dôchodcov. O činnosť v organizácii prejavilo záujem 41 dôchodcov. Na ustanovujúcej členskej schôdzi bol zvolený 5-členný výbor v zložení:

  Ján Jackanin: predseda
  Miloslava Benková: tajomník
  Anna Fiľakovská: hospodár
  Dušan Majerník: člen výboru
  Eva Havirová: člen výboru

  Všetci, ktorí prejavili záujem byť členmi tejto organizácie, boli odhodlaní pomáhať pri zviditeľňovaní svojej obce, chceli sa zapájať do rôznych aktivít a starnúť aktívne.