• PREČO triediť?

  Triedením recyklovateľného odpadu vznikajúceho v domácnostiach výrazne prispievame k ochrane životného prostredia, spätnému využitiu druhotných surovín a k minimalizácii odpadu ukladaného na skládky komunálneho odpadu, čo vedie k znižovaniu plôch zavezených odpadom.

  AKO triediť?

  Rodinné domy - vrecový systém zberu (zelené, žlté a modré vrecia)

  Domácnosť vloží vytriedené zložky do vreca príslušnej farby a v deň vývozu, ktorý stanovuje zvozový kalendár, vyloží vrece pred rodinný dom na viditeľné miesto. Posádka pri vývoze vymení plné, použité vrece za poskladané nepoužité vrece, ktoré umiestni do schránky, resp. na iné bezpečné miesto tak, aby sa predišlo znehodnoteniu, prípadne strate vreca.

  Vrece je potrebné mať vyložené spravidla od 7:00 hod.

  V mimoriadnych prípadoch, kedy nie je možné vyviezť vrece v kalendárom určený deň je potrebné vyložiť vrece v nasledujúci deň.

  AKO NAKLADAŤ S ODPADOM V OBCI PO NOVOM?

  Nový zákon č. 79/2015 Z. z. zo 17. marca 2015 o odpadoch už je v platnosti s účinnosťou od 1.1.2016. Prechodnými ustanoveniami je posunutá účinnosť niektorých povinností až od 1.7.2016. Obce sú povinné do 30.6.2016 prijať nové všeobecne záväzné nariadenie (VZN) o nakladaní s komunálnym odpadom a drobnými stavebnými odpadmi, ktoré bude zosúladené s novým zákonom o odpadoch. Obec Kračúnovce schválila VZN o nakladaní s komunálnym odpadom a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Kračúnovce č.3/2016 dňa 20.9.2016 s účinnosťou od 18.10.2016.


  ČO triediť?

  PAPIER (modré vrecia)

  Medzi PAPIER patrí: noviny, časopisy, letáky, knihy, kartóny, lepenka, zošity, listy, kancelársky papier, paierové vrecká, paierové krabice, obálky, katalógy, telefónne zoznamy, plagáty, pohľadnice, baliaci paier a pod.

  Medzi PAPIER nepatrí: znečistený papier (potravinami, farbou, maltou, zeminou), mastný papier, umelohmotné obaly, stanioly, celofán, hygienické potreby, použité plienky, voskovaný papier, pláta od vajíčok, viacvrstvové kombinované materiály (tzv.tetrapaky).

  SKLO (zelené vrecia)

  Medzi SKLO patrí: fľaše od nápojov, sklenené fľaše a nádoby, zaváraninové poháre, tabuľové (okenné) sklo, sklo z okuliarov a pod.

  Medzi SKLO nepatrí: porcelán, keramika, zrkadlá, drôtené sklo, autosklo, iné bezpečnostné sklá, nepriestrelné sklo, sklobetónky, TV obrazovky, žiarovky, žiarivky, zaváraninové poháre s obsahom zaváranín.

  PLASTY, TetraPaky, KOVOVÉ OBALY (žlté vrecia)

  Medzi PLASTY patrí: plastové fľaše od nápojov a rastlinných olejov (označenie na obaloch PET alebo 1), aviváži, čistiacich prostriedkov, šampónov (HDPE), číre a farebné fólie, strečové fólie (LDPE), záhradný nábytok, prepravky, penový polystyrén, plastové koše na odpadky a prádlo, plastové vedierka, misky.

  Medzi KOVOVÉ OBALY patrí: konzervy od rôznych potravín, plechovky od nápojov (coca-cola, pivo, energetické nápoje), tégliky od paštét, hrnce, vedrá, kovový riad, drobný kovový šrot, obaly zo sprejov.

  Medzi TetraPacky patrí: stlačené tetrapakové obaly od mlieka, smotany, ovocných štiav, džúsov, vína s hliníkovou ako aj plastovou fóliou vo vnútri.

  Medzi PLASTY, KOVOVÉ OBALY a TETRAPACKY nepatri: znečistený plast (potravinami, zeminou, maltou, zaschnutou farbou alebo inou chemikáliou), plastové obaly z motorových olejov a iných ropných produktov, celofán, obaly z cukríkov, keksov, plastové predmety s obsahom kovových častí, podlahové krytiny, gumu, molitán, PVC, matrace, žalúzie, rolety.

  ZÁKLADNÉ PRAVIDLÁ TRIEDENIA