Sadzobník úhrad nákladov za sprístupnenie informácií

Za sprístupnenie informácií podľa § 21 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov sa v súlade s vyhláškou MF SR č.481/2000 Z. z. o podrobnostiach úhrady nákladov za sprístupnenie informácií určuje úhrada materiálnych nákladov pre žiadateľa nasledovne:

I. Náklady spojené s vyhotovením kópie informácie a jej odoslaním:

Čiernobiela kópia a scanovanie:

 • formátu A4 jednostranne

0,10 €

 • formátu A4 obojstranne

0,14 €

 • formátu A3 jednostranne

0,15 €

 • formátu A3 obojstranne

0,20 €


Tlač z počítačovej tlačiarne:

 • formátu A4 čiernobiela kópia/strana

0,10 €

 • formátu A3 čiernobiela kópia/strana

0,15 €

 • formátu A4 farebná kópia/strana

0,33 €


Technický nosič dát:

 • disketa s obálkou

0,70 €

 • CD ROM s obálkou

0,40 €

 • DVD nosič s obálkou

0,50 €


Obálky:

 • formátu A6/kus

0,05 €

 • formátu A5/kus

0,06 €

 • formátu A6 s doručenkou/kus

0,15 €

 • formátu A4/kus

0,15 €


II. Náklady spojené s odoslaním poskytnutej informácie faxom sa riadia podľa aktuálneho cenníka T-COM.

III. Náklady spojené s poskytnutím informácie odoslanej poštou ako zásielka sa riadia aktuálnym cenníkom Slovenskej pošty , a.s.

IV. Bezplatne sa poskytujú informácie:

 • ústne a telefonicky
 • zasielané elektronickou poštou
 • ak náklady spojené s vyhotovením a zaslaním informácie spolu neprekročia sumu 1,66 €
 • ak žiadateľ predloží preukaz občana s ťažkým zdravotným postihnutím s vyznačením, že ide o zrakovo alebo sluchovo postihnutú osobu, sa informácie poskytujú bezplatne, ak náklady spojené s vyhotovením kópie a odoslaním informácie spolu prekročia sumu 1,66 €

Žiadateľ môže uhradiť vyššie uvedené materiálne náklady:

 • poštovou poukážkou na účet č. SK82 0200 0000 0000 0262 5522, VÚB. a. s. Giraltovce
 • bezhotovostným prevodom na účet č. SK82 0200 0000 0000 0262 5522, VÚB. a.s. Giraltovce
 • v hotovosti do pokladne Obecného úradu v Kračúnovciach