Obec Kračúnovce začala s implementáciou projektu s názvom

  Bezpečné pohraničie - bezpečn@ spoločnosť”,

  na ktorý získala podporu z Programu Interreg Poľsko – Slovensko 2021 – 2027.

  Vedúcim partnerom projektu je obec Rymanów.

  Projekt sa bude realizovať na poľsko-slovenskom pohraničí, v oblasti medzi obcami Rymanów a Kračúnovce. Hlavným problémom, ktorý sa vyskytuje na poľskej aj slovenskej strane, je nedostatok vypracovaných noriem a uceleného systému reakcie na núdzové situácie, vrátane tých, ktoré sú pripravené na riešenie prírodných a environmentálnych katastrof a na varovanie obyvateľstva. Veľkým problémom je aj kvalita hasičského vybavenia: zastarané hasičské vozidlá, nedostatočné vybavenie.

  Hlavným cieľom projektu je predchádzať negatívnym javom súvisiacim s prírodnými a technologickými alebo ekologickými katastrofami a podporovať adaptáciu organizácií a komunít v poľsko-slovenskom pohraničí, najmä obcí Rymanów a Kračúnovce.

  Projekt pozostáva z niekoľkých spoločne sa dopĺňajúcich vecných aktivít:

  - vývoj mobilnej aplikácie, - nákup 2 hasičských vozidiel, - séria školení a konferencií s cieľom zvýšiť úroveň povedomia miestnych obyvateľov.

  Trvanie projektu: 3/2024 – 1/2026

  Financovanie projektu:

  Celkové náklady projektu: 905 342,20 €

  Rozpočet obce Kračúnovce: 462 055,00 €

  Z toho ERDF: 369 644,00 €

  Štátny rozpočet: 55 446,60 €

  Vlastný vklad obce: 36 964,40 €